Gaidelionis Jonas

Jonas Gaidelionis (1898–1968)  kunigas, šv. Pran­ciš­kus Asy­žie­čio pa­se­kė­jas, plačiai garsėjęs kaip ne­tur­to my­lė­to­jas, di­de­lio nuo­lan­ku­mo ir šven­tu­mo dva­si­nin­kas. Jis gi­mė 1898.07.01 Gul­bi­nų kai­me (Bir­žų r.). 1910–1917 m. mo­kė­si Gul­bi­nų pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Bir­žų gim­na­zi­jo­je, 1917–1923 m. – Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1923.06.10. Vi­ka­ro pa­rei­gas ėjo Pan­dė­ly­je ir Kra­žiuo­se. 1926–1930 m. bu­vo Pa­lan­gos vi­ka­ras ir ka­pe­lio­nas, vėliau – Sa­lan­tų ir Skuo­do vi­ka­ras. Kle­bo­na­vo Ada­ka­ve, Tve­ruo­se, Luo­kė­je. 1948.07.20 bu­vo su­lai­ky­tas, o tada iš­trem­tas. Iš trem­ties grį­žo 1956.08.18. Nuo 1956 m. iki 1958.06.02 bu­vo Var­pu­tė­nų kle­bo­nas, 1958.06.02–1965.05.22 – Kly­ko­lių kle­bo­nas. 1965 m. – 1966.09.19 – Luo­kės al­ta­ris­ta. 1966 m. – 1967.09.30 – Ubiš­kės kle­bo­nas, 1967–1968 m. – Tryš­kių al­ta­ris­ta. Mi­rė Tryš­kiuo­se 1968.03.25. Pa­lai­do­tas Luo­kės baž­ny­čios šven­to­riu­je.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization