Gadonas Mykolas

Mykolas Gadonas (1807–1855) – Vladimiro Gadono brolio Jono sūnus. Jo motina – Sofija Miikuckytė, kitusi (tikėtina) iš Alsėdžių krašto, kur yra buvęs Mikuckių dvaras.

Mykolas mokėsi 1798 m. pradėjusioje veikti Telšių apskrities mokykloje.

1838–1839 m. M. Gadonas buvo išrinktas Telšių apskrities bajorų vadovu ir teisėju. Važinėdamas darbo reikalais po apskritį jis rinko medžiagą ne tik apie Telšių apskrities, bet ir visos Žemaitijos istoriją. Rinkdamas ją lankėsi Telšių, Varnių, Kretingos bažnyčių archyvuose. M. Gadonui 1855 m. Kauno gubernijoje mirus, jo surinktą medžiagą tvarkė Jonas Prekeris.

Pats M. Gadonas savo surinktą, susistemintą informaciją skelbė, nenurodydamas autoriaus. Mirus M. Gadonui 1855 m. laikraštyje „Kurier Warszawski“ (nr. 271) buvo iųspausdintas nedidelis nekrologas, kuriame nurodyta, kad „Mirė mokytas žemaitis „telšių apskrities aprašymo“ ir kitų darbų autorius.

Pagrindimis M. Gadono rašto darbas yra „Kauno gubernijos Telšių apskrities, esančios senojoje Žemaięčių Kunigaikštystėje“, aprašymas („Opisanie powiatu Telszewskiego w gubernii Kowieńskiéj, w dawném Xięstwie Żmujdzkiém połožnego, przez M. G.“).

Iš lauktų kitų M. Gadono parašytų tekstų, praėjus trims dešimtmečiams, atskira knygele lenkų kalba buvo išspausdintas tekstas tik apie Raseinių apskritį.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (2019, Vilniaus dailės akademija, spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization