Dambrauskas Juozas

Juozas Dambrauskas (1908–1971) – kunigas. Jis gimė 1908 m. gegužės 26 d. Dumikų kaime (Eigirdžių parapija, Telšių r.). Iš pradžių mokėsi privačiai Telšiuose, vėliau – Plungės gimnazijoje, kurioje 1928 m. baigė penkias klases. Tų pačių metų rudenį įstojo į Telšių kunigų seminariją. Ją baigė 1935 metais. Kunigu įšventintas 1935 m. kovo 10 dieną. Pirmoji jo darbo vieta buvo Šaukėnai. 1935 m. liepos 1 d. paskirtas Šaukėnų, 1939 m. gruodžio 30 d. – Akmenės vikaru, 1940 m. gruodžio 30–1941 m. liepos 1 d. buvo Stalgėnų klebonas. Karo ir pokario metais klebono, vikaro pareigas ėjo šešiose parapijose. 1949 m. lapkričio 11 d. buvo paskirtas Rubikų, 1951 m. liepos 25 d. – Ylakių klebonu, 1959 m. gegužės 22–1961 m. birželio 24 d. dirbo Palangos klebonu. 

Apie Juozą Dambrauską, savo pirmąjį kleboną, gražiai yra atsiliepęs kartu su juo Palangoje dirbęs kun. A. Striukis (tada vikaras): „1959 m. liepos pradžioje atvykau į Palangą ir kartu su naujai paskirtu klebonu kun. J. Dambrausku pradėjome eiti pareigas. Klebonas J. Dambrauskas su manimi elgėsi labai taktiškai ir tėviškai. Leisdavo pasireikšti. Dažnai  tekdavo laikyti Sumą, žinoma, su pamokslu. Tuo laiku dar būdavo parapijos lankymas – kalėdojimas. Didelę parapijos dalį pavesdavo man lankyti. Iš žymesniųjų remonto darbų – tai per karą apdaužyto bokšto atstatymas, kiti einamieji remonto darbai. Kiek pamenu, bokštą remontavo meistras Bučys iš Telšių. Tai buvo gabus ir drąsus meistras. Poilsiautojai stebėdavosi, kad jis palipdavo ant bokšto kryžiaus ir, tik viena ranka prisilaikydamas, kita dažydavo ar šiaip ką darydavo. Tokie aukštuminiai darbai buvo brangūs, todėl, manau, klebonui ir parapijos komitetui nemažai kainavo“.

1961 m. birželio 24 d., po dviejų darbo Palangoje metų J. Dambrauskas buvo paskirtas Tverų klebonu.  

Mirė J. Dambrauskas 1971 m. gegužės 14 d. Tveruose. Palaidotas Lieplaukės kapinėse 1971 m. gegužės 17 d. Ant jo antkapinio paminklo yra įrašas „Kun. Juozas Dambrauskas 1908 01
26–1971 05 14. Ką tikėjau, dabar regiu“.

 

Parengė Loreta Sungailienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

Smush Image Compression and Optimization