Butkus Zenonas

Butkus Zenonas – istorikas, habil. m. daktaras (2008), pedagogas,  Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros profesorius. Jo mokslinės veiklos pagrindinės kryptys yra XX a. Baltijos šalių tarptautinė padėtis ir užsienio politika, diplomatijos istorija, Baltijos šalių istoriografija.

Z. Butkus gimė 1951 m. spalio 7d. Skuodo rajono Augzelių kaime. 1973 m. baigė Skuodo rajono Ylakių vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus universitetą. Turėdamas istorijos kvalifikacijos laipsnį ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę, iš karto po studijų šiame universitete pradėjo dirbti. 1989 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją tema „Lietuvos–Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika (1919–1929 m.)“.

1993 m. kovo 5 d. nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaras, istorijos mokslų kandidatas, 1993 m. jam suteiktas VU docento vardas. 1993–2001 m. buvo VU Istorijos fakulteto prodekanas, 2002–2012 m. – dekanas, 2007–2017 m. – Naujosios istorijos katedros vedėjas. 2002 m. jis tapo VU profesoriumi. 2002 m. lapkričio 15 d. Istorijos fakulteto tarybos išrinktas šio fakulteto dekanu, 2007 m. į šias pareigas išrinktas antrai kadencijai (šias pareigas ėjo iki 2012 m. gruodžio mėnesio). 2008 m. išrinktas VU Senato narius. 2008 m. sausio 15 d. atlikta habilitacijos procedūra tema „Vokietijos ir Sovietų Sąjungos diplomatijos poveikis Baltijos valstybių užsienio bei vidaus politikai 1920–1940 metais“.

2009–2015 m. jis vadovavo mokslo projektui, kurį vykdant buvo leidžiamas mokslo žurnalas „Lietuvos istorijos studijos“, 2014–2015 m. projektui „Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos, 2014–2016 m. – „Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.“. Jis vykdė tyrimus Austrijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Švedijos ir Vokietijos archyvuose.

Išleido monografijas „Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 metais“ (1993), kartu su autoriais –  „Lietuvos vidaus reikalų istorija“ (2008), kartu su kitais autoriais – „Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918–1940 metais“ (2016) ir „Tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos: Vokietijos ir Sovietų politikos poveikis Baltijos šalių tarptautinei ir vidaus padėčiai tarpukaryje“ (2019). 1991 m. parengė spaudai mokomųjų leidinių: Latvijos ir Estijos istorijos programa“, 1992 m. kartu su kitais autoriais – „Visuotinę istoriją“ (mokymo priemonė vidurinės mokyklos XII klasei), 1996 m. kartu su kitais autoriais „Visuotinė istorija“, 1998 m. – „SSRS intrigos Baltijos šalyse 1920–1940 m.“, „Klaipėdos problema Baltijos šalių santykiuose 1919–1939 m.“, 2008 m. – dokumentų rinkinį „Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais“. Yra paskelbęs daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių.

Z. Butkus yra Talino universiteto Istorijos instituto Atestacinės komisijos ekspertas, Tarptautinės istorikų komisijos prie Latvijos Respublikos Prezidento narys, Lietuvos ir Rusijos tarptautinės istorikų komisijos narys.

Jis aktyviai dalyvauja ir įvairių komisijų, mokslo leidinių redkolegijų darbe.

Z. Butkaus nuopelnai mokslui 2001 m. buvo įvertinti Latvijos Trijų žvaigždžių 4 laipsnio ordinu, 2019 m. – Simono Daukanto premija ir Vilniaus universiteto rektoriaus Mokslo premija.

 

Naudota literatūra:
1. „Zenonas Butkus“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/zenonas-butkus/ (žr. 2022-03-10).

Publikacija paskelbta vykdant 2022 m. SRTRF remiamą projektą  „El. žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization