Butkus Juozas

Juo­zas But­kus – ku­ni­gas. Jis gi­mė 1903.10.01 Vie­lai­čių kai­me (Ve­ge­rių pa­ra­pi­ja, Ak­me­nės r.). Bai­gęs ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją, 1929.05.23 bu­vo įšven­tin­tas į ku­ni­gus. Tai bu­vo vi­du­ti­nio ūgio, gra­žios iš­vaiz­dos, ra­mus ku­ni­gas. Nuo 1929 m. dir­bo Viekš­nių vi­ka­ru. 1930 m. pa­skir­tas Kar­te­nos vi­ka­ru, 1930–1934 m. ėjo Pa­lan­gos vi­ka­ro ir ka­pe­lio­no pa­rei­gas, 1934 m. bu­vo Skuo­do vi­ka­ras, 1934 m. – De­gu­čių kle­bo­nas, 1936 m. – Trui­ki­nų kle­bo­nas, 1939 m. – Ga­du­na­vo kle­bo­nas ir Tel­šių de­ka­na­to de­ka­nas, 1943 m. ­– Al­sė­džių kle­bo­nas. Nuo 1945 m. bu­vo su­im­tas ir iš­trem­tas. 1956 m. grį­žo į Lie­tu­vą. 1956.08.18 bu­vo pa­skir­tas Kur­šė­nų al­ta­ris­ta, 1958.05.10 – Pa­pi­lės vi­ka­ru ir al­ta­ris­ta. Ku­ni­gas vi­są lai­ką la­bai rū­pi­no­si jau­ną­ja kar­ta, se­nat­vė­je glo­bo­jo vai­kus.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization