Brenšteinas Mykolas Eustachijus

Mykolas Eustachijus Brenšteinas (lenk. Michał Eustachy Brensztein),  1874–1938) – Lietuvos, daugiausia Žemaitijos istorijos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, etnografas, bibliotekininkas, muziejininkas, Vilniaus universiteto garbės dr. (1937), knygų autorius, visuomenės veikėjas. Rašė lenkų kalba.

Gimė 1874 m. rugsėjo 20 d. Telšiuose. Jo šeima kildinosi iš XVIII a. pradžios išeivių iš Švedijos. Tėvas Konstantinas buvo leibgvardijos dragūnų pulkininkas, motina – žemaičių bajoraitė Melanija Marčevskaitė. Anksti netekęs motinos, jis augo lenkiškoje aplinkoje, mokėsi Telšių, vėliau –  Vilniaus realinėje gimnazijose. Nuo vaikystės buvo silpnos sveikatos (sirgo džiova), tad turėjo nutraukti vidurinį mokslą, gydėsi Zakopanėje (Lenkija).

Nuo 1910 m. gyveno Vilniuje. Vilniaus žurnalistas Rapolas Mackonis (1900–1982) atsiminimuose taip apibūdino  M. Brenšteino išvaizdą: „…buvo žemo ūgio, laibutis, veidas beveik moteriškas, vietoj barzdos ir ūsų keletas retų gyvaplaukių. Netgi balso tembras nebuvo vyriškas.“

Dirbo laikraščio „Goniec Wileński“ redakcijoje, vėliau, iki 1915 m., – „Kurier Litewski“. 1916–1919 m. buvo Lenkų draugijos visuomenės darbui remti (Towarzystwo popierania pracy spolnecznej) Statistikos skyriaus vedėjas. 1919–1938 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos bibliotekininku, 1925–1938 m. – šios bibliotekos Rankraščių, raižinių ir natų skyriaus vedėju ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijos muziejaus vedėju (jis prie šio muziejaus įsteigė Etnografijos skyrių).

Nuo 1893 m. jis Sankt Peterburgo, Krokuvos, Varšuvos laikraščiuose paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, bibliotekininkystę ir bibliografiją. Žemaitijoje savo surinktos kolekcijos – archeologijos, etnografijos, istorijos rinkinius atidavė Vilniaus mokslo bičiulių draugijos muziejui, kitą dalį (tautiniai drabužiai ir raižiniai) – Varšuvos etnografijos muziejui, Viekšnių valsčiuje surinktą moteriškų drabužių kolekciją – Krokuvos muziejui. Parengė knygą apie Lietuvos mokslo, švietimo, meno ir kt. draugijas (1914 m.).

M. E. Brenšteinas mirė 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse.

 

Išspaudintos M. Brenšteino knygos:

 • „Žemaičių kryžiai ir koplyčios“ (Krzyże i kapliczki żmudzkie), 1906 m.
 • „Lietuviškieji spaudiniai“ (Druki litewskie), 1906 m.
 • „Vilniaus universiteto biblioteka iki 1832 m.“ (Biblioteka uniwersytecka w Wilnie do r. 1832 m.), 1922, 2 leid. 1925 m.
 • „Mokyklos teatras Kražiuose, Žemaitijoje“ (Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi), 1925 m.
 • „Liejybos istorijos buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje apybraiža“ (Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego), 1924 m.
 • „Lietuviškos dainos, užrašytos Adomo Mickevičiaus“ (Dajny litewskie zapisanie przez Adama Mickiewicza), su J. Otrembskiu, 1927 m.
 • „Adomo Mickevičiaus kūrinių, išverstų į lietuvių k., bibliografija“ (Bibliografia utworów Adama Mickiewicza przeuożonych najeż, litewski), 1927 m.
 • „Filomatas Kražiuose (Janas Sobolevskis) 1821–1823 m.“ (Filomata w Krożach (Jan Sobolewski) 1821–1823 m.), 1929 m.
 • „Adomas Honoris Kirkoras“, 1930 m.
 • Dionizas Poška (Dionizy Paszkiewicz), 1934 m.

1914 m. spaudai parengė knygą apie Lietuvos mokslo, švietimo, meno ir kitas draugijas.

Naudota literatūra:

 1. Genovaitė Raguotienė. „Mykolas Eustachijus Brenšteinas“,  Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 3, Vilnius, 2003, p. 468.
 2.  Virtuali paroda „Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)“, Lietuvos valstybės istorijos archyvas,: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/mykolas-brensteinas-placiu-interesu-tyrinetojas-lvia/exh-241/keletas-mykolo-brensteino-biografijos-faktu/case-1207.

Smush Image Compression and Optimization