Boruta Jonas Algimantas SJ

Jonas Algimantas Boruta SJ (1944–2022) – kunigas, jėzuitas, Telšių vyskupas emeritas, Telšių miesto Garbės pilietis, 2021 m. Laisvės premijos laureatas. Jo tėvas – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Jonas Boruta (1915–1996). 

J. A. Boruta gimė 1944 m. spalio 11 d. Kaune.

1962 m. užbaigęs Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą, norėjo pradėti mokytis Kauno kunigų seminarijoje, bet tuometinė sovietų valdžia to padaryti jam neleido. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1970 metais.

Po studijų dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute. 

1975-aisiais Kunigų seminarijoje slapta pradėjo studijuoti teologiją.

1981 m. pradėjo slapta mokytis pogrindžio noviciate Lietuvos jėzuitų provincijoje.

1982 m. apgynė disertaciją ir jam tų pačių metų kovo 9 d. buvo suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis.

Kunigystės šventinimai jam buvo suteikti slapta 1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje.

1982 m. slapta buvo paskirtas dirbti į Ukrainos Chmelnickio srities katalikų parapiją. Ten užsibuvo vos mėnesį, nes KGB jam įsakė išvykti.

1982–1989 m. buvo Kybartų (Vilkaviškio r.), Valkininkų (Varėnos r.) ir Viduklės (Raseinių r.) klebonų pagalbininkas, šias pareigas ėjo neviešai. 

1983–1989 m. dirbo  Valkininkų (Varėnos r.) bažnyčios zakristijonu.

1983-aisias, kai suėmė pirmąjį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“  vyr. redaktorių kun. Sigitą Tamkevičių, šios pareigos buvo patikėtos J. Borutai. Jis šį leidinį redagavo 1983–1989 metais. Šiuo laikotarpiu buvo išleistas dvidešimt vienas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“  numeris. Tuo laikotarpiu jis kartu su kunigais Vaclovu Aliuliu MIC (1921–1915) ir kun. Albinu Deltuva (1917–1999) vadovavo slaptiems seserų  vienuolių teologijos ir katechetikos kursams, vėlesniais metais taip pat dalyvavo katechetų rengimo darbe.

1989 m. tapo Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos (vėliau – centro) nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi.

1989–1990 m. buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras.

1990 m. paskirtas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi.

1989 m. birželio 2 d. jis buvo paskirtas Lietuvos jėzuitų provincijos vyresniuoju – provincijolu.

1989–1997 m.  ėjo Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų provincijos provincijolo pareigas.

1989–1993 m. vadovavo Ateitininkų studentų sąjungos sielovadai.

1990–1997 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius.

1990–1993 m. buvo katalikiškų televizijos laidų rengimo komisijos vadovas.

1991–1993 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos narys.

1991–2002 buvo Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas.

Jis jau daugelį metų yra aktyvus Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) narys.

1992–1997 m. ėjo Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos vicepirmininko pareigas.

1992 m. spalio 19 d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo vyskupo Jono Borutos SJ disertaciją – jam buvo suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis.

1992–2002 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete dėstė Bažnyčios istoriją. Šiame fakultete jis inicijavo Bažnyčios istorijos kabineto steigimą.

1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

1993 m. apie J. A. Borutą SJ sukurtas dokumentinis filmas „Širdis pelenuose“ (rež. Edmundas Zubavičius).

1993 m. tapo Ateitininkų sendraugių sąjungos dvasios vadu.

1997 m. buvo išrinktas LKMA akademiku. Jis yra LKMA Centro valdybos narys, „LKMA Metraščio“ redakcinės kolegijos pirmininkas.

1997–2006 m. ėjo LKMA pirmininko pareigas.

1997 m. buvo konsekruotas tituliniu Vulturaros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru

1997–2002 m. ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

1998 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete jam suteiktas docento vardas.

1998 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

XX a. paskutiniame dešimtmetyje J. A. Boruta SJ aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų, tarybų, komisijų, redkolegijų veikloje. Jis buvo Lietuvos švietimo tarybos narys, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos narys, Statistikos tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Statistikos departamento narys, Lietuvos onkologijos centro Mokslinės tarybos Medicininės etikos komisijos narys, Sveikatos apsaugos ministerijos Etikos komisijos narys, Vilniaus italų studijų akademijos narys, Vokietijos katalikų akademinės tarnybos užsieniečiams partnerių tarybos narys, Trečiojo amžiaus universiteto Religinių studijų fakulteto dekanas ir dėstytojas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos narys, įvairių mokslinių žurnalų bei leidinių redkolegijų narys.

2002 m. sausio 5 d. popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskirtas Telšių vyskupu.

2002 m. sausio 20 d. įvyko vyskupo J. A. Borutos SJ ingresas į Telšių vyskupijos katedrą.

2002 m. pradėjo dėstyti Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

2002–2011 m. ėjo buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginės komisijos pirmininko pareigas.

2002–2014 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas.

2007 m. vasario 15 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu J. A. Borutai SJ suteiktas Telšių miesto garbės piliečio vardas.

2017 m. rugsėjo 18 d. Popiežius Pranciškus patenkino J. A. Bo­ru­tos SJ atsistatydinimo iš Telšių vyskupo ordinaro pareigų prašymą.

Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. – Telšių vyskupas emeritas.

Tapęs vykupu emeritu, apsigyveno Vilniaus, vėliau – Kauno jėzuitų namuose, o 2022 m. rudenį persikėlė gyventi į Marijampolės Švč. Mergelės Marijos globos namus.

2021 m. J. A. Bo­ru­tai SJ įteikta Laisvės premija.

Buvo aktyvus spaudos bendradarbis. Kartu su kitais spaudai parengė spaudai knygą „Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose“ (išleista 2002 m., pakartotinai – 2017 m.). Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Paskelbė apie 40 straipsnių iš atomo fizikos, atominės spektroskopijos ir Bažnyčios istorijos.

J. A. Boruta mirė 2022 m. gruodžio 19 dieną.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mire-vyskupas-jonas-boruta.d?id=92073257

  
RKIC informacija

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization