Borisevičius Vincentas

Vincentas Borisevičius (1887–1946)  – antrasis Telšių vyskupijos vyskupas.
Jis gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Vilkaviškio apskrityje. Baigė Seinų kunigų seminariją. Teologijos mokslus studijavo Šveicarijoje. Ten 1910 m. buvo įšventintas į kunigus. Kunigavo Alsėdžiuose.
1927 m. atkeltas į Telšius ir įsitraukė į kunigų seminarijos kūrimo darbą, buvo jos profesorius, rektorius. Už dorą gyvenimą ir atsidavimą Bažnyčiai, paprastų žmonių reikalams, daugelio vadintas šventuoju. 1940 m. paskirtas Telšių vyskupo pavaduotoju. Vyskupu konsekruotas 1940 m. kovo 10 d., o Telšių vyskupiją perėmė 1944 m. kovo 4 d.
Rėmė Žemaitijos partizanus.
1946 m. vyskupas V. Borisevičius buvo apkaltintas „antitarybine veikla“, suimtas ir uždarytas į kalėjimą, iš kurio jau ir nebegrįžo.
Mirties data laikomi  1946-ieji metai. Žinoma, kad jis buvo sušaudytas. Vyskupo palaikai 1999 m. rugsėjo mėnesį jo palaikai rasti Tuskulėnuose (Vilnius). Tų pačių metų rugsėjo 27 d. perlaidoti Telšių katedros kriptoje.

  
Parengė Virginijus Baranauskas

  

Smush Image Compression and Optimization