Bogušas Juozapas

Juo­za­pas Bo­gu­šas – ku­ni­gas, sociologijos mokslų daktaras, pedagogas. Jis gi­mė 1913.11.01 Pa­kra­žan­čio pa­ra­pi­jo­je (Kel­mės r.). Mo­kė­si Kel­mės gim­na­zi­jo­je, Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je. Bu­vo ga­bus stu­den­tas. Klie­ri­ku bū­da­mas, da­ly­va­vo spau­do­je, ra­šė pub­li­cis­ti­nius straips­nius. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1937.06.06.

1937–1938 m. ėjo Pa­lan­gos vi­ka­ro ir ka­pe­lio­no pa­rei­gas. 1938 m. va­sa­rą iš­vy­ko gy­ven­ti ir dirb­ti į JAV. 1939 m. stu­di­ja­vo so­cio­lo­gi­ją Niu­jor­ko For­da­mo uni­ver­si­te­te. Bu­vo įgi­jęs moks­lų dak­ta­ro laips­nį. Gy­ven­da­mas už­sie­ny­je dės­tė ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je, vė­liau ėjo kle­bo­no pa­rei­gas. Žu­vo ava­ri­jo­je.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization