Balčytis Eduardas Juozas

Eduardas Juozas Balčytis (1937–2021) – muzikas, pedagogas, dirigentas, muzikologas, profesorius, habil.. dr.  (humanitariniai mokslai, muzikologija).
Gimė 1937 m. rugpjūčio 29 d. Paupariuose (Šilutės r.). 1953 m. baigė Švėkšnos vid. mokyklos 9 klases, 1958 m. – Klaipėdos muzikos mokyklą (dabar Stasio Šimkaus konservatorija). 1962 m. įsigijo muzikos mokytojo specialybę Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), 1967 m. baigė aspirantūros studijas Maskvoje. 1968 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją apie moksleivių muzikinį ugdymą. Nuo 1962 m. dirbo Šiaulių pedagoginiame institute.

1971 m. jam buvo suteiktas docento, o 1992 m. – profesoriaus vardas. 1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė habilitacinį darbą tema „Muzikinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje (V–XII klasė) sistema“ (humanitariniai mokslai, menotyra, muzikologija). 1971–2000 m. su pertraukomis ėjo Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universiteto) Muzikos katedros vedėjo pareigas.

Pagal jo parengtus mokymo planus ir programas 1974 m. Šiaulių pedagoginiame institute (dabar VU Šiaulių akademija) buvo sukurta dviguba pradinių klasių mokytojo ir muzikos mokytojo studijų programa, o 1993 m. – muzikos mokytojo studijų programa, taip pat pedagogikos magistrantūra.

Plati, šakota E. Balčyčio pedagoginė ir mokslinė veikla. Jis vienas pirmųjų pradėjo rengti naują muzikos mokymo programą Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms, muzikos vadovėlius, metodinius leidinius muzikos mokytojams, įvairias mokymo priemones. Mokslininkas sukūrė ir Lietuvos mokyklose įgyvendino savitą ir originalią kompleksinę (dainavimo, muzikavimo ir muzikos klausymo) muzikinio ugdymo sistemą, eksperimentais pagrindė jos principus bei turinį.

E. Balčyčio pastangomis 1971 m. Šiauliuose buvo įkurta pirmoji Lietuvoje sustiprinto muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykla (tai pagarsėjusi 12-oji miesto vidurinė mokykla, dabar – „Juventos“ progimnazija), paskatinusi tokias mokyklas kurtis ir kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose.

Profesorius vienas arba su kitais pedagogais parengė ir išleido daugiau kaip 20 muzikos vadovėlių. Muzikos mokytojams parašė daugiau kaip 10 knygų, parengė keletą mokymo programų, fonochrestomatijų ir kitokių mokymo priemonių, iš kurių išsiskiria 1000 lietuvių liaudies dainų rinkinys „Beauštanti aušrelė“, taip pat paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių ir recenzijų.

E. Balčyčio rūpesčiu Šiaulių pedagoginiame institute (vėliau – Šiaulių universitete, dabar – VU Šiaulių akademija) nuolat veikė 3-4 chorai. Jo iniciatyva šioje mokslo įstaigoje buvo pastatyti unikalūs didieji mediniai vargonai, kuriuos pagamino ir sumontavo Jonas ir Algirdas Kulikauskai. 1974 m. prie tuometinio Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros profesoriaus ir vedėjo iniciatyva buvo įkurtas vokalinis senosios muzikos ansamblis, vėliau, 1986 m., išaugęs į profesionalų Valstybinį kamerinį chorą ,,Polifonija”.

Prof. E. Balčytis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo pirmosios Šiaulių miesto tarybos narys, taip pat Lietuvos muzikų draugijos, Lietuvos kompozitorių sąjungos, Muzikos mokytojų asociacijos, Lietuvos muzikinio ugdymo koordinacinės tarybos, Lietuvos muzikos mokytojų kvalifikacijos komisijos narys, kurį laiką – jos pirmininkas. Mokslininkas aktyviai darbavosi Lietuvos muzikos akademijos, buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo komitetuose ir jiems vadovavo.

1986 m. prof. E. Balčytis buvo apdovanotas LSSR valstybine premija. 1988 m. jam buvo suteiktas nusipelniusio dėstytojo vardas, o 1994 m. už naujus vadovėlius skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija.

išleido apie 20 muzikos vadovėlių, kelias mokymo programas, daugiau kaip 10 knygų mokytojams, fono chrestomatijų, paskelbė apie 200
mokslinių, metodinių, probleminių straipsnių, recenzijų, apybraižų.
E. J. Balčýtis mirė 2021 m. gegužės 20 d. Šiauliuose. 

  
Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/eduardas-juozas-balcytis/.
2. Lietuvos muzikų sąjunga: https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/vel-netektis-mire-eduardas-balcytis.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


Smush Image Compression and Optimization