Ašoklis Fortūnatas

Ašoklis Fortūnatas (slapyvardis Pelėda, Silkoša, Jonas Vilkas). Lietuvos savivaldybininkas, partizanio judėjimo vadovas, Lietuvos laisvės armijos (LLA) Žemaičių apygardos štabo viršininkas, Žemaičių apygardos vadas. Gimė 1908 m. Raudoniuoses (Ylakių vlsč., Skuodo r.). Mirė 1946 m. rugsėjo mėnesį Telšiuose. Buvo baigęs Klaipėdos prekybos institutą. 1942–1944 m. buvo Ylakių valsčiaus viršaitis. 1944 m. pab. pradėjo telkti Žemaitijos partizanus kovai prieš sovietų okupaciją. Buvo LLA
Žemaičių legiono štabo viršininkas, Žemaičių apygardos partizanų vadas. Atkūrė sunaikintą apygardos štabą, sudarė Kretingos, Mažeikių, Telšių, Tauragės apskrityse veikusias „Kardo“, „Alkos“, „Šatrijos“ rinktines, suorganizavo partizano  junginių ryšius, rengė mobilizacijos planus.
1946 09 24 suimtas, nukankintas Telšių kalėjime. 
Literatūra:

1. VLE, t. 2, p. 114.

Nuotraukoje: antkapinis paminklas Skuodo rajono Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio  kapinėse palaidotiems žuvusiems Birželio sukilėliams, 1995 m. gegužės 28 d. perkeltiems 1944–1953 m. Ylakių valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanams, Ylakių valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyryje ir stribų būstinėje nužudytiems civiliams gyventojams, taip pat 1941, 1945–1948 m. žuvusiems Ylakių valsčiaus laisvės kovotojams atminti. 
Autorius- dizaineris Romas Navickas. Paminklas atidengtas 1997 m. gegužės 25 d. LPKTS Mažeikių skyriaus narių Jadvygos ir Idelfonso Bičkų rūpesčiu. Juliaus Kanarsko nuotrauka, 2009 m.

Smush Image Compression and Optimization