Žemaitiškų dainų pavyzdžiai


TURINYS

  • Lek gervė, lek gervelė
  • Aš išdainavau
  • Auga auga apynėlis
  • Per žalią gojų
  • Per šilyną jojau


Lek gervė, lek gervelė
(šeimos daina) 

1. Lek gervė, lek gervelė,
Lek gervelė per girią.
O o o o!
Lek gervelė per girią.

2. Neš gervė, neš gervelė,
Neš gervelė lizdelį.
O o o o!
Neš gervelė lizdelį.

 

3. Ded gervė, ded gervelė,
Ded gervelė kiaušelius.
O o o o!
Ded gervelė kiaušelius.

4. Per gervė, per gervelė,
Per gervelė vaikelius.
O o o o!
Per gervelė vaikelius.

 

5. Išved gervė, išved gervė,
Išved gervė vaikelius.
O o o o!
Išved gervė vaikelius.

 

Leokadija Simutienė, 56 m.a., Pocaičių km., Židikų vlsč., Mažeikių raj.
Užrašė: tekstą – Z.Slavinskas, melodiją – J.Čiurlionytė, 1935. XII. 4
LTA p. 36(2), t. 681(6)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.133. dainos Nr. 188.

Aš išdainavau 
(vestuvių daina)

 

1. Aš išdainavau
Visas daineles,
Dar vienos nedainavau.

2. Kad aš dainavau,
Toli girdėjau,
Klaipėdelės miestelyj.

 

3. Atein laivelis
Per Nemunėlį
Su brangiais tavorėliais.

4. Ne su rugeliais,
Ne su mieželiais,-
Su žaliais meironėliais.

 

5. – Eikiv, sesele,
Meironų sėti,
Eikiv, mana mieloji.

6. Juo rečiau sėjau,
Juo tankiau dygo
Mudviem brangus meironas.

 

Leokadija Simutienė, 56 m.a., Pocaičių km.,
Židikų vlsč., Mažeikių raj.
Užrašė: tekstą – Z.Slavinskas, melodiją – J.Čiurlionytė, 1935. IV. 15
LTA p. 40(3), t. 681(27)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.134. dainos Nr. 120.

 

Auga auga apynėlis
(vaišių daina) 

1. : Auga auga apynėlis
Tėtušio sodely.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

2. : Kaip aš tave paauginsiu,
Tuojau nuraškysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

3. : Kaip aš tave nuraškysiu,
Alų padarysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

4. : Kaip aš alų padarysiu,
Svečius suprašysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

 

5. : Kaip aš svečius suprašysiu,
Alum nugirdysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

6. : Kaip aš alum nugirdysiu,
Šaltai paguldysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

7. : Kaip aš šaltai paguldysiu,
Gardžiai užmigdysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

8. : Kaip aš gardžiai užmigdysiu,
Anksti pabudinsiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

 

9. : Kaip aš anksti pabudinsiu,
Namo išvarysiu.:
: O ką kalbi, vyno žolele?:

 

Antanina Ereminienė, 71 m. a., Žarėnai, Telšių raj.
Užrašė: tekstą – P.Mockaitis, melodiją – J.Čiurlionytė, 1936. IX. 24
LTA p. 511(5), t. 928(12)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.146. dainos Nr. 134.

Per žalią gojų
(vestuvių daina)

 

1. Per žalią gojų
Jaunikaitis jojo,
Jaunikaitis jojo,
Sau poros ieško(jo).

2. Žaliame gojely
Balandis tupėjo,
Jisai tupėdamas
Kalbėti pradė(jo).

3. – Oi, nejok nejok
Jaunas jaunikaiti,
Jau tavo panelė
Trotij vainikė(lį).

 

4. Vakar užvakar
Karčemėlėj gėrė,
Su lenkų žalnieriais
Liustrelę pakė(lė).

5. Už grašį gėrė,
Žemė sudrebėjo,
Už antrą kad gėrė,
Kalbėti pradė(jo).

6. – Oi panos, panos,
Ką jūs dūmojat?
Rūtų vainiką
Po kojų mynio(jat).

 

7. Kad tą suminsit,
Kito nenupinsit – Jaunas dieneles
Po kojų pamin(sit).

 

Malvina Montvydienė, 71 m.a., Kaltinėnai, Šilutės raj.
Užrašė: tekstą – A.Brazdeikis, melodiją – J.Čiurlionytė, 1937. VII
LTA p. 693(3), t. 1217(305)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.137. dainos Nr. 123.

Per šilyną jojau
(vestuvių daina)

 

1. Per šilyną jojau,
Žalią šieną pjoviau,
Ant sauso kalnelio
Šienelį padžioviau.

2. Šienelis pavyto,
Žirgelis sulyso,
O kur benujosi
Pas savą panelę.

3. Yr du šimtu mylių
Per žalią girelę,
O ant trečio šimto – Pas jauną panelę.

4. Kai aš tik nujojau,
Strakt ir apsistojau – Kiemo vidurėly
Panos tancevoja.

5. Kiemo vidurėly
Panos tancevoja,
Lakštingalėlė
Sodely giedojo.

 

6. Aš tą sodą kirsiu,
Šakas pagenėsiu,
O kur pasausėlės – Į krūvelę krausiu.

7. Iš to stiebelio
Dirbsiu lovelę,
O iš galūnėlės – Vargo lingenėlę.

8. Toje lovelėj
Aš patsai gulėsiu,
Vargo lingenėlėj
Panelę linguosiu.

9. – Neprašau aš tavęs,
Nelinguok tu manęs,
Mane išlingavo
Balta matušėlė.

10. Mane išlingavo
Balta matušėlė,
O išnešiojo
Vyresnė seselė.

 

 Leokadija Simutienė, 56 m.a., Pocaičių km.,Židikų vlsč., Mažeikių raj.
Užrašė: tekstą – Z.Slavinskas, melodiją – J.Čiurlionytė, 1935. IV. 15
LTA p. 40(4), t. 681(28)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.135. dainos Nr. 121.

 

Smush Image Compression and Optimization