Žemaitijos krašto tyrinėtojų rašytinio palikimo tyrimai ir leidyba – ilgametė veiklos programa

Lietuvos muziejų, bibliotekų fonduose, archyvuose sukauptas daugelio Žemaitijos krašto tyrinėtojų rašytinis palikimas. VĮ „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (RKIC) jų tyrimus, sisteminimą pradėjo prieš penkiolika metų. Jis 2004–2006 m., bendradarbiaudamas su Žemaičių muziejumi „Alka“ (Telšiai), susistemino, spaudai parengė ir dviem knygomis išleido XX a. antrosios pusės archeologo, muziejininko Vito Valatkos (1927–1977) rašytinį palikimą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“. Tęsiant šį bendradarbiavimą, 207 m. buvo ištyrinėtas, spaudai parengtas ir 2008 m. atskira knyga išleistas Žemaičių rašytojo sambūrio (1936–1945) nario, dramaturgo, aktoriaus ir režisieriaus, vieno iš Klaipėdos dramos teatro ir Telšių Žemaitės dramos teatro kūrėjų Petro Gintalo (1908–1971) rašytinis palikimas, kurio didžioji dalis saugoma Lietuvių literatūros ir meno archyve.

2007 m. RKIC kartu su Telšių, Kretingos, Šiaulių muziejininkais ėmėsi įgyvendinti dar ir kitą projektą – tyrinėti, sisteminti ir rengti spaudai ir leisti buvusio ilgamečio Kretingos muziejaus direktoriaus, istoriko Juozo Mickevičiaus (1900–1984) rašytinį palikimą. Surinkti, ištyrinėti, susisteminti ir spaudai parengti J. Mickevičiaus rašytinį palikimą Regionų kultūrinių iniciatyvų centre (RKIC) mintis gimė Žemaičių muziejaus „Alka“ moksliniame archyve susipažinus su čia saugomu J. Mickevičiaus fondu.

2008 m. pradžioje RKIC buvo sukaupta informacija apie J. Mickevičiaus rašytinį palikimą, saugomą Lietuvos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose, susisteminta informacija apie spaudoje paskelbtus J. Mickevičiaus darbus bei pabandyta vienoje vietoje sukauti didžiąją dalį J. Mickevičiaus darbų, kuriuos tiks­linga įtraukti į spaudai rengiamas knygas, kopijas.

2008 m. pabaigoje buvo išleista pirmoji jo darbų, saugomų Lietuvos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose, knyga – „Tėvų ir protėvių žemė“ (sudarė Danutė Mukienė). 

Į šią knygą  buvo įtraukti tekstai, padedantys skaitytojams susidaryti pilnesnį vaizdą apie senųjų žemaičių darbus, šventes, papročius ir tradicijas. Antroji J. Mickevičiaus rašytinio palikimo knyga „Tėvų ir ptotėvių žemė“ išleista 2009 metais. Į ją buvo įtraukti šio autoriaus tekstai apie tradicines žemaičių šeimos šventes – vestuves, vardynas (krikštynas), žemaičių krašto senovę (rekrutus, baudžiavos laikotarpį, 1831, 1863 metų sukilimus. Šiame leidinyje taip pat pateikiama nemažai tekstų apie Každailių ir Mickevičių gimines, artimiausių J. Mickevičiaus žmonių prisiminimai apie jį, Plungės krašto istorijos tyrinėtojos, pedagogės Stanislavos Stripinienės tekstas „Mickevičių teisybė“ ir J. Mickevičiaus rankraštis apie Mickevičių giminės kilmę.

Gausiame J. Mickevičiaus rašytinio palikimo lobyne dar yra daug nepublikuotų tekstų. Einant laikui dalimi jų įvairūs autoriai rėmėsi rašydami ir leisdami savo knygas, kiti tekstai šiandien jau nebėra aktualūs, nes po J. Mickevičiaus tomis pačiomis temomis domėjęsi tyrinėtojai, mokslininkai, sukaupė daugiau ir išsamesnių žinių, pvz., Šilalės rajono piliakalnius, Platelių istoriją, iškilius Žemaitijos krašto žmones, ir savo surinktą medžiagą jau paskelbė įvairiose žiniasklaidos priemonėse arba knygose.

Ar sulauksime daugiau J. Mickevičiaus rašytinių knygų ateityje, priklausys nuo to, ar atsiras žmonių, kurie imsis naujų tyrinėjimų ir ryšis tai, kas dar iš minėto lobyno nepaskelbta, parengti spaudai ir išleisti.

Nuo 2004 m. išskirtinio dėmesio RKIC veikloje sulaukia buvusios Platelių dvaro šeimininkės grafienės, prancūziškai rašiusios ir knygas leidusios Sofijos Viktorijos Klementinos Tyzenhauzaitės  (1760–1843) kūrybinis palikimas. RKIC ne tik tyrinėja šios rašytojos gyvenimą ir kūrybą, bet ir verčia iš prancūzų į lietuvių kalbą jos knygas bei jas leidžia lietuviškai.

Rengiantis kompozitoriaus, diplomato, valstybės ir politikos veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) gimimo 250-osiosms metinėms, jau 2010 m. buvo išsamiai pradėtas tyrinėti šio autoriaus rašytinis palikimas, esantis Lietuvoje ir užsienyje. Susisteminus informaciją apie jį, įgyvendinti keli projektai, jų metu buvo iš prancūzų į lietuvių kalbą išversti, parengti spaudai ir 2008, 2010 m. išleisti visi keturi M. K.Oginskio „Atsiminimų tomai“, 2014 m. – jo knyga „Laiškai apie muziką“, nuo 2007 m. jau keletą kartų išleisti plačiai po Lietuvą paplitę  jo „Priesakai sūnui“, apie M. K. Oginskį išleista ir nemažai kitų autorių knygų.

Muziejininkų, bibliotekininkų, archyvarų, kraštotyrininkų, mokslininkų dėmesio laukia ir daugelio kitų Žemaitijos krašto tyrinėtojų bei šiame krašte gimusių, gyvenusių žmonių kūrybinio palikimo, saugomo muziejuose, bibliotekose, archyvuose, tarp jų ir giminių,  tyrimai, minėtų darbų sugrąžinimas į šių dienų kultūrinio gyvenimo erdvę.

RKIC kasmet parengia po keletą krašto tyrimo ir leidybinių projektų, ieško finansinių galimybių jiems įgyvendinti, rėmėjų. Yra numatyta tęsti ir pradėtus darbus. Dalis surenkamos informacijos anksčiau buvo viešinama RKIC 1993–2016 m. leistame periodiniame kultūros ir švietimo žurnale „Žemaičių žemė“, 1999–2018 m. administruotoje interneto svetainėje „Žemaitija“ www.samogit.lt, o nuo 2019 m. – naujojoje RKIC interneto svetainėje „Žemaičių žemė“ www.zemaituzeme.lt.

 

Danutė Mukienė, VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ RKIC vadovė

 

Smush Image Compression and Optimization