Žemaičių vyskupų sąrašas parengtas pagal G. Blaszczyko (Blaszczyk), Z. Ivinskio tekstus

Motiejus I Trakiškis. 1417 m. spalio 24 d. – 1422 m. gegužės 4 d.

Mikalojus I Trakiškis – Dziržgavičius (dar vadinamas Romedanas). 1423 liepos 25 d. – 1434.

Petras Lvoviškis. 1434 m. rugsėjo 20 d. – 1435. (Jis turėjo tituliarines Žemaičių vyskupo pareigas, tačiau Žemaičių vyskupijos faktiškai niekada nevaldė.)

Martynas I Luokiškis. 1434 – 1435.

Jokūbas Trakiškis ar Vilnietis. 1436 m. gegužės 18 d. – 1439 m. birželio 8 d.

Baltramiejus I Pultuskietis. 1439 m. birželio 11 d. – 1453. (Kyla abejonių ir dėl šio asmens buvimo Žemaičių vyskupu, nors yra išlikusių dokumentų, patvirtinančių, kad jis buvo renkamas kapituloje. Kai kas mano, jog jis tapatinamas su Petru Lvoviškiu. Pagal turimus šaltinius, tiek vieną, tiek ir antrą žemaičiai išvarė iš savo diecezijos).

Jurgis Vilnietis. 1453 m. gruodžio l9 d. – 1464 m. vasario 25 d.

Motiejus II Topolietis. 1464 m. rugpjūčio 8 d. – 1470 m. balandžio 24 d.

Baltramiejus II Svirenkavičius. 1471 m. vasario 13 d. – 1482.

Martynas II iš Žemaičių. 1483 m. vasario 21 d. – 1492 m. (Dėl to, kad trūksta dokumentų, patvirtinančių, kad jis tikrai buvo Žemaičių vyskupu, G. Blaszczykas yra linkęs jį į šį sąrašą neįtraukti).

Martynas II Lintfaras. 1492 m. spalio 8 d. – 1515.

Mikalojus II Radvila. 1515 m. liepos 6 d. – 1529. Vyskupo teisės suteiktos 1521 m. liepos 18 d.

Mikalojus III Viežgaila. 1531 m. vasario 15 d. – 1533 m. sausio 19 d.

Jurgis Talatas (Talaitis). 1533 metais buvo nominuotas Žemaičių vyskupu, tačiau mirė

nesulaukęs paskyrimo, t.y. Žemaičių vyskupu nebuvo konsekruotas.

Vaclovas Virbickis. 1534 m. balandžio 13 d. – 1555 m. liepos 18 d.

Jonas Domanovskis. 1556 m. balandžio 13 d. – 1563 m. (apie lapkričio 16 d.).

Stanislovas Narkuskis. 1564 m. birželio 21 d. – 1564.

Viktoras Virbickis. 1565 m. birželio 8 d. – 1567 m. rugpjūčio 22 d.

Jurgis Petkūnas (Petkevičius). 1567 m. lapkričio 14 d. – 1574 m. liepos mėnuo.

Merkelis Giedraitis. 1576 m. sausio 16 d. – 1609 m. balandžio 6 d.

Mikalojus Pacas. 1610 m. kovo 29 d. – 1618 m. lapkričio 26 d. ( mirė 1624 m. lapkričio 26 d.)

Stanislovas Kiška. 1618 m. lapkričio 26 d. – 1626 m. vasario 13 d.

Abraomas Voina (Vainius). 1626 m. liepos 20 d. – 1631 m. kovo 24 d.

Merkelis Aliješevičius Geišas. 1631 m. birželio 11 d. – 1633 m. sausio 28 d.

Jurgis Tiškevičius. 1633 m. gruodžio 19 d. – 1649 m. gruodžio 9 d.

Petras Perčevskis. 1649 m. liepos 9 d. – 1659 m. vasario 5 d.

Aleksandras Sapiega. 1660 m. sausio 12 d.  –  1667 m. liepos 18 d.

Kazimieras Pacas. 1667 m. spalio 3 d. – 1695.

Jonas Jeronimas Krišpinas – Kiršenšteinas. 1695 m. rugsėjo 19 d. – 1708 m. liepos 4 d.

Jonas Mikalojus Zgierskis. 1710 m. liepos 21 d. – 1713 m. gruodžio 6 d.

Povilas Bernardas Sapiega, O. Cist. 1715 m. sausio 21 d. – 1715 m. spalio 15 d.

Aleksandras Mikalojus Gorainis ( Horain). 1716 m. gruodžio 7 d. – 1735 m. gruodžio 7 d.

Juozapas Mykolas Karpis. 1736 m. lapkričio 19 d. – 1739 m. gruodžio 10 d.

Antanas Tiškevičius. 1740 m. rugsėjo 16 d. – 1762 m. sausio 31 d.

Jonas Dominikas Lopacinskis. 1762 m. balandžio 19 d. – 1778 m. sausio 11 d.

Steponas Jonas Giedraitis. 1778 m. kovo 30 d. – 1802 m. gegužės 13 d.

Juozapas Arnulfas Giedraitis. 1802 m. gegužės 13 d. – 1838 m. liepos 17 d.

Tęsiant Žemaičių vyskupų sąrašą, naudotasi 1980 metais Čikagoje (JAV) išleistoje Broniaus Kviklio knygoje paskelbtu Pauliaus Jurkaus straipsniu „Lietuvos bažnyčios. Žemaičių vyskupija”.

Simonas Giedraitis. Buvo Žemaičių vyskupijos sufraganas nuo 1812 m., o po 1831 m. sukilimo numalšinimo iki 1844 m. valdė Žemaitijos vyskupiją kaip administratorius. Popiežius į šias pareigas jo nebuvo patvirtinęs.

Jonas Krizostomas Gintila. 1844 m. caro Mikalojaus I – ojo paskirtas į vyskupo nominato pareigas ir nuo to laiko iki 1850 m. valdė Žemaičių vyskupiją. Popiežius jo Žemaitijos vyskupu nebuvo patvirtinęs.

Motiejus Valančius. 1849 m. rugsėjo 26 d. – 1875 m. gegužės 29 d.

Aleksandras Beresnevičius. 1875 – 1883.

Mečislovas Leonardas Paliulionis. 1883 m. kovo 5 d. – 1908 m. gegužės 2 d.

Gasparas Felicijonas Cirtautas. 1910 m. balandžio 7 d. – 1913 m. rugsėjo 17 d.

Pranciškus Karevičius. 1914 m. vasario 27 d. – 1926 m. vasario 22 d.

 

Komentaras:
Žemaitijos vyskupijos istorija iki pat šiol traukia daugelio istorikų dėmesį. Vis dėlto klausimų, į kuriuos neatsakyta, lieka dar nemažai. Priežastis ta, kad trūksta dokumentų, kurie paaiškintų atskirus faktus, įvykius ilgoje Žemaičių vyskupijos gyvavimo istorijoje. Tas pats ir kalbant apie Žemaitijos vyskupus. Jų sąrašą yra pateikęs Motiejus Valančius, tačiau vėlesni istorikų tyrinėjimai parodė, kad jame išspausdinta vyskupų eilė nėra visai teisinga, ypač supainiota 15 ir iš dalies 16 amžiaus vyskupų metrika (eilė ir vyskupavimo datos).

Žemaičių vyskupų sąrašo sudarymui, dirbdamas Vatikano archyvuose, daug dėmesio yra skyręs istorikas Zenonas Ivinskis. Jo surinkti faktai apie Žemaičių vyskupus (iki XVIII amžiaus) išspausdinti 1987 m. Romoje išleistoje Z. Ivinskio knygoje „Krikščionybė Lietuvoje”. Čia, kaip yra nurodęs Z. Ivinskis, visos pavardės dokumentuotos autentiškai pagal Vatikano archyvų šaltinius.

Žemaičių vyskupų charakteristika, rašydamas habilitacinį darbą „Žemaičių vyskupija nuo XV iki XVII a. pradžios: sandara ir aprūpinimas” yra tyrinėjęs ir lenkų istorikas G. Blaszczykas (Blaszczyk). Konkretų sąrašą Žemaičių vyskupų (XV – XVI amžiai) pateikia ir 1984 metais Romoje išleistas „Codex mednicensis seu Samogitiae dioecesis”  –  I dalis (sudarė Paulius Jatulis). Remiantis juo bei Z. Ivinskio ir G. Blaszczyko pateiktais faktais, sudarytas šis Žemaičių vyskupų sąrašas.

Pastaba: Prie vyskupo pavardės nurodomas jo vyskupavimo Žemaitijoje laikas.

Sąrašą parengė Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization