VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ įstatai

 1. Bendroji dalis

1.1. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras yra Lietuvos Respublikos piliečių savanoriška, savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė, paramos gavėjo statusą turinti organizacija (toliau – RKIC), kuri vienija įvairių tautybių, religijų bei pažiūrų žmones.
1.2. RKIC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
1.3. Visuomeninės organizacijos „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ teisinė forma yra asociacija.
1.4. RKIC bendradarbiauja, kartu dirba su kitomis Lietuvos regionų praeitį ir dabartį tyrinėjančiomis, tradicinę ir šiuolaikinę kultūrą puoselėjančiomis, populiarinančiomis, žmonių švietimu ir ugdymu besirūpinančiomis, informaciją šia tema kaupiančiomis, publikuojančiomis ir platinančiomis Lietuvos ir užsienio šalių visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis, tarptautinėmis kultūros organizacijomis, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
1.5. RKIC yra juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą, bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.
1.6. RKIC būstinė yra D. Gerbutavičiaus g. 10-213, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.6. RKIC veikia Lietuvos teritorijoje.
1.7. RKIC gali turėti padalinius.
1.8. RKIC veiklos laikotarpis neribotas.
1.9. RKIC finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 1. RKIC veiklos tikslai, uždaviniai

2.1. Rinkti, kaupti, sisteminti ir platinti informaciją apie visos Lietuvos ir atskirų jos regionų istoriją, kultūrą, mokslą, švietimą.
2.2. Kelti žmonių istorinę savimonę, patriotiškumą, pilietiškumą.
2.3. Puoselėti ir populiarinti Lietuvos regionų kultūros tradicijas.
2.4. Supažindinti visuomenę su Lietuvos regionų visuomeninių kultūros organizacijų ir valstybinių kultūros įstaigų veikla.
2.5. Rengti spaudai ir leisti mokslo, kultūros, švietimo, grožinės literatūros leidinius (periodinius ir neperiodinius) lietuvių ir užsienio šalių kalbomis.
2.6. Kurti radijo ir televizijos laidas, kino filmus, populiarinti ir platinti juos.
2.7. Prekiauti mokslo, kultūros, švietimo, grožinės literatūros leidiniais.
2.8. Organizuoti Lietuvoje ekspedicijas, mokslines konferencijas, iškilių žmonių gyvenimo ir kūrybos, Lietuvai reikšmingų sukakčių paminėjimus.
2.9. Organizuoti Lietuvos meno kolektyvų, pavienių atlikėjų gastroles Vilniuje, Lietuvos regionuose, užsienio šalyse, reklamuoti šių meno kolektyvų ir pavienių atlikėjų pasiekimus.
2.10. Organizuoti užsienio šalių regionų meno kolektyvų, pavienių atlikėjų pasirodymus, menininkų kūrybos parodas Lietuvoje.

 1. Priėmimo į RKIC narius, išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka

3.1. RKIC nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 metų amžiaus, pritariantys RKIC tikslams, uždaviniams, pripažįstantys jos įstatus ir aktyviai dalyvaujantys organizacijos veikloje.
3.2. Prašymas priimti į RKIC įteikiamas RKIC prezidiumo pirmininkui. Pareiškimą apsvarsto ir nutarimą šiuo klausimu priima RKIC prezidiumo pirmininkas. Apie nutarimą RKIC sekretoriatas pareiškėją raštu informuoja per 15 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Pareiškėjas po prašymo įteikimo iki minėto nutarimo priėmimo RKIC veikloje gali dalyvauti su patariamojo balso teise ir negali būti išrinktas į vadovaujančius RKIC organus.
Asmeniui, įstojusiam į RKIC, išduodamas RKIC nario pažymėjimas. Šį pažymėjimą pasirašo RKIC prezidiumo pirmininkas.
3.3. Narystė RKIC pasibaigia:
3.3.1. kai RKIC narys pats savo noru išstoja iš RKIC,
3.3.2. kai asmenį iš RKIC narių pašalina RKIC prezidiumo pirmininkas.
3.4. Iš RKIC narių asmuo pašalinamas už šiuos pažeidimus:
3.6.1. kai narys nesumoka nario mokesčio daugiau kaip du metus,
3.6.2. kai narys nesilaiko RKIC įstatų, nedalyvauja RKIC veikloje, savo darbais ir elgesiu žemina RKIC nario vardą.
3.7. Pašalinimo iš RKIC narių tvarka:
3.7.1. nutarimą dėl pašalinimo iš RKIC narių priima RKIC prezidiumo pirmininkas. Šis nutarimas yra galutinis.
3.8. Asmeniui išstojus iš RKIC arba pašalinus jį iš RKIC narių, jam nario mokesčiai ir kita tvarka RKIC perduotos lėšos, kitas turtas negrąžinamas.
3.9. RKIC narių sąrašus tvarko RKIC sekretoriatas.

 1. RKIC narių teisės ir pareigos

4.1. RKIC nario teisės:
4.1.1. dalyvauti ir balsuoti RKIC visuotiniuose narių susirinkimuose,
4.1.2. rinkti ir būti išrinktam į RKIC valdymo ir patariamuosius organus,
4.1.3. naudotis RKIC teikiamomis paslaugomis, gauti informaciją apie visus RKIC renginius ir juose dalyvauti,
4.1.4. susipažinti su RKIC dokumentais ir gauti visą RKIC turimą informaciją apie jos veiklą,
4.1.5. teikti pasiūlymus ir pageidavimus visais RKIC veiklos klausimais,
4.1.6. išstoti iš RKIC.
4.2. RKIC narys turi šias pareigas:
4.2.1. laikytis RKIC įstatų,
4.2.2. mokėti nario mokestį,
4.2.3. dalyvauti RKIC veikloje ir rodyti iniciatyvą,
4.2.4. vykdyti RKIC valdymo organų pavedimus,
4.2.5. savo darbais ir poelgiais nežeminti RKIC nario vardo.

 1. RKIC visuotinis narių susirinkimas

5.1. RKIC visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia RKIC prezidiumo pirmininkas, ne vėliau kaip prieš keturias savaites viešai paskelbęs informaciją apie susirinkimo sušaukimo laiką, vietą ir darbotvarkę.
5.2. RKIC neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai šaukiami RKIC prezidiumo pirmininko iniciatyva arba dviems trečdaliams RKIC narių pareikalavus. Apie tokį susirinkimą, jo laiką ir darbotvarkę viešai pranešama RKIC stende, dienraštyje „Lietuvos rytas“ ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo ir jame svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių buvo sušauktas susirinkimas.
5.3. RKIC visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai RKIC narių.
5.4. RKIC visuotiniams narių susirinkimams pirmininkauja RKIC prezidiumo pirmininkas, o kai jo nėra, – pavaduotojas ar kitas visuotinio narių susirinkimo išrinktas prezidiumo narys.
5.5. RKIC visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi RKIC nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
5.6. Visi RKIC visuotinių narių susirinkimų nutarimai priimami atviru balsavimu susirinkime dalyvaujančių RKIC narių balsų dauguma, išskyrus RKIC įstatų priėmimo, jų pakeitimo, papildymo, RKIC likvidavimo, reorganizavimo, pertvarkymo, kolegialių organų rinkimo klausimais, kurie susirinkimuose priimami RKIC narių 2/3 balsų dauguma.
5.7. Jeigu RKIC visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, RKIC prezidiumo pirmininkas šaukia pakartotinį RKIC visuotinį narių susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo RKIC narių.
5.8. RKIC visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
5.9. RKIC susirinkimas:
5.9.1. priima, keičia, papildo RKIC įstatus,
5.9.2. renka ir atšaukia RKIC prezidiumą, prezidiumo pirmininką, revizijos komisiją, revizijos komisijos pirmininką, išklauso ir tvirtina RKIC metinę finansinę atskaitomybę, revizijos komisijos ataskaitą, tvirtina pagrindines RKIC veiklos kryptis laikotarpiui iki kito suvažiavimo, nustato RKIC narių stojamojo mokesčio ir metinio mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką,
5.9.3. sprendžia klausimą dėl RKIC veiklos pasibaigimo ar reorganizavimo,
5.9.4. priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu,
5.9.5. steigia RKIC periodinius ir neperiodinius leidinius, tvirtina jų redaktorius, leidybos programas, redakcinių kolegijų sudėtį,
5.9.6. svarsto kitus RKIC aktualius veiklos klausimus ir priima su jais susijusius nutarimus.

 1. RKIC prezidiumas ir jo kompetencija

 6.1. RKIC prezidiumas išrenkamas iš 3 narių metų laikotarpiui visuotiniame narių susirinkime ir veikia kaip kolegialus patariamasis organas laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų.
6.2. RKIC prezidiumas koordinuoja RKIC visuotinių narių susirinkimų nutarimų įgyvendinimą.
6.3. Prezidiumo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prezidiumo posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai prezidiumo narių. Posėdyje nutarimai priimami ne mažiau kaip 2/3 posėdžio dalyvių balsuojant už.
6.4. RKIC prezidiumo posėdžiams pirmininkauja prezidiumo pirmininkas, o kai jo nėra, –pavaduotojas.
6.5.RKIC prezidiumas gali būti atšauktas, prezidiumo narių sudėtis pakeista neeiliniame narių susirinkime.
 

 1. RKIC prezidiumo pirmininko kompetencija

7.1. RKIC prezidiumo pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas ir vadovauja RKIC veiklai. 7.2. RKIC prezidiumo pirmininkas atsako už:
7.2.1. RKIC finansinės atskaitomybės sudarymą,
7.2.3. RKIC visuotinių narių susirinkimų sušaukimą,
7.2.4. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui,
7.2.5. RKIC narių informavimą apie esminius įvykius, turinčius reikšmės RKIC narių apskaitai, veiklai.
7.3. RKIC prezidiumo pirmininkas tvirtina:
7.3.3. RKIC sekretoriatą ir jo vadovą,
7.3.4. RKIC nario pažymėjimo pavyzdį, jo pildymo ir naudojimo tvarką,
7.3.5. RKIC kultūrinės, šviečiamosios, leidybinės veiklos programas,
7.3.6. RKIC ketvirtines ir metines kultūrinės, šviečiamosios, leidybinės veiklos programų įgyvendinimo ataskaitas,
7.3.7. komisijų, darbo grupių, kurioms pavedamas konkretus darbas, įgyvendinant RKIC veiklos programas, sudėtį, pirmininkus ir nutraukia šių komisijų, darbo grupių veiklą,
7.3.8. nutarimus dėl RKIC filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo,
7.3.9. RKIC filialų nuostatus,
7.3.10. samdomų etatinių darbuotojų skaičių ir jų atlyginimo už darbą dydį.
7.4. RKIC prezidiumo pirmininkas priima į darbą ir atleidžia iš darbo samdomus RKIC darbuotojus, taip pat ir RKIC buhalterį, šaukia prezidiumo posėdžius ir visuotinius narių susirinkimus, reprezentuoja RKIC ir atstovauja jam sudarant ir pasirašant sutartis bei kitus dokumentus, priima sprendimus kitais svarbiais einamaisiais RKIC kultūrinės, šviečiamosios, leidybinės ir finansinės veiklos klausimais.

 1. RKIC sekretoriatas ir jo kompetencija

8.2. Sekretoriatą sudaro, sekretoriato vedėją tvirtina ir jo darbą kontroliuoja RKIC prezidiumo pirmininkas.
8.3. Sekretoriato darbuotojai gali dirbti visuomeniniais pagrindais ar būti samdomi.
8.4. Sekretoriatas rūpinasi RKIC dokumentacijos tvarkymu, ryšių palaikymu su RKIC nariais, atlieka kitą organizacinį darbą, kurį jam paveda RKIC prezidiumas ir jo pirmininkas.
8.5. RKIC sekretoriatas organizacijos nariams pageidaujant pateikia visus jiems reikalingus dokumentus, susijusius su organizacijos veikla.
8.6. Sekretoriato vedėjas dalyvauja RKIC prezidiumo posėdžiuose, tačiau, jei jis nėra RKIC prezidiumo narys, posėdyje turi tik patariamojo balso teisę.

 1. RKIC revizijos komisija ir jos kompetencija

9.2. Revizijos komisija išrenkama suvažiavime iš dviejų narių metų laikotarpiui ir kontroliuoja RKIC ūkinę-finansinę veiklą, kaip laikomasi RKIC įstatų, kaip įgyvendinami prezidiumo posėdžių nutarimai.
9.3. Revizijos komisija savo veiklos ataskaitą pateikia RKIC visuotiniam narių susirinkimui.
9.4. RKIC Revizijos komisijos pirmininkas dalyvauja RKIC prezidiumo posėdžiuose, tačiau, jei jis nėra RKIC prezidiumo narys, posėdyje turi tik patariamojo balso teisę.
9.5. Revizijos komisijos pirmininkas, RKIC prezidiumo pirmininkui pageidaujant, ar savo iniciatyva pateikia informaciją prezidiumo posėdžiuose apie revizijos komisijos veiklą, pastebėtus nesklandumus RKIC ūkinėje-finansinėje veikloje.

 1. RKIC lėšos, pajamų šaltiniai ir jų tvarkymas

10.1. RKIC lėšas sudaro:
10.1.1. stojamieji ir narių mokesčiai (mokesčių dydį ir mokesčių tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas),
10.1.2. labdarą teikti teisę turinčių fizinių ir juridinių asmenų paaukotos, dovanotos lėšos,
10.1.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas RKIC lėšas,
10.1.4. skolinto kapitalo lėšos,
10.1.5. lėšos, gautos iš kultūrinės, šviečiamosios ir leidybinės veiklos,
10.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos, reikalingos RKIC veiklos tikslams ir uždaviniams gyvendinti.
10.2. RKIC lėšos naudojamos RKIC veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
10.3. RKIC pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. RKIC šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. RKIC negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu RKIC įstatuose yra nustatyta, tikslams.
10.4. RKIC buhalteris yra materialiai atsakingas asmuo, su juo sudaroma materialiai atsakingo asmens sutartis.

 1. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša RKIC informacija

11.1.RKIC vieša informacija skelbiama tokia tvarka:
11.1.1. pranešimai apie šaukiamus eilinius RKIC visuotinius narių susirinkimus paskelbiama RKIC stende, Lietuvos Respublikoje leidžiamame dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba išsiunčiama kiekvienam RKIC nariui registruotu laišku,
11.1.2. pranešimai apie RKIC šaukiamus neeilinius visuotinius narių susirinkimus, RKIC įstatų pakeitimus, RKIC reorganizavimą, likvidavimą paskelbiama RKIC stende, Lietuvos Respublikoje leidžiamame dienraštyje „Lietuvos rytas“.

 1. RKIC filialų steigimas, veikla ir jos nutraukimas

12.1. RKIC gali turėti filialus.
12.2. RKIC filialų pagrindinė funkcija – įgyvendinti RKIC įstatuose numatytus RKIC veiklos tikslus ir uždavinius.
12.3. RKIC filialas vadovaujasi RKIC įstatais ir RKIC filialo veiklos nuostatais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.
12.4. RKIC filialai veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
12.5. RKIC filialas neturi juridinio asmens teisių, negali turėti savo antspaudo, sąskaitos kredito įstaigoje.
12.6. Nutarimas dėl RKIC filialo įsteigimo priimamas RKIC filialo steigėjų susirinkime, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 3 RKIC nariai. Šiame susirinkime priimami RKIC filialo veiklos nuostatai, metų veiklos programa, išrenkama RKIC filialo taryba ir jos pirmininkas.
12.7. RKIC filialų nuostatai papildomi ir koreguojami, nutarimai dėl RKIC filialo veiklos nutraukimo priimami RKIC filialo narių metinėse ataskaitinėse-rinkiminėse ir RKIC narių eilinėse konferencijose.
12.8. RKIC filialo veiklos metinė ataskaita išklausoma, ateinančių metų veiklos programa priimama RKIC filialo narių metinėje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje, kuri vyksta kasmet, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki RKIC visuotinio narių susirinkimo.
12.9. Laikotarpiu tarp filialo narių metinių ataskaitinių-rinkiminių konferencijų gali vykti filialo narių eilinės konferencijos (jų skaičius neribojamas), kuriose svarstomi aktualūs RKIC filialo veiklos klausimai ir priimami su jais susiję nutarimai.
12.10. RKIC filialo metinė ataskaitinė-rinkiminė ir eilinė RKIC filialo narių konferencija laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 RKIC filialo narių. Nesant kvorumo, pakartotinai konferencija šaukiama ne vėliau kaip po 7 dienų. Pakartotinai sušaukta konferencija laikoma įvykusia, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip 3 nariai.
12.11. RKIC filialo metinėje ataskaitinėje-rinkiminėje, eilinėje ir pakartotinai organizuotoje konferencijoje priimti nutarimai įsigalioja, jei daugiau negu pusė konferencijos dalyvių balsavo už.
12.12. RKIC filialo veiklai vadovauja RKIC filialo tarybos pirmininkas, kuris išrenkamas RKIC filialo steigiamajame susirinkime, o vėliau – metų laikotarpiui filialo narių metinėje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje.
12.13. RKIC filialo tarybos pirmininkas ataskaitą apie filialo veiklą kasmet pateikia RKIC visuotiniame narių susirinkime.
12.14. RKIC filialo narių konferencijas šaukia RKIC filialo tarybos pirmininkas. Informacija apie šias konferencijas paskelbiama RKIC leidinyje ar stende ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki konferencijos. RKIC filialo narių konferencija gali būti sušaukta ir RKIC filialo tarybos, RKIC prezidiumo pirmininko iniciatyva.
12.15. Patariamojo organo funkcijas RKIC filiale atlieka, RKIC filialo narių konferencijose priimtų nutarimų vykdymą koordinuoja RKIC filialo taryba, kuri išrenkama RKIC filialo steigiamajame susirinkime, o vėliau – metų laikotarpiui RKIC metinėje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje. Tarybos narių skaičius neribojamas.
12.16. RKIC filialo tarybos pirmininkas iš einamų pareigų pirma laiko gali būti atšauktas eilinėje RKIC filialo konferencijoje.
12.17. Nutarimą dėl RKIC filialo įsteigimo, likvidavimo, RKIC filialo nuostatus tvirtina RKIC prezidiumo pirmininkas.
12.18. RKIC filialas laikomas įsteigtas po to, kai RKIC filialo steigėjų susirinkimo nutarimą, RKIC filialo nuostatus patvirtina RKIC prezidiumo pirmininkas.
 

 1. RKIC reorganizavimas, veiklos pasibaigimas

13.1. RKIC likviduojamas, reorganizuojamas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka RKIC narių visuotinio susirinkimo nutarimu, dalyvaujant jame ne mažiau kaip dviems trečdaliams narių ir jei už šį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai visuotinio susirinkimo dalyvių.
13.2. RKIC įstatai keičiami visuotinio susirinkimo nutarimu, dalyvaujant jame ne mažiau kaip dviems trečdaliams narių ir jei už šį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai suvažiavimo dalyvių.
13.3. RKIC gali būti likviduotas ir Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
13.4. Vienu metu RKIC negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.
13.5. Jeigu RKIC liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą RKIC praneša juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
13.6. Visus klausimus, susijusius su RKIC veiklos baigimu, sprendžia RKIC visuotinio narių susirinkimo patvirtintas likvidatorius.
13.7. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir RKIC narių reikalavimus dėl RKIC turto dalies, neviršijančios nario stojančiojo įnašo ar mokesčio, iki RKIC išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti RKIC.
13.8. Likvidatoriaus pareigos:
13.8.1. viešai paskelbti Lietuvos Respublikoje leidžiamame dienraštyje „Lietuvos rytas“ apie RKIC likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti RKIC, ir savo duomenis,
13.8.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą,
13.8.3. perduoti likusį RKIC turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka,
13.8.4. sudaryti RKIC likvidavimo aktą. RKIC likvidavimo akte aprašyti likvidavimo eigą ir patvirtinti, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai,
13.8.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka,
13.8.6. pateikti juridinio asmenų registro tvarkytojui RKIC likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus RKIC išregistruoti.
Įstatai patvirtinti 2004 m. gegužės 25 d. įvykusiame visuomeninės organizacijos „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ steigiamajame susirinkime.
Regionų kultūrinių iniciatyvų centro prezidiumo pirmininkė Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization