Vacys Milius „Žemaičių etnologijos bibliografija“

 

TURINYS

Pratarmė
Mokslinis gyvenimas
Muziejai
Tyrinėtojai
Bendrieji tyrinėjimai
Verslai ir jų papročiai
Kaimai, sodybos, trobesiai
Kapinės

Malūnai
Sakralinė liaudies architektūra
Baldai
Rakandai
Susisiekimo priemonės
Tautodailė ir jos kūrėjai
Tekstilė
Apranga

Mityba
Bendruomenė
Šeima ir jos papročiai
Kalendorinės šventės
Atlaidai
Pramogos, etnomuzika
Žinija
Pavardžių rodyklė

PRATARMĖ

Žemaičiai, iki XX a. vidurio išlaikę daug senosios kultūros apraiškų, tiek tarpukario, tiek pokario dešimtmečiais sulaukė nemažo specialistų ir mėgėjų dėmesio. Čia dažnai vykdavo etnografų, muziejininkų, kraštotyrininkų ekspedicijos.
Gausu Žemaitijoje muziejų, kurie turi archeologijos, istorijos turinčių ir etnografijos rinkinius. Kita literatūros apie žemaičius gausumo priežastis ­ savo praeities pamėgimas, gerbimas. Tuo galima paaiškinti etninės kultūros tyrinėtojų gausumą. Minėtini tokie vardai: Konstantinas Bružas, Izidorius Butkevičius, Marijona Čilvinaitė, Stasys Daunys, Jurgis Gimbutas, Ignas Jablonskis, Liudvikas Adomas Jucevičius, Ignas Končius, Juozas Mickevičius, Aleksandras Pakalniškis, Vladas Statkevičius, Povilas Višinskis. Žemaičių etnografinę literatūrą praturtino ir aukštaičiai Balys Buračas bei Juozas Petrulis.
Šioje bibliografijoje sudėta XIX­XX amžių (iki 1995 m. imtinai) literatūra ­ knygos ir periodikos straipsniai. Nededami darbai, kuriuose žemaičių kultūra nagrinėjama viso lietuvių etnoso mastu, tokiu atveju bibliografija kelis kartus išsiplėstų. Apie personalijas dedamos tik atrankinės publikacijos.
Pozicijos klasifikuojamos pagal „Tarptautinėje tautotyros bibliografijoje” („Internationale Volkskundliche Bibliographie”, Bonn) priimtą tvarką, taip pat atsižvelgta į turimą medžiagą. Ji suskirstyta tokiais skyriais: I. Mokslinis gyvenimas; II. Muziejai; III. Tyrinėtojai; IV. Bendrieji tyrinėjimai; V. Verslai ir jų papročiai; VI. Kaimai, sodybos, trobesiai; VII. Kapinės; VIII. Malūnai; IX. Sakralinė liaudies architektūra; X. Baldai; XI. Rakandai; XII. Susisiekimo priemonės; XIII. Tautodailė ir jos kūrėjai; XIV. Tekstilė; XV. Apranga; XVI. Mityba; XVII. Bendruomenė; XVIII. Šeima ir jos papročiai; XIX. Kalendorinės šventės; XX. Atlaidai; XXI. Pramogos, etnomuzika; XXII. Žinija.
Jei straipsnio pavadinimas nenusako turinio, tai nurodoma aprašo gale. Lokaliniams aprašams nurodoma vieta. Sužymėtos ir pastebėtos recenzijos.
Reikia tikėtis, kad artimiausiais metais žemaičių etnografinę literatūrą praturtins tiek tyrinėtojai, tiek muziejininkai, juk pastarieji po ranka turi rinkinius, medžiagos rankraštynus, yra arčiausiai pagrindinio šaltinio ­ kaimo ir miestelių gyventojų.

Bibliografuota periodika

Liaudies kūryba. V.
LK ­ Liaudies kultūra. V.
Lietuvių tauta. V.
Lietuvos istorijos metraštis. V.
Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija. V.
Literatūros ir meno metraštis. V.
Lituanistica. V.

Meno saviveikla. V.
Menotyra. V.
Mokslas ir gyvenimas. V.
MK ­ Mūsų kraštas. V.
Mūsų tautosaka. V.
Muziejai ir paminklai. V.
Naujoji romuva. K.

Pergalė. V.
Statyba ir architektūra. V.
Tauta ir žodis. K.
Tautosakos darbai. K.
Wisła. Warszawa.
Žemaičių praeitis. V.
Žemaičių žemė. Klaip., V.

Šiame sąraše nenurodoma periodika, kurioje rasta tik viena kita pozicija.
Kitos santrumpos
ETL – Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje. V.
BLKP – Balys Buračas. Lietuvos kaimo papročiai. V., 1993.

 1. – Kaunas.
 2. – Vilnius.
 3. Mokslinisgyvenimas
 4. Aleknavičius Bernardas. Žemaičių žemės rūpintojėliai: Fotodiptichai. Klaip., 1991. 8 p., iliustr. lankstinukas. – Parodų Klaipėdoje apie tautodailininkus ir kultūrininkus katalogas.
 5. „Alkos” draugija Žemaičiuose // Naujoji romuva. 1931. Nr. 39. P. 940.
 6. Bakonis Evaldas. Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka” // Lituanistica. 1991. Nr. 2. P. 23­34. Santr. vok.
 7. Balašaitis Antanas. Kraštotyrininkų ekspedicija Eržvilke // Kraštotyra. 1967. P. 253­260.
 8. Drobūkščių kaimo (Varnių valsčius) tyrimas // GK. 1935. Nr. 2. P. 318­319. ­ „Alkos” draugijos ekspedicija.
 9. Dundulienė Pranė. Vilniaus universiteto etnografinės ekspedicijos Kelmės ir Panevėžio rajonuose 1983 ir 1984 metais // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 7­9.
 10. Dundulienė Pranė. Vilniaus universiteto etnografinės ekspedicijos Raseinių ir Akmenės rajonuose 1981 ir 1982 metais // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 7­9.
 11. Genys P. „Alka” // GK. 1934. Nr. 2. P. 122­123.
 12. Gimtojo krašto tyrinėtojų konferencija // Literatūros ir meno metraštis. 1968. P. 226­227. ­ Eržvilko ekspedicija.
 13. Katinas B. Kraštotyrininkų vakarai // Kraštotyra. 1963. P. 157. ­ Kretingoje.
 14. Laikmečio pėdos gilios: Šilalės rajono VIII kraštotyrininkų konferencijos dalyviui / Sudarė ir redagavo Alg. Daškevičius ir Ant. Brazauskas. Šilalė, 1979. 16 p., iliustr.
 15. Mačiekus Venantas. Kraštotyrininkų ekspedicija Kvėdarnoje // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 78­79.
 16. Mačiekus Venantas. Kraštotyrininkų konferencija // KB. 1977. Nr. 7. P. 74­75. ­ Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ekspedicijos į Kvėdarnos apylinkę ataskaita.
 17. Mikailionienė Gražina. „Eržvilkas” gimtinėje // Kraštotyra. 1971. P. 375­376. ­ Knygos aptarimas.
 18. Mikailionienė G. Pas Žemaitijos kraštotyrininkus // Pergalė. 1971. Nr. 11. P. 180­181. ­ Kraštotyrininkų seminaras Telšiuose.
 19. Mikailionienė Gražina. Svečiuose pas Žemaitijos kraštotyrininkus // Kraštotyra. 1971. P. 354­355. ­ Žemaitijos kraštotyrininkų seminaras Telšiuose.
 20. Petrulis Juozas. Per Žemaičių kraštą: Ekspedicijos dalyvio dienoraštis // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 55­63. Santr. angl.
 21. Pinkus S. Dailės palikimo tyrimas // Pergalė. 1974. Nr. 10. P. 184. ­ Paminklų apsaugos tarybos ekspedicija Jurbarko ir Kretingos rajonuose.
 22. Ramanauskas J. Drobūkščių tyrinėjimo ekspedicijos darbai // Žemėtvarka ir melioracija. K., 1935. Nr. 4. P. 69­76, iliustr.
 23. Ramanauskienė Irena. Žemaičių Senovės mėgėjų draugija „Alka” // Konferencijos „Lietuvos muziejininkystės istorijos klausimai” pranešimų tezės. K., 1985. P. 19­22.
 24. Stravinskas A. Iš ekspedicijos sugrįžus // Pergalė. 1975. Nr. 10. P. 182­183. ­ Vilniaus universiteto mokomoji etnografinė ekspedicija Plungės r.
 25. Stundžia B. Kompleksinė ekspedicija Tauragės rajone // Pergalė. 1984. Nr. 1. P. 182­183. ­ Vilniaus universiteto kraštotyrininkai.
 26. Svičiulienė P. Tiriami dailės paminklai // Muziejai ir paminklai. 1967. P. 13­14. ­ Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonuose.
 27. Šimkus S. Žemaičių Naumiesčio kraštotyrininkai // Kraštotyra. 1964. P. 216­218.
 28. Vaitekūnas Vincas. Vieno kraičio likimas // Kraštotyra. 1969. P. 285­288, iliustr. ­ Momentas iš Šiaulių „Aušros” muziejaus 1932 m. ekspedicijos Darbėnų vls. Smeltės k.
 29. Valatka V. Pirmieji žingsniai // Kraštotyra. 1963. P. 142­143. ­ Telšių kraštotyrininkai.
 30. Valatkienė Laima. Kraštotyros ekspedicijos Telšių rajone // MK. 1993. Nr. 1. P. 93­94. ­ 1984 m. ekspedicija Varnių apyl.
 31. /Vėlius N./ Prie Girgždūtės kalno // Kraštotyra. 1967. P. 179. – Kraštotyros ekspedicija 1962 m.
 32. Volter E. A. Ob etnografičeskoj poezdke po Litve i Žmudi letom 1887 goda: Priloženije k XVI – mu tomu. Zapisok Imper. Akademii Nayk. Nomer 5. Spb., 1887. 159 s.
 33. Volter E. A. Predvaritelny otčiot o  poezdke po Litve i Žmudi letom v 1884, 1885, 1886 i 1887 godach // Izvestija imperatorskovo ruskovo obsčestva. 1888. Spb., 1889. T. 24. S. 403–412.
 34. Žemaičių senovės mėgėjų draugijos „Alkos” įstatai. Telšiai, 1931. 14 p.
 35. Muziejai
 36. Andriusevičius Jonas. „Šatrijos” kolūkio muziejus // Kraštotyra. 1975. P. 59­65, iliustr.
 37. Budrys Rimantas. Viskas prasidėjo nuo geldos // KB. 1976. Nr. 4. P. 48­50. Klemenso Lovčiko rinkiniai Upynoje (Šilalės r.).
 38. Butkus Donatas. Liaudies buities eksponatai // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 33­34.
 39. Butrimas Adomas, Girininkas Algirdas. Ir Plungėje yra muziejus // KB. 1983. Nr. 9. P. 45­46. ­ Tautodailės ekspozicija varpinėje.
 40. Chmielewski Konrad. Baublis // Ziemia. Warszawa, 1910. Nr. 5. S. 72­73, ill.
 41. Čeliauskas Petras. Švėkšnos vidurinės mokyklos muziejus // Kraštotyra. 1970. P. 321­326, iliustr.
 42. Čivilėlis A. Baublis // Lietuvių laikraštis. Peterburgas, 1905. Nr. 33. P. 471, iliustr.
 43. Dambrauskas K. Po Žemaičių muziejus pasižvalgius // GK. 1936. Nr. 2­4. P. 562­566. ­ Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Plungėje.
 44. Galaunė P. Baublių muziejui 150 metų // Kraštotyra. 1963. P. 83­85.
 45. Iš muziejaus istorijos /V. Valatkos tekstą redagavo ir papildė L. Valatkienė/. 1982. ­ Iliustruotas bukletas. ­ Telšių „Alkos” muziejus.
 46. J. Š. Mažeikių „Alkos” muziejus // GK. 1934. Nr. 1. P. 58­59.
 47. Kasperavičius Julius (parengė). Pranas Genys apie „Alkos” muziejaus būklę 1939­1941 metais // Muziejai ir paminklai. 1991. Kn. 9. P. 93­101.
 48. Kašauskas Raimondas. Žemaičių kultūros židinys // KB. 1970. Nr. 2. P. 18­22, iliustr. ­ Telšių „Alkos” muziejus.
 49. /Kurkulis B./. Muziejus drevėje // Čia užaugau. V., 1961. P. 378­381. ­ Baubliai Bijotuose.
 50. Kanapkienė Vida. Kretingos muziejaus praeitis ir nūdiena // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 5­15.
 51. Kanarskas Julius. Kretingos muziejaus įkūrimas // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 16­21.
 52. M. D. S. /M. Dowojna­Sylwestrowicz/. Baublis // Litwa. 1909. Nr. 14. S. 218­219.
 53. Mickevičius J. Kretingos kraštotyros muziejus // Muziejai ir paminklai. 1968. P. 23­24.
 54. Muziejų jubiliejai // Literatūros ir meno metraštis. 1963. P. 238. ­ Telšių kraštotyros muziejus, Baubliai Bijotuose.
 55. Padėkime baigti statyti Žemaičių muziejų // Akademikas. K., 1936. Nr. 18. P. 372.
 56. Petrauskienė M. Fototekos apžvalga // Teorinės praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 25­26. ­ Telšių „Alkos” muziejus.
 57. Ramonaitė Danutė. Telšiūs ­ „Alkos” moziejaus priestats // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 4. P. 16.
 58. Ružinskaitė Viliutė. Tauragės „Santakos” muziejaus etnografiniai rinkiniai // MK. 1995. Nr. 1. P. 94­96, iliustr.
 59. Senapėdis Rimantas. Varnių girininko muziejus // KB. 1984. Nr. 1. P. 79­80. ­ Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus perėmė Jono Rekašiaus rinkinį.
 60. Skrodenis Stasys. Baubliai. V.: Mintis, 1974. 32 p., iliustr.
 61. Skrodenis Stasys. Baubliai ­ kultūros židinys // Šilalės kraštas. V., 1994. T. 1. P. 312­315, iliustr.
 62. Spudytė Elvyra. Muziejaus fondų charakteristika // Teorinės ir praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 19­24. ­ Telšių „Alkos” muziejus.
 63. Spudytė E. Telšių kraštotyros muziejaus fondai. 1982. ­ Iliustruotas bukletas.
 64. Stadelninkas Algimantas. Čia radau, tegu čia ir lieka // KB. 1980. Nr. 9. P. 50­51. ­ Jonas Rekašius (1901­1973) ir jo rinkiniai.
 65. Stravinskas A. Baubliai pasipuošė naujais gaubtais // Pergalė. 1971. Nr. 8. P. 182­183, iliustr.
 66. Šatkauskas G. Liaudies buities skyrius // Teorinės praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 27­29. ­ Telšių „Alkos” muziejus.
 67. Šinkūnas Rimantas. Svetinga sodyba // KB. 1973. Nr. 9. P. 20. ­ Klemenso Lovčiko muziejus Upynoje (Šilalės r.).
 68. Švėgždavičius K. Iš muziejaus istorijos // Teorinės praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 1­7. ­ Telšių „Alkos” muziejus.
 69. Švėgždavičius Kęstutis. Žemaičių „Alkos” muziejus. Klaip., 1990. ­ Bukletas.
 70. Švėgždavičius K. Žemaičių „Alkos” muziejus. Telšiai, 1992. 16 p., iliustr.
 71. Tarvydas Juozas. Motiejaus Valančiaus muziejus // KB. 1969. Nr. 4. P. 71.
 72. Valainis Rimgaudas. Vienas to vežimo ratų // Mūsų gamta. V., 1973. Nr. 11. P. 6­7, iliustr. ­ Klemenso Lovčiko rinkinys Upynoje.
 73. Valatka V. Telšių kraštotyros muziejaus aktyvas // Kultūros ­ švietimo darbas. V., 1956. Nr. 2. P. 23­27.
 74. Vertelkienė Benita. Antroji Baublių jaunystė // Kraštotyra. 1971. P. 384­386, iliustr. ­ Naujų gaubtų atidarymas.
 75. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus // Muziejininkystės centro biuletenis. V., 1994. Nr. 6. P. 4.
 76. Vlks J. Dionizo Poškos baubliai // Krivulė. K., 1925. Nr. 19. P. 325.
 77. Žemaičių numas // KB. 1968. Nr. 8. P. 73, iliustr. ­ Maketas Telšių kraštotyros muziejuje.

III. Tyrinėtojai

Andriusevičius Jonas

 1. Želvytė Danguolė. Pri Šatrėjės // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 21, iliustr.

Bružas Konstantinas

 1. Butrimas Adomas. Konstantinas Bružas // Žemaičių praeitis. 1994. T. 3. P. 93­101.
 2. Deveikis Stasys. Konstantinas Bružas ir Varduva // Mokslas ir gyvenimas. 1988. Nr. 8. P. 30­31, iliustr.

Butkevičius Izidorius

 1. Adomonienė O. Izidorius Butkevičius: Literatūros rodyklė (1955­1977) /Pratarmės autorius V. Milius, p. 3­4/. Vilnius: Istorijos institutas, 1987. 20 p.
 2. Milius V. Izidorius Butkevičius // Lietuvos istorijos metraštis, 1982 metai. 1983. P. 160. ­ Nekrologas.

Čilvinaitė Marijona

 1. Janušauskienė D. Kraštotyrininkės jubiliejus // Bibliotekų darbas. 1990. Nr. 9. P. 6, iliustr. ­ Marijonos Čilvinaitės 90-metis.
 2. Juozapavičius Pranas. Kraštotyros veteranė // Bibliotekų darbas. 1985. Nr. 11. P. 20, iliustr. ­ Marijonos Čilvinaitės 85-metis.
 3. Pšibilskis Vygintas Bronius (parengė). Marijonos Čilvinaitės laiškai Peliksui Bugailiškiui // MK. 1994. Nr. 1. P. 52­57, iliustr.
 4. Pšibilskis Vygintas Bronius. „Rankioti mūsų krašto trupinėlius” // MK. 1992. Nr. 1. P. 17­24. ­ 10 Marijonos Čilvinaitės laiškų Peliksui Bugailiškiui.
 5. Račkauskas Kazimieras (sudarė). Marijona Čilvinaitė: Bibliografija. V.: Paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja, 1980. 28 p., iliustr.
 6. Seliukaitė Irena. Marijona Čilvinaitė (1900 08 06­1995 06 28) // MK. 1995. Nr. 2. P. 147, iliustr.
 7. Vėlavičienė Silvija. Marijona Čilvinaitė ­ bibliotekininkė ir kraštotyrininkė // Bibliotekų darbas. 1980. Nr. 8. P. 20­22, iliustr.

Daunys Stasys

 1. Daunys Stasys. Užkastų lobių beieškant // MK. 1995. Nr. 1. P. 91­94.

Davainis­Silvestraitis Mečislovas

 1. Mečislovas Davainis­Silvestraitis (1849­1919) // Lietuvių rašytojai: Bibliografinis žodynas. T. 1. V., 1979. P. 425­431.
 2. Skrodenis S. Energingas XIX a. kraštotyrininkas: (Minint M. Davainio­Silvestraičio 120 m. gimimo ir 50 m. mirties jubiliejus) // Bibliotekų darbas. 1969. Nr. 4. P. 22­25, iliustr.
 3. Skrodenis Stasys. Mečislovas Davainis Silvestraitis // KB. 1974. Nr. 4. P. 66­67.
 4. Vaižgantas. Mečislovas Dovoina­Silvestravičius // Vaižganto Raštai. K. ­ V., 1922. T. 4. P. 211­216.

Galdikas Adomas

 1. Kargaudienė Aušra. Adomas Galdikas ir tautodailė: 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui // LK. 1994. Nr. 6. P. 46­48, iliustr.
 2. Smilingytė Skirmantė. Pora neskelbtų laiškų // LK. 1993. Nr. 6. P. 39­40, iliustr. ­ Adomo Galdiko 1913 m. laiškai Antanui Žmuidzinavičiui apie etnografinės medžiagos rinkimą.

Gimbutas Jurgis

 1. Černiauskienė Izabelė. Jurgis Gimbutas: Bibliografinė rodyklė. V.: Vilniaus universiteto leidykla, 1992. ­ 97 p.
 2. Milius V. Jurgis Gimbutas // Lietuvos istorijos metraštis, 1993 metai. 1994. P. 249­251.

Jonušas Antanas

 1. Andriusevičiūtė D. Šatrijos apylinkių kraštotyrininkas Antanas Jonušas (1911.IX.7.­1978.VI.12) // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 112­114.
 2. Andriusevičius Jonas. Šatrijos padangės kraštotyrininkas // Kraštotyra. 1981. Kn. 13. P. 70­71.

Jucevičius Liudvikas Adomas

 1. Armon Witold. Jucewicz Ludwik Adam // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław i inn., 1965. T. XI/2, zesz. 49. S. 307­309.
 2. Balčiūnas J. M. Liudviko Adomo Jucevičiaus asmuo ir reikšmė // Tauta ir žodis. 1930. T. 6. P. 315­349.
 3. D. D. Liudvikas Adomas Jucevičius: Lietuvos etnographas // Lietuvių tauta. 1907. T. 1. D. 7. P. 84.
 4. Janulaitis Augustinas. Kun. Liudvikas Adomas Jucevičius, Lietuvos rašytojas (1813­1846). V., 1910. 40 p.
 5. Koncewicz J. Ludwig Adam Jucewicz // Mitteilungen der Litauschen Literarschen Gesellschaft. Heidelberg, 1894. Heft 19. S. 37­39.
 6. Liudvikas Jucevičius (1813­1846) // Lietuvių rašytojai: Bibliografinis žodynas. T. 1. V., 1979. P. 742­746.
 7. Lukšienė M. Liudvikas Adomas Jucevičius // Jucevičius L. A. Raštai. V., 1959. P. 5­52.
 8. Lukšienė M. Liudvikas Adomas Jucevičius // Lietuvių kultūros veikėjų laiškai J. I. Kraševskiui. V., 1992. P. 22­24.
 9. Pranas. Liudvikas Adomas Jucevičius // Draugija. K., 1909. Nr. 30. P. 168­177.

Juška Antanas

 1. Antanas Juška (1819­1880) // Lietuvių rašytojai: Bibliografinis žodynas. T. 1. V., 1979. P. 755­762.
 2. Balys J. Kun. Antanas Juškevičius­Juška // Muzikos žinios. Elisabeth, 1955. Nr. 3. P. 76­78.
 3. Burkšaitienė L. Vertingas palikimas: A. Juškos 150-osioms gimimo metinėms // Pergalė. 1969. Nr. 7. P. 178­181, iliustr.
 4. Juozapavičius Pranas. Dvasinių liaudies lobių rinkėjas // KB. 1969. Nr. 6. P. 61­63, iliustr.
 5. Latvis Andrėjus. Kuningas Antanas Juškevičius // Aušra. 1883. Nr. 8, 9 ir 10. P. 248–249.

Kašarauskas–Kosaževskis Ambraziejus

 1. Dambrauskas A. Kun. Ambroziejus Kašarauskis (1821–1882) // Tauta ir žodis. 1925. T. 3. P. 232–254.

Končius Ignas

 1. Kudirka Juozas. Ignas Končius – etnografas // KB. 1991. Nr. 1. P. 56–58, iliustr.
 2. Lenkimaitė Danutė. Končios Egnos // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 17–18, iliustr.
 3. Makariūnienė Eglė. Ignas Končius: Literatūros rodyklė. V.: Fizikos institutas, 1990. 143 p., iliustr.

Rec.: Gimbutas J. Išleista prof. Igno Končiaus darbų rodyklė // Technikos žodis. Chicago, 1991. Nr. 1. P. 22.

 1. Makariūnienė Eglė. Žymusis mūsų šimtmečio žemaitis // Mokslas ir gyvenimas. 1990. Nr. 10. P. 14–15, 19, iliustr.

Mickevičius Juozas

 1. Glemža J. Minint Juozo Mickevičiaus 70-ies metų jubiliejų // Kraštotyra. 1970. P. 337.
 2. Kanarskas Julius. Apie istoriką ir tautosakininką Juozą Mickevičių // LK. 1994. Nr. 2. P. 54, iliustr.
 3. Kanarskas Julius. Istorikas ir tautosakininkas Juozas Mickevičius // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 19, iliustr.
 4. Kanarskas Julius. Žemaičių praeities ir kultūros tyrinėtojas Juozas Mickevičius // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 25–26, iliustr.
 5. Milius Vacys. Juozas Mickevičius // KB. 1975. Nr. 8. P. 72, iliustr.
 6. Stravinskas Antanas. Juozo Mickevičiaus (1900–1984) kelias į kraštotyrą // MK. 1995. Nr. 2. P. 96–99, iliustr.
 7. Tarvydas Juozas. Žemaičių kraštotyrininko septyniasdešimtmetis // KB. 1970. Nr. 11. P. 70–71.

Pabrėža Jurgis Ambraziejus

 1. Gidžiūnas Viktoras. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Roma, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1994. 295 p., iliustr.
 2. Gidžiūnas Viktoras. Pabrėža Vilniaus universiteto žemaičių grupėje ir jo įnašas į žemaičių kultūrą // Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai. Roma, 1981. T. 11. P. 115–134. Santr. angl. – Žemaičių papročiai Pabrėžos pamoksluose. P. 118–120; Vestuviniai papročiai Pabrėžos pamoksluose. P. 120–129.

Milius Vacys

 1. Gimbutas Jurgis. Statybos ir amatų tyrinėtojas Vacys Milius // Technikos žodis. Chicago, 1987. Nr. 1. P. 26–28, iliustr.
 2. Kulnytė Birutė. Mokytas žemaitis: Vaciui Miliui – 65-eri // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 98–103, iliustr. Santr. angl.
 3. Strazdūnaitė R. Vacys Milius: Bibliografinė rodyklė (1950–1986) (Gutautas Stasys. Apie Vacį Milių. P. 3–4). V.: Istorijos institutas, 1986. 56 p.

Nezabitauskis Liudvikas

 1. Merkelis A. A. A. Liudvikas Nezabitauskis // Lietuvos žurnalistų sąjungos metraštis. K., 1937. T. 2. P. 25–28.

Perkovskis Juzefas

 1. Pelczar Marian. Perkowski Jozef // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław i inn., 1980. T. XXV/3. S. 620–621.
 2. Perminienė Irena. Perkovskis Jūzeps // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 3. P. 23–24, iliustr.
 3. Vaišvilaitė Irena, Vaivada Vacys. Juzefas Perkovskis – dailininkas ir lietuvių tautodailės tyrinėtojas // Mokslinės konferencijos „Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai” pranešimų tezės (1988 m. balandžio 5–6 d.). V., 1988. P. 21.
 4. Vaivada Vacys. Juzefo Perkovskio kūrybinis palikimas // Jaunųjų muziejininkų konferencijos „Muziejai ir kolekcijos” pranešimų tezės. V., 1987. P. 65–67.

Rekašius Jonas

 1. Ladyga M. Radiniai byloja // Mūsų gamta. V., 1964. Nr. 6. P. 10–11.

Statkevičius Vladas

 1. Masteika Romas. Platūs veiklos barai: (Vladui Statkevičiui – 75-eri) // Kraštotyra. 1987. Kn. 21. P. 44–46.
 2. Račkauskas K. Vladas Statkevičius: Bibliografinė rodyklė. 1957–1983 metai. V.: Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1985. 26 p.

Stravinskas Antanas

 1. Milius Vacys. Antanas Stravinskas // KB. 1977. Nr. 4. P. 70, iliustr.

Tamošaitienė (Mažeikaitė) Anastazija

 1. Rūgytė Alicija. Anastazija Mažeikaitė–Tamošaitienė // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 289–290, iliustr.

Urbienė (Lengvenaitė) Amelija

 1. Lengvenaitė–Urbienė Amelija. Gyvenimas buvo ir tebėra gražus // Santara. K., 1993. Nr. 3. P. 122–127, iliustr. – Autobiografija.

Vasiliauskas Pranas

 1. Ivinskis A. Prano Vasiliausko kraštotyrinė veikla // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 115–117. – P. V. 1907–1984 m. Telšių r. Karkliškių k.

Vitauskas Adomas

 1. Vaitekūnas Vincas. Kraštotyrininkas Adomas Vitauskas (1908–1943) // Kraštotyra. 1989. Kn. 23. P. 91–93.
 2. Bendrieji tyrinėjimai
 3. Andriusevičius Jonas. Pri Šatrėjės // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 21–24, iliustr. – Garbės kalnelis; Biržuvėnai; Luokė – jomarkų miestelis.
 4. Bagiński K. Chorografja czyli opisanie Žmudzi świętej przez xiędza Kantego Bagińskiego // Atheneum. Wilno, 1845. T. 4. S. 135–144.
 5. Čilvinaitė Marijona. Iš XX a. pradžios kaimo buities // Kraštotyra. 1971. P. 172–175.
 6. Čilvinaitė Marijona // Kaimų istorijos. V., 1995. T. 1. P. 110–112. – Upyna (Šilalės r.).
 7. Čilvinaitė Marijona. Sodaliukų kaimo ir žmonių praeitis // GK. 1940. Nr. 2. P. 150–157. – Padubysio vls.
 8. Daugirdaitė–Sruogienė V. Žemaičių bajorų ūkis I pusėj XIX šimtmečio // Senovė. K., 1938. T. 4. P. 25–132, iliustr., lent. ­ Antras leidimas: Daugirdaitė–Sruogienė Vanda. Žemaičių bajoro ūkis XIX a. pirmoje pusėje. V.: Baltos lankos. 1995. 143 p., iliustr., lent.
 9. Dobrovolskas J. Naujosios Akmenės cemento gamyklos darbininkų buitis ir kultūra // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1961. T. 3. P. 318–322, iliustr. Santr. rus.
 10. Girčius Petras. Prie Ašvos upelio (Mažo kaimo panorama ir tolimos tėviškės prisiminimai) // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 332–338, iliustr.
 11. J. O. Wraženia ze Žmudzi // Ziemia. Warszawa, 1934. Nr. 3. S. 51–55; Nr. 4. S. 74–77; Nr. 5. S. 10–103.
 12. Jablonskis Ignas. Budrių kaimas / Moksl. red. ir straipsnio „Apie Igną Jablonskį” autorius Vacys Milius. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 197 p., iliustr.

Rec.: Gimbutas Jurgis. Veikalas apie vieną žemaičių kaimą // Draugas. Chicago, 1994. Bal. 16. P. 4; Gudas nuo Pasvalio. Amžinybės prošvaistė // 7 meno dienos. V., 1994 kovo 4. P. 8; I. S. /I. Seliukaitė/ // Naujasis dienovidis. V., 1994 vasario 4. P. 15; Kalnius Petras. Įamžintas dingusio žemaičių kaimo atminimas // LK. 1994. Nr. 5. P. 37–38.

 1. Jacėnaitė Genovaitė. Kuršėnai prisiminimų akimis // LK. 1995. Nr. 4. P. 63–64, iliustr. Santr. angl.
 2. Janavičienė Janina. Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai. V.: Mokslas, 1992. 128 p., iliustr.
 3. Janczynowski Adam. Žmudz i Žmudini // Ziemia. Warszawa, 1910. Nr. 22. P. 340–431; Nr. 23. P. 359–362; Nr. 24. P. 375–378; Nr. 25. P. 390–392, iliustr.
 4. Jucewicz Ludwik Adam. Wspomnienia Žmudzi. Wilno, 1842. 5, 512 s.
 5. Jucevičius Liudvikas Adomas. Žemaičių žemės prisiminimai // Raštai. V., 1959. P. 357–498, 638–650.
 6. Končius Ignas. Žemaičio šnekos. Londonas: Nidos knygų klubas, 1961. D. 1. 285 p.; D. 2. 239 p.

Rec.: Mažiulis A. Žemaičių gyvenos bruožai // Aidai. 1962. Nr. 1. P. 41–43.

Antras leid. V.: Vaga, 1996. 479 p. – Dzigaitė Lina. Ignas Končius ir jo „Žemaičio šnekos”. P. 5–28; Gimbutas Jurgis. Igno Končiaus biografijos santrauka. P. 474–476.

Rec.: Šorys Juozas. Ar susivokei namo, kerežos žemaiti? // Šiaurės Atėnai. 1996 birželio 8. P. 9–10; Vyšniauskaitė Angelė. „Lietuvos ateitis Žemaičiuose?” // Ten pat. P. 9.

 1. /Kosarzewski A./ Keli tautotyros mažmožiai iš kun. A. Kosarzewskio rinkinio // Tauta ir žodis. 1923. T. 1. P. 101–123.
 2. Lukšaitė Ingė, Pocius Zigmantas. Keli fregmentai iš Girgždūtės apylinkės gyventojų buities // Kraštotyra. 1967. P. 182–186, iliustr.
 3. Pakalniškis Aleksandras. Plungė. Chicago, 1980. 140 p., iliustr.
 4. Pakalniškis Aleksandras. Žemaičiai: Etnografija. Chicago, 1977. 164 p., iliustr. ­ Klaipėda: Lietuvos dailės parodų direkcija, 1990. Fotografuotas leidinys.

Rec.: Gimbutas J. Žemaičių gyvena žemaičio akimis // Aidai. 1977. Nr. 8. P. 383–384.

 1. Ryszkiewicz Józef. Na Žmujdzi // Biesiada Literacka. Warszawa, 1920. T. 53. Nr. 1. S. 16–17; Nr. 2. S. 27–28; Nr. 3. S. 56–58; T. 54. Nr. 36. S. 192–193; Nr. 37. S. 215–216; Nr. 38. S. 233–234; Nr. 39. S. 252–254; Nr. 40. S. 274–275, ill.
 2. Ryszkiewicz Józef. Z nad brzegów Dubisy // Ziarno. Warszawa, 1904. Nr. 1. S. 6–7; Nr. 2. S. 26–27; Nr. 3. S. 46–48, ill.
 3. Skrodenis Stasys. Žemaičių buitis J. Pabrėžos pamoksluose // Jurgis Pabrėža (1771–1849). V., 1972. P. 66–76. Santr. rus.
 4. Sondeckis Jackus. Mano gyvenimo stotys // Gyvenimas Lietuvai. Šiauliai: Delta, 1993. 219 p., iliustr. – Mano gimtieji Šašaičiai. P. 82–88.
 5. Statkevičius Vladas. Šilališkiai: Darbai ir papročiai. Moksl. red. ir straipsnio „Apie Vladą Statkevičių” autorius V. Milius. V.: Mokslas, 1992. 134 p., iliustr., žmlp.

Rec.: Gimbutas Jurgis. Šilališkiai // Draugas. Chicago, 1992 spalio 3. D. 2. P. 2; Levinskaitė Vyga. Kraštotyros entuziastas iš Šilalės // Knygnešys. V., 1992. Nr. 9. P. 17.

 1. Suchomlinov. Nečto o žiteliach Teliševskovo yezda Kovenskoj gybernii // Geografičeskije izvestije Ruskovo geografičeskovo občestva. Spb., 1848. Vyp. 3. S. 89–92.
 2. Tarvydas Juozas. Etnografinė medžiaga Jurgio Pabrėžos pamoksluose // Kraštotyra. 1971. P. 241–243.
 3. V. B. Vysk. M. Valančiaus gadynės papročiai ir prietarai // GK. 1934. Nr. 1. P. 51–52.
 4. Vyšinskii P. Antropologičeskaja charakteristika žmūdinov. // Mūsų tautosaka. 1935. T. 10. P. 124­178.
 5. Višinskis P. Antropologinė žemaičių charakteristika // Raštai. V., 1964. P. 125–237, iliustr.
 6. Walicka Nora. Połąga // Ziemia. Warszawa, Lwów, 1914. Nr. 22. S. 343–344, ill.; Nr. 24. S. 375–378, ill.; Nr. 25. S. 392–395, ill.; Nr. 26. S. 406–409, ill.; Nr. 27. S. 422–426, ill.
 7. Žemaitė. Etnografiniai rašiniai // Raštai. V., 1957. T. 5. P. 579–616.
 8. Verslaiir jų papročiai
 9. Al. Bani. Varniai – kalvių miestas // Amatininkas. 1934. Spalio 11.
 10. Amatininkas. Skaudi nelaimė ištiko Palangos amatininkus // Amatininkas. 1938. Nr. 10. P. 153. – Nuo gaisro daugiausiai nukentėjo amatininkai.
 11. Arklej žemajcziu // Kalendorius arba metskajtlius ukiszkasis /…/ 1862. Wilniuje, 1861. P. 29–30.
 12. Bartkus K. Medžiaga lietuvių gyvulininkystės žodynui // Literatūra ir kalba. V., 1962. P. 371–392. – Yra etnografinių duomenų iš Raseinių r. Perkūniškės k.
 13. Brežinskis Jonas. Žvejybos terminologija // GK. 1942. Nr. 30. P. 157. – Platelių vls.
 14. Bružas Konstantinas. Apie virves // Kraštotyra. 1991. Kn. 25. P. 80–84. – Žemaičių Kalvarijos apyl.
 15. Bružas Konstantinas. Derliaus nuėmimo, kūlimo įrankiai ir malimo įrenginiai Varduvos (Plungės raj.) apylinkėje // Kraštotyra. 1981. Kn. 12. P. 83–89.
 16. Bružas Konstantinas. Durpių kasimas Varduvos apylinkėje // Kraštotyra. 1975. P. 201–204.
 17. Bružas Konstantinas. Vėžiavimas Varduvos intakuose // Kraštotyra. 1970. P. 157–160.
 18. Budžinskis N. Kalvystė Biržuvėnuose // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 273–275.
 19. Buračas Balys. Žemaičių linamynis // BLKP. P. 106–108.
 20. Butrimas Adomas. Biržulio ir Luksto valtys (laiveliai) // MK. 1993. Nr. 1. P. 99–100.
 21. Butrimas A., Paškevičius R. Žvejyba Virvytės upėje // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 100–105.
 22. Daunys S. Moterų darbai // GK. 1942. Nr. 30. P. 73–79. – Papilės vls.
 23. /Demereckis Baltr./. Pabaigtuvės Žemaitijoje // Lietuvių tauta. 1910. T. 1. P. 147 – Rugiapjūtės pabaigtuvių apeigos Vadžgiryje.
 24. Dundulienė Pranė. Žemdirbystė ir gyvulininkystė // Eržvilkas. V., 1970. P. 89–120, iliustr.
 25. Gocentas Vytautas, Paškevičius Romas. Žvejyba Luokės apylinkėje // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sariai ir Luokė. V., 1979. P. 91–95.
 26. Jablonskis Ignas. Žiemovidžio ir pavasario darbai // LK. 1992. Nr. 1. P. 5–8. – Budrių k. (Skuodo r.).
 27. Jonušas Antanas. Gyvulininkystė Žylakių kaime // Kraštotyra. 1969. P. 144–146. – Telšių r.
 28. Kargaudienė Aušra. Veiviržėnų kailiadirbys // Kraštotyra. 1970. P. 183–185.
 29. Kedavičius Kazys. Virvių vijimas Žemaičiuose // GK. 1939. Nr. 1. P. 511–512.
 30. Keramikos kursai Viekšniuose // Naujoji romuva. 1932. Nr. 39. P. 839.
 31. Kibort J. Žmujdzkie prawo bartniczne // Wisła. 1893. T. 7. S. 156.
 32. Kupčiūnaitė A.  Pšelovodstvo v okrestnosti Eržvilkasa Jurbarkaskovo rajona ( v konce XIX i v načale XX vekov) Vsesojuznaja studenčeskaja etnografičeskaja konferencija: tezisi dokladov. Vilnius, 1969. S. 24–25.
 33. Laikūnas A. Smalos varymas bei anglių deginimas Šaukėnų ir Kurtuvėnų apylinkėse // GK. 1934. Nr. 1. P. 27–30, iliustr.
 34. Lovčikas Klemensas. Senieji medžioklės ir žvejybos būdai Upynos apylinkėje (Šilalės raj.) // MK. 1994. Nr. 2. P. 88–91.
 35. Mardosa Jonas. Kražiškių talkos // Kražiai. V., K., 1993. P. 346–359.
 36. Meilus E. Amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a. // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 106–118. Santr. angl.
 37. Merkienė Regina. Linų ūkis ir audiniai // Rietavo apylinkėse. K., 1992. P. 288–314, iliustr.
 38. Merkienė Regina. Žemaičių ir klaipėdiškių linamynio talkos // Kraštotyra. 1967. P. 144–148.
 39. Mickevičius Juozas. Durpių gaminimas šiaurės vakarų Žemaičių krašte // GK. 1937. Nr. 1. P. 35–40, iliustr.
 40. Mickevičius Juozas. Kuliamosios mašinos Kretingos apskrityje // Kraštotyra. 1970. P. 148–155.
 41. Mickevičius Juozas. Patobulinti žemdirbystės įrankiai Kretingos apskrityje // Kraštotyra. 1969. P. 138–144, iliustr.
 42. Mickevičius J. Senovės linų ūkis Žemaičių krašte // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 214–225; Nr. 3–4. P. 346–362, iliustr.
 43. Mickevičius J. Senovės pieno ūkis Žemaičių krašte // GK. 1938. Nr. 3–4. P. 362–367. – Alsėdžių ir Platelių vls.
 44. Mickevičius Juozas. Žvejyba Varduvos upėje // Kraštotyra. 1970. Kn. 9. D. 2. P. 123–126.
 45. Milius Vacys. Klumpdirbystės amatas Lietuvoje // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija. 1965. T. 2. P. 169–184, iliustr., lent. Santr. rus.

Rec.: Pokropek M. // Acta Baltico – Slavica. Białystok, 1969. T. 6. S. 351.

 1. Milius Vacys. Medžioklė Šačių apylinkėje // Kraštotyra. 1967. P. 123–124. – Skuodo r.

212.Morkūnienė Janina. Važiavimo padargų gamyba // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 327–327, iliustr.

 1. Nezabitauskis L. Darbininkai specialistai ir amatininkai // GK. 1936. Nr. 1. P. 37–43.
 2. Nezabitauskis L. Talkos Žemaičiuose // Tautosakos darbai. 1935. T. 1. P. 112–127.
 3. Pakalniškis Aleksandras. Šienapjūtė Žemaičiuose // Sėja. Chicago, 1964. Nr. 3–4. P. 16–30.
 4. Pakalniškis Aleksandras. Talkos Žemaičiuose dvidešimtojo amžiaus pradžioje // Aidai. 1974. Nr. 9. P. 408–411.
 5. Pakalniškis Aleksandras. Vakarojimai Žemaičiuose: Etnografinis aprašas // Aidai. 1968. Nr. 8. P. 368–370.
 6. Petrulis J. Medžioklė ir žūklė // Eržvilkas. V., 1970. P. 126–133.
 7. Petrulis J. Šienapjūtė Ventos lankose // GK. 1939. Nr. 2–3. P. 624–626. – Šaukėnų vls.
 8. Petrulis J. Žemės ūkis Žemaičiuose // GK. 1940. Nr. 1. P. 49–57, iliustr.; Nr. 2. P. 113–124, iliustr. – Kvėdarnos ir Rietavo vls.
 9. Piškinaitė–Kazlauskienė Laura. Bitininkystė // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 338–340, iliustr.
 10. Piškinaitė–Kazlauskienė Laura. Žemaitijos bitininkų inventorius XIX a. pab. – XX a. // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 28–31.
 11. Piškinaitė–Kazlauskienė Laura. Žvejyba Kražantėje ir aplinkiniuose vandenyse // Kražiai. V. – K., 1993. P. 297–314, iliustr.
 12. Pupienis Antanas. Bitininkystė // Kražiai. V. – K., 1993. P. 341–345.
 13. Raguckas Juozas. Bitininkystė Luokės apylinkėje // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sariai ir Luokė. V., 1979. P. 88–91.
 14. Rekašius J. Varnių amatininkai // Kraštotyra. 1966. P. 102–105. – Kalviai ir račiai.
 15. Savickis Julius. Linamynis Šilalės rajone // Kraštotyra. 1971. P. 180–183.
 16. Statkevičius Vladas. Durpių paruošimas kurui Šilalės rajone // Kraštotyra. 1982. Kn. 15. P. 100–103.
 17. Statkevičius Vladas. Statybos papročiai Šilalės rajone // ETL 1988 ir 1989 metais. 1990. P. 132–135.
 18. Stravinskas Antanas. Kalvystė // Rietavo apylinkėse. K., 1992. P. 314–327, iliustr.
 19. Stravinskas Antanas. Kalvystė ir prekyba geležies dirbiniais Žemaitijoje // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 32–36.
 20. Stravinskas Antanas. Lietuvos kalvių kalviui – 70 // Pergalė. 1974. Nr. 3. P. 185. – Pranas Mažiekis Mažeikių r. Dargių k.
 21. Stravinskas Antanas. Varnių kalviai // MG. 1985. Nr. 11. P. 31.
 22. Trinka Vl. Baigtuvių papročiai // GK. 1935. Nr. 1. P. 243–245, iliustr. – Padubysio vls.
 23. Urbienė Amelija. Gyvulių ganymas ir priežiūra Viekšnių apyl. Zaventės kaime // Kraštotyra. 1975. P. 195–197.
 24. Vasiliauskas P. Žvejų kaimelis – Karkliškiai // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 118–127. – Telšių r.
 25. Vilainis A. /Šidlauskas A./. Balsių turguje // Vilainis A. Žemaičių žemėje. Chicago, 1952. P. 115–117. – Šilalės r.
 26. Vitauskas A. Dar apie žvejybą Padubysio valsčiuje // GK. 1940. Nr. 2. P. 137–141.
 27. Vitauskas A. Degutnyčios ir deguto tekinimas // GK. 1939. Nr. 2–3. P. 608–614., iliustr. – Padubysio vls.
 28. Vitauskas A. Gyvulių skerdimas Padubysio v. (Šiaulių apskr.) // GK. 1937. Nr. 2–4. P. 124–126.
 29. Vitauskas A. Liaudies technika ir išmintis // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 237–250, iliustr. – Padubysio vls.
 30. Vitauskas A. Pelkinių pūkų ir juodgalvių sunaudojimas // GK. 1937. Nr. 2–4. P. 173. – Padubysio vls.
 31. Vitauskas A. Statybinės miško medžiagos apdirbimas // GK. Nr. 1. P. 35–43; Nr. 2. P. 127–136; Nr. 3–4. P. 247–253. – Šaukėnų vls.
 32. Vitauskas A. Žvejyba Padubysio valsčiuje // GK. 1939. Nr. 1. P. 462–471, iliustr.; 1939. Nr. 2–3. P. 561–573, iliustr.; 1940. Nr. 1. P. 57–62, iliustr.
 33. Vitauskas A. Žvėrelių gaudymas Šaukėnų miškuose // GK. 1940. Nr. 1. P. 62–70, iliustr.
 34. Kaimai, sodybos, trobesiai
 35. Balsienė Jeruonima. Gyvenėms po senaas oužoulaas // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 3. P. 33. – Sodyba ir troba Kretingos r.
 36. Bružas Konstantinas. Varduvos apylinkės tradicinės pirtys // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 48–52.
 37. Butkus Pr. Jauja ir jos prototipas duoba // GK. 1935. Nr. 1. P. 222–224. – Žem. Naumiesčio vls.
 38. Butkus Pr. Mano senuolių gimtinė // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 484–496, iliustr. – Žem. Naumiesčio vls. Aužbikavių k.
 39. Butkevičius I. Nauji duomenys apie XVIII a. žemaičių valstiečių pastatus // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1961. T. 3. P. 158–172. Santr. rus.
 40. Butkevičius Izidorius. Naujosios žemaičių sodybos // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1985. T. 13. P. 8–35, iliustr., lent. Santr. rus., vok.
 41. Butkevičius Izidorius. Sodyba – muziejus // Kraštotyra. 1969. P. 156–163, iliustr. – Klaipėdos r. Veiviržėnų apyl. Vyskupiškių k. Petro Vaitkaus.
 42. Butkevičius Izidorius. Žemaitijos kolūkinio kaimo sodybų meninė išraiška // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 17–19.
 43. Chata žmujdzka // Wisła. 1888. T. 2. S. 838–845.
 44. Čerbulėnas K. Namas („numas”) pirminis lietuvių gyvenamojo pastato tipas // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1958. T. 1. P. 104–145, iliustr. Santr. rus.
 45. Čilvinaitė M. Tvoros. Išgena. Vartai. Vartkeliai // GK. 1943. Nr. 31. P. 385–387. – Tauragės aps., Upyna.
 46. Daunys St. Kaminų įrengimas senovėje // GK. 1941. Nr. 1–2. P. 42–45, iliustr. – Papilės vls.
 47. Daunys Stasys. Norvaišių kaimo namas („numas”) // Muziejai ir paminklai. 1969. P. 93–97, iliustr. Santr. rus., angl. – Lietuvos liaudies buities muziejuje.
 48. Daunys S. Pirčių (perenių) paplitimas Žemaitijoje // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 118–122, žmlp. Santr. angl.
 49. Daunys Stasys. Svainių sodybos Auksučiuose // MK. 1994. Nr. 2. P. 99–104, iliustr. – Papilės vls.
 50. Dowojna–Sylwestrowicz Mieczysław. Chata žmujdzka // Wisła. 1888. T. 2. S. 838–845, ill.
 51. Gutautas Stasys, Kneižys Viktoras. Apie trobų genezę // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 341–350, iliustr.
 52. Gutautas S. K. Kamin i evo rasprostranenije v Litve v  XIX-XX vv. // Vsesojuznaja naučnaja sesija po itogam etnografičeskich i antropologičeskich isledovanii 1986–1987 gg.: Tezisi dokladov. Suchumi, 1988. S. 209–210.
 53. Gutautas S. Sodybos Varnių apylinkėje // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 105–108.
 54. Jablonskis Ignas. Gilieji kokliai – puodynės valstiečių buityje // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 49–52.
 55. Jablonskis Ignas. Išsaugokime liaudies architektūros paminklus // Statyba ir architektūra. V., 1970. Nr. 7. P. 10–12, iliustr. – Kretingos ir Skuodo rajonai.
 56. Jablonskis Ignas. Kai kurie XVIII amžiaus šiaurės vakarų žemaičių gyvenamojo namo savitumai // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 31–34.
 57. Jablonskis Ignas. Pajūrio žvejų ir valstiečių gyvenamieji namai Šventosios apylinkėje // Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus metodinė medžiaga. Rumšiškės, 1982. P. 23–28.
 58. Jablonskis Ignas. Pastatų durų puošyba Kretingos apylinkėse 17–19 a. // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 72–83, iliustr. – Santr. angl.
 59. Jablonskis Ignas. Pirtis (duoba) – javų džiovykla // Kraštotyra. 1970. P. 192–197, iliustr. – Kretingos r. Dirgelio k.
 60. Jablonskis I. Puodynėmis dengtos krosnys vakarų Žemaičiuose // Kraštotyra. 1966. P. 120–123, iliustr.
 61. Jablonskis Ignas. Seniausias medinis namas // Statyba ir architektūra. V., 1976. Nr. 8. P. 30–32, iliustr. Kretingos r. Peldžių k.
 62. Jablonskis Ignas. Senieji durų apkautai // MK. 1992. Nr. 1. P. 107–112, iliustr. ­ Kretingos ir Skuodo r.
 63. Jablonskis Ignas. Senoji durų angų ir perdengimų puošyba Kretingos ir gretimuose rajonuose // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 109–114, iliustr.
 64. Jablonskis Ignas. Šiai klėtelei 225 metai // Kraštotyra. 1967. P. 131–137, iliustr. – Skuodo r. Tauzų k.
 65. Jablonskis Ignas. Varduvos apylinkių liaudies architektūra // Kraštotyra. 1979. Kn. 9. D. 2. P. 117–122, iliustr.
 66. Jablonskis Ignas. Žemaičio namas XVII a. // MG. 1976. Nr. 7. P. 44, iliustr. – Kretingos r. Peldžių k.
 67. Jablonskis Ignas. Žemaičių pastatų apdaila // LK. 1991. Nr. 5. P. 28–30, iliustr.
 68. Jablonskis Ignas. Žemaičių troba, statyta 1643. m. // Kraštotyra. 1971. P. 197–204, iliustr. – Kretingos r. Barzdžių Medsėdžių k.
 69. Jablonskis Ignas. Žemaičių trobos // LK. 1991. Nr. 1. P. 20–23, iliustr.
 70. Jonušas Antanas. Žylakių kaimas // Kraštotyra. 1967. P. 110–114, iliustr. – Telšių r.
 71. Jonušas Antanas. Žylakių kaimo mažažemių sodybėlės XX a. pradžioje // Kraštotyra. 1971. P. 190–191.
 72. Jonušas Antanas. Žylakių kaimo sodyba // Kraštotyra. 1979. Kn. 9. D. 2. P. 77–85, iliustr.
 73. Kanarskė Julios. Suoda pri Apšės // Žemaitiu laikraštis „A mon sakaa?”. 1992. Nr. 11. P. 3, iliustr. – Skuodo apyl.
 74. Kėdaitis–Kėdavičius Kazys. Juodainių kaimo jaujos // LK. 1992. Nr. 3. P. 21–23, iliustr. – Laukuvos vls.
 75. Končius Ig. Medsėdžiai // Girios aidas. Chicago, 1950. P. 46.
 76. Kudaba Česlovas. Liaudies architektūros elementai Žemaičių kraštovaizdyje // Statyba ir architektūra. V., 1974. Nr. 2. P. 31–32, iliustr.
 77. Kudaba Česlovas. Žemaičių aukštumų kultūrinio kraštovaizdžio liaudies kūrybos elementai // Liaudies kūryba. 1974. T. 2. P. 91–102, iliustr. Santr. rus., vok.
 78. Kulikauskienė Vida. Žemaitijos gyvenamųjų namų grindys XIX a. pab. – XX a. I pusėje // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 41–46.
 79. Kulikauskienė Vida. Žemaitijos kaimo gyventojų gyvenamųjų namų vidaus patalpų apdaila // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 19–23.
 80. Kupris Vl. Originalus Žemaičių kampelis // Žemėtvarka ir melioracija. K., 1938. Nr. 6. P. 426. – Padubysio vls. Targauskių k.
 81. Matulis Rimantas, Žulpaitė Genovaitė. Kas bus su XVII amžiaus sodyba? // KB. 1976. Nr. 2. P. 36. – Kripų sodyba Kretingos r. Pesčių k.
 82. Mickevičius J. Apie puodynėmis dengtų krosnių paplitimą // Kraštotyra. 1966. P. 123–124. – Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonai.
 83. Mickevičius J. Senovės žemaičių pirtys // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 470–479, iliustr. – Platelių vls. Mačiūkių k.
 84. Mickevičius J. Ūkininko sodyba // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 479–484, iliustr. – Platelių vls. Jockių k. Prano Daciaus.
 85. Mikutavičiūtė Virginija. Tauragės rajono valstiečių gyvenamųjų namų interjeras // MK. 1995. Nr. 2. P. 68–73, iliustr.
 86. Milius V. Platelių apylinkių gyvenamieji namai // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1959. T. 2. P. 214–236, iliustr. – Santr. rus.
 87. Pakalniškis Aleksandras. Ilgai išlikęs namas // Tautos praeitis. Chicago, Roma, 1967. T. 2. Kn. 3–4. P. 376–380. – Gimbutas J. Pastabos A. Pakalniškio straipsniui „Ilgai išlikęs namas”. Ten pat. P. 380–381. – Plungės vls. Kėkštų k.
 88. Pakalniškis Aleksandras. Žemaičių tvoros: Etnografinis aprašymas // Aidai. 1969. Nr. 5. P. 226–230, iliustr.
 89. Paszkiewicz Dionyz. O Numach // Dziennik Warszawski. 1829. Nr. 44. S. 39–42.
 90. Petrulis J. Senovės kaminai // GK. 1942. Nr. 30. P. 156.
 91. Petrulis J. Senoviška žemaičio troba // GK. 1940. Nr. 1. P. 44–49, iliustr. – Kvėdarnos vls. Paragaudžio k.
 92. Petrulis J. Žemaičio sodybos aptvarai ir tvoros // GK. 1940. Nr. 1. P. 70–73, iliustr. – Kvėdarnos apyl. Lembo k.
 93. Petrulis J. Žemaičių numas // GK. 1942. Nr. 30. P. 16–24, iliustr. – Plungės vls.
 94. Purvinienė Marija, Purvinas Martynas. Miestelio dvasios ieškant: Senųjų Viekšnių architektūros tyrimai // LK. 1993. Nr. 3. P. 34–37, iliustr.
 95. Statkevičius Vladas. Langų puošyba Šilalės rajone // Atspindžiai. V., 1992. Nr. 13–14. P. 12, iliustr.
 96. Statkevičius V. Preemstvenost narodnoj architektūry v sovremenoj architektūre // Tezisi dokladov resp. naučn. konf. Vilnius, 1984. S. 83–84.
 97. Statkevičius Vladas. Žemaitiškos sodybos ir pastatai Šilalės rajone // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 53–56.
 98. Sudaris J. Karčiamos prieš 50 metų ir tų laikų girtavimas // GK. 1939. Nr. 2–3. P. 647–649.
 99. Vaitekūnas Vincas. Akmeninis šulinys // Kraštotyra. 1970. P. 197–199, iliustr. – Tytuvėnų apyl. Šadbarų k.
 100. Vitauskas A. Molio statyba Padubysio vals. // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 194–202, iliustr.
 101. Vitauskas A. Statybinės miško medžiagos apdirbimas // GK. 1940. Nr. 1. P. 35–43, iliustr.; Nr. 3–4. P. 247–253, iliustr. – Šaukėnų vls.
 102. Žemaičių nums // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 496–498, iliustr.

VII. Kapinės

 1. B-ka M. /Biržiška M./. Kapai // Liuosoji valanda. V., 1917 gruodžio 11. P. 2–3. – Perspausdinta: Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose. K., 1938. P. 337–341.
 2. Gerliakas K. Žemaičių Kalvarijos kapinės ir jos memorialiniai paminklai // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 228–235.
 3. Kanarskas Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės // LK. 1995. Nr. 2. P. 34–39, iliustr. Santr. angl.
 4. K…gis J. Ant Vėkszniszkiu kapu… // Auszra. Tilžė, 1884. Nr. 9. P. 318–319.
 5. Milius V. Kapinės // Kražiai. V., K., 1993. P. 359–368, iliustr.
 6. Milius Vacys. Kapinės, kapai ir paminklai // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 358–365, iliustr.
 7. Poška A. Maro kapeliai // Kraštotyra. 1964. P. 131–138. – Šilalės r.
 8. Sprindis A. Palaidoti Varniuose // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 55–60.
 9. Šaulienė Elena. Švėkšnos kapinės // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 227–234, iliustr. – Švėkšnos ir gretimų kaimų kapinės.
 10. Tumas J. Leckavos naujų kapinių pašventimas // Bažnytinė apžvalga. K., 1913. Nr. 4. P. 62.
 11. Vaižgantas. Iš Alsėdžių // Raštai. V., 1995. T. 6. P. 381. – Antkapinių paminklų įrašai.

VIII. Malūnai

 1. Lotužys Ontuons. Pavandenės viejinis malūns // Žemaitiu laikraštis „A mon sakaa?”. 1992. Nr. 5. P. 4–5.
 2. Milius Vacys. Keli žvilgsniai į Žemaitijos vandens malūnus // LK. 1993. Nr. 4. P. 11–15, iliustr.
 3. Rimkus V. Dubysos aukštupio malūnai // Kraštotyra. 1964. P. 145–148, žml.
 4. Samas Aloyzas. Darbėnų vandens malūnas // KB. 1970. Nr. 12. P. 69–70, iliustr.
 5. Vitauskas A. Dranginės malūnas // GK. Nr. 1. P. 451–461. – Kelmės vls.
 6. Sakralinėliaudiškoji architektūra
 7. Pilypaitis A. Architektūris paminklo autorius // KB. 1966. Nr. 10. P. 76, iliustr. – Viduklės bažnyčios statytojas M. Biržinskis.
 8. Skurvidaitė S. Žemaičių Kalvarijos kulto pastatai // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 209–215. – Barstyčių ir Gegrėnų bažnyčios, Laumių, Mockaičių, Žernių, Pasruojės koplyčios.
 9. Šverebas P. Seduos šv. Juona Nepomoka bažnyčė // Žemaitija. Klaip., 1993. P. 22, iliustr.
 10. Vėlks Algėrds. Pašvėntinta Geidiū kuoplyčė // Žemaitiu laikraštis „A mon sakaa?”. 1992. Nr. 9. P. 3, iliustr. – Mažeikių r.
 11. Zakrauskas S. Pavandenės bažnyčios ansamblio raida // Žemaičių praeitis. 1990. T. 1. P. 212–222, iliustr. – Bažnyčia, varpinė.
 12. Baldai
 13. Andriuškevičius Alfonsas. Kraičių skrynios // Eržvilkas. V., 1970. P. 159–165.
 14. Stravinskas Antanas. Žemaičių skrynių ir kuparų apkalai // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 114–117.
 15. Usačiovaitė E. Kraitinių baldų puošyba XIX a. Telšių rajono Luokės, Varnių, Janapolės ir Tryškių apylinkėse // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 108–112, iliustr.
 16. Rakandai
 17. Budrytė Zosė. Įdomus saiko matas // Kraštotyra. 1967. P. 162–163, iliustr. – Čvertpūris Varnių apyl. Daukantų k.
 18. Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław. Kozik // Wisła. Warszawa. 1890. T. 4. S. 339–340. – Peilis.
 19. Jablonskis Ignas. Seniausios sukamosios girnos Kretingos rajone // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 70–71.
 20. Lovinės girnos // GK. 1942. Nr. 30. P. 156. – Padubysio vls. Gabriolų k.
 21. Snarskis P. Telšių kraštotyros muziejaus žibinčių kolekcija // Muziejai ir paminklai. 1968. P. 133–146, iliustr.
 22. Vitauskas A. Senovės prekyba, matai ir saikai Padubysio valsčiuje // GK. 1939. Nr. 1. P. 512–519, iliustr.

XII. Susisiekimo priemonės

 1. Morkūnienė Janina. Važiavimo padargų gamyba // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 327–337, iliustr.
 2. Petrulis J. Santeklių dvaro keltas // GK. 1943. Nr. 31. P. 299–302, iliustr. – Viekšnių vls.
 3. Statkevičius Vladas. Pakinktai Šilalės rajone XX a. pirmoje pusėje // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 75–78.

XIII. Tautodailė ir jos kūrėjai

 1. Ananjevas Povilas. Medžio skulptūrėlėje – sava dalia // KB. 1977. Nr. 2. P. 25. – Tryškių apylinkės dievdirbiai.
 2. Andriuškaitė Stanislava. Jis buvo paskutinis žemaičių stabmeldys // Vakarai. Klaip., 1991. Nr. 3. P. 28–32, iliustr. – Stanislovas Riauba.
 3. Bogdanas K. Nuostabus talentas // Meno saviveikla. 1861. Nr. 3. P. 14–15. – Stanislovas Riauba.
 4. Brensztejn Michał. Krzyže i kapliczki žmudzkie // Materyały do sztuki ludowej na Litwie. Kraków, 1906. 16 s., 64 tab. ill.; Materyały antropologiczne i etnograficzne. Kraków. 1907. T. 9.
 5. Buračas Balys. Dievdirbys Jonas Orvydas // BLKP. P. 464–470.
 6. Buračas Balys. Kražių dievdirbys Jūdpauparis // BLKP. P. 470–472.
 7. Buračas B. Varnių dievdirbys Vaišnoris // Naujoji romuva. 1939. Nr. 23–25. P. 500–501.
 8. Buračas Balys. Žemaičių dievdirbiai // BLKP. P. 472–474. – Jūdpauparis, Vaišnoris.
 9. Čerbulėnas Kl. Medžiaga apie lietuvių liaudies raižinius bei jų platintojus škaplierininkus Žemaitijoje // GK. 1941. Nr. 1–2. P. 64–78.
 10. Čilvinaitė M. Dievdirbys Augustinas Patockis // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 277–282, iliustr.
 11. Čilvinaitė M. Iš mūsų dievdirbių gyvenimo: Dievdirbys Juozapas Stankus ir Juozapas Stankiukas // GK. 1938. Nr. 3–4. P. 404–410, iliustr. – Tauragės aps. Upynos apyl.
 12. Dievdirbiai // GK. 1938. Nr. 3–4. P. 439. – B. Buračas Žemaičiuose rado dievdirbius N. Mockų ir Petrulį.
 13. Driskius Klaudijus. Kryžių meistras // Katalikų pasaulis. 1995. Nr. 3. P. 32, iliustr. – Kazimieras Krapauskas.
 14. Gedvilienė Aldona. Atgimimo paminklai // Šilalės kraštas. V., 1994. T. 1. P. 324–333, iliustr.
 15. Ginkas A., Kancedikas A. Svečiuose pas Stasį Riaubą // Meno saviveikla. 1961. Nr. 3. P. 15.
 16. Griškevičius Gediminas. „Va čia tai akmuo” // KB. 1986. Nr. 2. P. 49–53, iliustr. – Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas.
 17. J. K. Martyno pušis // Mūsų girios. K., 1938. Nr. 6–7. P. 385, iliustr. – Plikšelio miško pakelėje.
 18. Jacevičiūtė Br. Pas liaudies meistrą Paulauską // Meno saviveikla. 1956. Nr. 3. P. 18–20. – Jonas Paulauskas.
 19. Jaczynowski Adam. Krzyže i kapliczki na Žmudzi // Tygodnik Illustrowany. Warszawa, 1902. Nr. 44. S. 873–874, ill.
 20. Jacėnaitė G. Kuršėnų keramikai // Meno saviveikla. 1958. Nr. 1. P. 16–19.
 21. Jacėnaitė Genovaitė. Kuršėnų puodžių tradicijos // Meno saviveikla. 1987. P. 60–78, iliustr.
 22. Jurkuvienė T. Žemaitijos liaudies tapybos ikonografiniai ypatumai // Menotyra. 1985. T. 13. P. 107–118.
 23. Jurkuvienė Teresė. Žemaitijos senosios siužetinės tapybos kolorito ypatumai // Spalva lietuvių liaudies mene. V., 1988. P. 101–105. Santr. rus.
 24. Jurkuvienė Teresė. Žemaitijos senosios tapybos ypatumai // Liaudies meno savitumas. K., 1984. P. 71–83. Santr. rus.
 25. Kairiūkštytė Kazimiera. Meniniai medžio dirbiniai ir tapyba Stakliškių, Skaudvilės ir Plungės apylinkėse // Kraštotyra. 1970. P. 212–225, iliustr.
 26. Kargaudienė Aušra. Puodžius Vincas Kleinauskas // Kraštotyra. 1971. P. 183–185. – Alsėdžių apyl. Skurvydų k.
 27. Kaveckis M. S. Nyksta šventosios Žemaitijos rūpintojėlių mistika // Naujoji romuva. 1937. Nr. 12. P. 264.
 28. Kynas Arūnas. Vėjarodės pajūrio koplytstulpių ir stogastulpių viršūnės // LK. 1995. Nr. 4. P. 19–31, iliustr., žml. Santr. angl.
 29. Končius Ig. Kiek velnių Žemaičių koplytėlėse // GK. 1942. Nr. 30. P. 156.
 30. Končius Ignas. Žemaičių kryžiai ir koplytėlės. Chicago: „Tėviškėlė”, 1965. 176 p., iliustr.

Rec.: Gimbutas J. Pasakojimai apie žemaičių kryžius ir koplytėles // Aidai. 1965. Nr. 5. P. 238–239; j. r. // Keleivis. 1965. Nr. 8. P. 6; K. Abr. // Europos lietuvis. 1965. Nr. 42. P. 2; Mažiulis Antanas. Žemaičių kryžių šešėliuose // Draugas. 1965 gegužės 8. D. 2. P. 1; Muraitis Mykolas // Kristaus Karaliaus laivas. 1965. Nr. 14. P. 7–8.

 1. Končius Ign. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika // Soter. K., 1931. Nr. 2. P. 36–64; 1933. Nr. 2. P. 46–71, iliustr.; 1934. Nr. 2. P. 143–168, iliustr.; 1936. Nr. 1. P. 24–56, iliustr.; 1937. Nr. 1. P. 62–71; 1937. Nr. 2. P. 23–38, iliustr.; 1938. Nr. 1. P. 22–47, iliustr.; GK. 1943. Nr. 31. P. 136–172.
 2. Krajinienė Aniceta. Tik atkelk vartelius… // LK. 1993. Nr. 1. P. 1–4, iliustr. – Akmenės saviveiklininkė tapytoja Elena Adomonienė.
 3. Lauraitis Vincas. Niūrios praeities paminklas // KB. 1970. Nr. 4. P. 74, iliustr. – Mūro koplytstulpis Tirkšliuose.
 4. Lengvinas Aleks. Koks gyvenimas dievų dirbėjo // Naujoji romuva, 1937. Nr. 17. P. 387. ­ Jonas Jucys Kulių vls. Pažvelsio k.
 5. Leskevičiūtė Sigita. Sedos ir jos apylinkių geležiniai kryžiai // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 29­32.
 6. Maciūnas St. Darbas darbą lenkia // Meno saviveikla. 1961. Nr. 10. P. 14­15. ­ Žemaitijos medžio drožinėtojai.
 7. Mickevičius Juozas. Liaudies meistras Kazys Gliožeris // Kraštotyra. 1967. P. 124­126, iliustr.
 8. Mickevičius Juozas. Liaudies menininkas Antanas Klanius­Klanevičius // Kraštotyra. 1975. P. 210­211. ­ Medžio drožėjas.
 9. Mikėnaitė A. Keletas pastabų iš 1965 m. liaudies meno ekspedicijos Skuodo rajone // Muziejai ir paminklai. 1967. P. 9­13, iliustr.
 10. Mikuckis B. K. Mockaus medžio dirbinių kolekcija Telšių kraštotyros muziejuje // Muziejai ir paminklai. 1970. P. 20­23, iliustr.
 11. Milius V. Žemaičių sodžiaus puošėjai // KB. 1966. Nr. 1. P. 51­53, iliustr. ­ Antanas ir Justas Kazonai Plungės r.
 12. Mukienė Danutė. Medė ir gruožė vergs… // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 25­26, iliustr. ­ Medžio drožėjas Vytautas Savickis.
 13. Perkowski Józef. Uwagi o malarstwe ludówem w połnócno ­ zachodnim skrawku Žmudzi // Przemysł ­ Rzemiosło ­ Sztuka. Kraków, 1992. Nr. 3. S. 25­34.
 14. Perkowski Józef. Wpływy polskie w ludowej rźezbie kapliczkowej na Žmudzi // Ziemia. Warszawa, 1933. Nr. 3. P. 52­54, ill.
 15. Petras Kalenda // Literatūros ir meno metraštis. V., 1965. P. 83.
 16. Petrašiūnas Aloyzas. Pasakoja liaudies meistras Anicetas Puškorius // Atspindžiai. 1992. Nr. 13­14. P. 14.
 17. Petrulis J. Jeronimas Rumšas // Kraštotyra. 1963. P. 106­108. ­ Medžio drožinėtojas iš Veiviržėnų apyl. Macaičių k.
 18. Petrulis Juozas. Steponas Gailius­Gailevičius // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 68­71, iliustr. Santr. angl.
 19. Petrulis Juozas, Žemaitytė Zita. Šimtametis skulptorius // KB. 1971. Nr. 2. P. 50­53, iliustr. ­ Augustinas Potockis.
 20. Petrulis Juozas, Žemaitytė Zita. Tūkstančio skulptūrų meistras // KB. 1966. Nr. 12. P. 21­24, iliustr. ­ Juozapas Paulauskas Grūšlaukėje.
 21. Počiulpaitė Alė. Mažoji architektūra // Kražiai. V., K., 1993. P. 368­376.
 22. Počiulpaitė Alė. Tauraus gyvenimo šviesa // LK. 1991. Nr. 1. P. 42, iliustr. ­ Medžio drožėjas ir muzikantas Leandras Alminas (1927­1990).
 23. Počiulpaitė Alė. Už Raseinių ant Dubysos… // Tautodailė. V. 1991. Kn. 1. P. 36­44, iliustr. ­ Raseinių raj. Bernotų ir Pasandravio kaimuose pastatyta kryžių ir koplytėlių.
 24. Puodžiukaitytė Giedrė. Meistrų dienos // KB. 1979. Nr. 2. P. 40. ­ Liaudies dailės dienos Žemaitijoje.
 25. Raižinių lentos // GK. 1934. Nr. 3­4. P. 190. ­ Telšių „Alkos” muziejus įgijo 3 raižinių lentas.
 26. Raseinių Magdė. Iš Raseinių // Tėvynės sargas. Tilžė, 1901. Nr. 4­5. P. 14­16. ­ Apie kryžius, įrašus juose.
 27. Rastas įdomus raižinys // Naujoji romuva. 1935. Nr. 19. P. 434. ­ Telšių „Alkos” muziejus Nevarėnų vls. įgijo liaudies raižinį, vaizduojantį Kristų.
 28. Rastas įdomus rėžinys // Naujoji romuva. 1935. Nr. 19. P. 434. ­ Telšių „Alkos” muziejuje.
 29. Rimkus Vytenis. Puodžių puodžiaus firma // KB. 1973. Nr. 6. P. 26­29, iliustr. ­ Jonas Paulauskas Kuršėnuose.
 30. Rimkus Vytenis. Su liaudies meistru atsisveikinant // LK. 1989. Gegužė­birželis. P. 6­7, iliustr. ­ Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas Kelmėje.
 31. Sabaliauskas Adolfas. Žemaičių meno keliais // Naujoji romuva. 1938. Nr. 40. P. 741­744, iliustr.; Nr. 41. P. 769­772, iliustr.
 32. Sedos kryžius // Lietuvių laikraštis. Peterburgas, 1905. Nr. 43. P. 631, iliustr.
 33. Simonavičius Vincas. „Velnių kapelos” autorius // Kraštotyra. 1975. P. 223­226, iliustr. ­ Leonas Miknius Užventyje.
 34. Sisaitė Nijolė. Apie rietaviškį medžio drožėją Alfonsą Laboką (1910–1987) // MK. Nr. 1. P. 119­120, iliustr.
 35. Stasys Riauba // Literatūros ir meno metraštis. 1965. P. 75.
 36. Statkevičius Vladas. Šilalės rajono tautodailininkai // Šilalės kraštas. V., 1994. T. 1. P. 164­173.
 37. Stonys Jonas. Viekšniai mūsų keramikos lopšys // Amatininkas. 1973. Nr. 13­14. P. 194­195, iliustr.
 38. Stravinskas Antanas. Liaudies meistrai // Eržvilkas. V., 1970. P. 170­179.
 39. Stravinskas Antanas. Liaudies menininkas Pranas Šiaulys // Eržvilkas. 1970. P. 243­249. ­ Medžio drožinėtojas.
 40. Stravinskienė Aldona. Akmeninė giesmė // KB. 1967. Nr. 8. P. 51­54, iliustr. ­ Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas.
 41. Strolis L. Viekšnių keramikus pasekė latviai // Amatininkas. 1937. Nr. 13­14. P. 193­194.
 42. Sveikiname // Meno saviveikla. 1962. Nr. 9. P. 20. ­ Kuršėnų keramikas Jonas Paulauskas.
 43. Širmulis Alfredas. Prakalbinti akmenys // KB. 1971. Nr. 10. P. 58­63, iliustr. ­ Ukrinų meistras Steponas Gailevičius.
 44. Šniurevičiūtė­Šiuipienė Janina. Atminimo kryžiaus pašventinimas Kampaičiuose // Aitvarai. 1991. Kn. 2. P. 94­95.
 45. Šorienė Danutė. Senoji liaudies skulptūra // Kretingos muziejus. V., 1995. Nr. 35­36.
 46. Toleikis Aloyzas. Albertas Žulkus // Žemaitija. Klaip., 1993. P. 25. iliustr. ­ Meninių medžio dirbinių meistras.
 47. Tryškių Florijonas // KB. 1968. Nr. 10. P. 73, iliustr.
 48. Ulevičienė Aldona. Kelionė į saulėtekį // KB. 1983. Nr. 5. P. 42­45, iliustr. ­ Stanislovas Riauba (1904­1982).
 49. Ulevičienė Aldona. Stanislovo Riaubos 75-metis // KB. 1979. Nr. 11. P. 77, iliustr.
 50. Vaitkus Viktoras. Kryžiai ­ paveldo dalis // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 3. P. 25, iliustr. ­ Raseinių kapinių geležiniai kryžiai.
 51. Valiuškevičiūtė A. Auksinės rankos // KB. 1965. Nr. 10. P. 31­37. ­ Stanislovas Riauba.
 52. Vyšniauskas Juozas. Mano gimtasis Klauseikių kaimas. Skuodas, 1991. 16 p. ­ Kryžius ­ viltis ir tikėjimas. P. 15­16. ­ Skuodo r.
 53. Želvytė Danguolė. Paminklos Žemaitee ­ Šiemuos // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 5, iliustr.
 54. Žemaičių kryžiai statistikos šviesoje // GK. 1934. Nr. 1. P. 44­45, iliustr. ­ Apie I. Končiaus 1912 ir 1932 m. surinktą medžiagą.
 55. Žemaitytė Zita. „Dar pamatysit visokių darbelių…” // KB. 1975. Nr. 5. P. 75­76, iliustr. ­ Stanislovas Riauba.
 56. Žemaitytė Zita. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai // Dailėtyra. V., 1981. P. 246­258.
 57. Žemaitytė Zita. Stasys Riauba // KB. 1974. Nr. 11. P. 66, iliustr.
 58. Žemaitytė Zita. „Tada aš pats padėrbau…” // LK. 1990. Nr. 2. P. 3­6. ­ Stanislovas Riauba.
 59. Žilevičius R. O ir sustatysiu aukso bromą… // KB. 1966. Nr. 5. P. 62­65. ­ Medžio drožinėtojas Juozapas Rušinas iš Viekšnių apyl. Plūgų k.
 60. Žilevičius Rimantas. Skamba puodas kaip varpas // KB. 1968. Nr. 1. P. 42­45, iliustr. ­ Viekšnių puodžiai.
 61. Žilevičius R. Trimitas trimituoja nerimą // KB. 1966. Nr. 10. P. 20­26. ­ Medžio drožėjas ir muzikos instrumentų meistras Pranas Perminas Viekšniuose.

XIV. Tekstilė

 1. Balsienė Jeruonima. Audeklaa // Žemaičių laikraštis „A mon sakaa?”. Palanga, 1992. Gruodis.
 2. Bernotaitė Dalia. Baltieji audiniai // Kražiai. V., K., 1993. P. 384­398, iliustr.
 3. Briedelytė Alina, Šilainytė Dalia. Žemaičių dryžuotosios lovatiesės // Liaudies kūryba. 1974. T. 2. P. 238­250, iliustr. Santr. rus., angl.
 4. Daunys S. Lankčiai ir jų gaminimas // GK. 1942. Nr. 30. P. 60­64, iliustr. ­ Papilės vls. Auksučių k.
 5. Grabauskaitė M. Treputė mergelė linelius audė // Meno saviveikla. 1959. Nr. 5. P. 18­19. ­ Julija Batakienė Ylakiuose.
 6. Grinkevičienė Danutė. Audiniai ir drabužiai Plungės ir Skaudvilės apylinkėse XIX­XX a. // Kraštotyra. 1971. P. 21­219, iliustr.
 7. Kulikauskienė Vida. Audiniai ir drabužiai // Eržvilkas. V., 1970. P. 138­148.
 8. Merkienė R. Verpalų ir audinių dažymas bei balinimas Žemaitijoje // Kraštotyra. 1964. P. 164­168.
 9. Merkienė Regina. Žemaičių lovatiesės XIX a. pab. ­ XX a. // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 69­73.
 10. Petrauskaitė Žydrė. Skalbimas, balinimas, dažymas // Kražiai. V., K., 1993. P. 376­384.
 11. Savoniakaitė V. Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus žemaičių lovatiesės // ETL 1988 ir 1989 metais. 1990. P. 78­87, lent.
 12. Savoniakaitė Vida. Žemaičių ripsinių lovatiesių raštų struktūra // Lietuvos istorijos metraštis, 1993. 1994. P. 121­137, iliustr., lent., žml. Santr. angl.
 13. Slipkuvienė Milda. Tekstilės kolekcija // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 39.
 14. Spudytė Elvyra. Prieverpstėlių kolekcija Telšių kraštotyros muziejuje // Jaunųjų muziejininkų konferencijos „Muziejai ir jų kolekcijos” pranešimų tezės. V., 1987. P. 48­49.
 15. Statkevičius Vladas. Prieverpstės Šilalės rajone // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 133­135.
 16. Urbienė Amelija. Naminis dažymas Viekšniuose // Kraštotyra. 1987. P. 100­101.
 17. Vitauskas A. Milo ir čerkaso vėlimas // GK. 1940. Nr. 1. P. 76­82, iliustr. ­ Padubysio vls.
 18. Vitauskas A. Vilnoniai audeklai ir jų paruošimas // GK. 1939. Nr. 2­3. P. 584­593, iliustr. ­ Padubysio vls.
 19. Apranga
 20. Baniulaitytė Zita. Žemaitiu muotrėšku drabužee // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 4. P. 20­21; Nr. 5. P. 28.
 21. Baniulaitytė Zita. Žemaitiu vyru drabužee // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 2. P. 28.
 22. Bernotienė S. Žemaičių skaros // Muziejai ir paminklai. 1979. T. 1. P. 59­65, iliustr.
 23. Burgenietis. Žemaičių klumpės // Viltis. 1908. Nr. 150. P. 2­3.
 24. /Glemžaitė M./. Žemaičių drabužiai // Margutis. Chicago, 1938. Nr. 13. P. 5.
 25. Groinytė Pelak M. Klumpės // Lietuvių dienos. Los Angeles, 1960. Nr. 6. P. 11, iliustr.
 26. Jurkuvienė Teresė. Žemaičių ir klaipėdiškių moterų galvos apdangalai // LK. 1992. Nr. 6. P. 46­47, iliustr. ­ Skarelės, kepurėlės.
 27. Jurkuvienė Teresė. Žemaičių prijuostės. Suvalkiečių prijuostės // LK. 1991. Nr. 2. P. 44­48, iliustr.
 28. Kulikauskienė Vida. Žemaičių tautiniai drabužiai // Šeimos kalendorius. V., 1990. P. 62­65, iliustr.
 29. Kumšlytis L. Klumpiai // GK. 1936. Nr. 1. P. 3­7, iliustr; 1936. Nr. 2­4. P. 504­507, iliustr.
 30. Mastonytė M. Žemaitijos moterų drabužiai XIX a. ­ XX a. pradžioje // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1964. T. 4. P. 141­155, iliustr. Santr. rus.
 31. Matulionis P. S. Derevianaja obūvi v Litve // Zapisi vilenskovo otdelenija imperatorskovo ruskovo tekničeskovo obšestva. Vilnia., 1902. Vyp. 3. S. 19–24, tabl.
 32. Sabaliauskaitės Regina ir Zita. Kojenos ­ žemaičių apavas // MK. 1994. Nr. 2. P. 107, iliustr.
 33. Spudytė Elvyra. Žemaičių prijuostės Telšių kraštotyros muziejaus fonduose // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 65­69, iliustr.
 34. Statkevičius Vladas. Laidotuvių apranga Šilalės apylinkėse // MK. 1992. Nr. 1. P. 113­114.
 35. Trinka Vl. Medžiaga lietuvių tautiniams rūbams pažinti // GK. 1935. Nr. 1. P. 225­229. ­ Gargždų vls.
 36. Tumėnas V. Žemaičių rinktinių juostų ornamento bruožai // Žemaičių praeitis. 1990. T. 1. P. 165­171, iliustr.
 37. V. J. Iš klumpių istorijos // MG. 1964. Nr. 3. P. 43.
 38. Vitauskas A. Kaimo nešysta // GK. 1939. Nr. 1. P. 485­498. ­ Padubysio vls.
 39. Vitauskas A. Liaudies technika // GK. 1943. Nr. 31. P. 290­299, iliustr. ­ Luobinės naginės Šaukėnų vls. Giriškių k.
 40. Žemaičių ir Mažosios Lietuvos moterų drabužiai 19 a. = Samogitian and Minor Lithuanian Women’s Clothes the 19th Century / Etnografė Danutė Aleknienė, fotografas Kęstutis Stoškus. V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1994. ­ 18 spalvotų atvirukų rinkinys.

XVI. Mityba

 1. Adomavičienė Elena. Kleckai // Kraštotyra. 1990. Kn. 24. P. 78. ­ Endriejavo apyl. Kapstatų k.
 2. Augutienė I. Žemaičių Kalvarijos apylinkės gyventojų mityba // Žemaičių praeitis. 1994. T. 3. P. 145­146. Santr. angl.
 3. Arbačiauskienė Liuda. Mitybos papročiai // Eržvilkas. V., 1970. P. 133­138, lent.
 4. Balčiūnas Kęstutis. Būdingesni maisto gaminimo būdai ir maitinimasis Kvėdarnos apylinkėje // Kraštotyra. 1975. P. 229­232.
 5. Baliūnaitė­Petrauskienė Alma. Dabartinis kolūkiečių maistas Kvėdarnos apylinkėje // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 124­127.
 6. Čilvinaitė M. Blogmetis Upynos apylinkėje // GK. 1936. Nr. 1. P. 50­51.
 7. Daunys St. Kai kurių maisto produktų gaminimas // GK. 1943. Nr. 31. P. 264­271, iliustr. ­ Papilės vls.
 8. Endriekaatė Regina. Posmarškuonė kuošė // Žemaitija. Klaip., 1993. P. 32.
 9. Gedgaudaitė Roma. Šiaurės Žemaitijos valstiečių maistas // Kraštotyra. 1981. Kn. 12. P. 89­94.
 10. Jablonskiai Bronė ir Ignas. Žemaičių košės // Kraštotyra. 1975. P. 233­237.
 11. Jurkevičiūtė Regina. Apie kai kuriuos maisto gaminimo būdus ir maitinimąsi // MK. Nr. 1. P. 101­104, iliustr. ­ Varnių apyl.
 12. Končius Ig. Dar apie lietuviškus valgius // GK. 1936. Nr. 2­4. P. 511­513.
 13. Milius V. (paruošė). J. Stanskio Raseinių apskrities valstiečių maisto aprašas // Fiziologijos ir biochemijos klausimai. V., 1962. P. 267­273. Santr. rus.
 14. Milius Vacys. Šačių apylinkės valstiečių maistas // Kraštotyra. 1969. P. 170­171.
 15. Milius Vacys. Tradicinis kvėdarniškių maistas // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 127­131.
 16. Miliuvienė Marija. Nauji reiškiniai Žemaitijos kaimo gyventojų mityboje // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 23­26.
 17. Miliuvienė Marija. Žemaitijos kaimo gyventojų mitybos režimas // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 76­81.
 18. Nainienė J. Žemaičiai // Ką valgome / Red. Elena Repčytė­Starkienė. K., 1935. P. 21­24.
 19. Pakalniškis A. Taip maitinosi mūsų tėvai // Aidai. Brooklyn, 1965. Nr. 2. P. 81­86. ­ Plungės vls.
 20. Rekašius Jonas. Tradiciniai Varnių apylinkės (Telšių raj.) XIX a. pab. ir XX a. pr. valstiečių valgiai // Kraštotyra. 1990. P. 210­211.
 21. Statkevičius Vladas. Šilališkių valgiai iš kanapių XX a. pradžioje // Kraštotyra. 1991. P. 84­86.
 22. Šopauskas J. XX a. pradžios žemaičių liaudies valgiai // Fiziologijos ir biochemijos klausimai. V., 1962. P. 259­266. Santr. rus. ­ Barstyčių ir Sedos apyl.

XVII. Bendruomenė

 1. Aistis Jonas. Būdas žemaičių ir lietuvių // Aistis Jonas. Milfordo gatvės elegijos. V., 1991. P. 147­154.
 2. Apverktinas labdarystės stovis Žemaičiuose // Dirva ­ Žinynas. Shenandoah, 1903. Liepa. P. 133­136.
 3. Čepaitienė A. Moterys „ant savęs gyvenančios” Žemaičių Kalvarijoje // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 221­228. ­ Davatkos.
 4. Dyecezya Žmudzka // Pamiętnik Religijno ­ Moralny. Warszawa, 1885. Nr. 6. S. 671­678. ­ Apie elgetas.
 5. Fromas­Gužutis A. Ubagai ir jų puota // Baisioji gadynė. V., 1955. P. 99­112.
 6. Gotaučius I. Pavargėlių šelpimo draugija Tytuvėnuose // Lietuvių laikraštis. Peterburgas, 1905. Nr. 28. P. 390.
 7. Ig. K. /Končius Ig./. Kirvelninkai // GK. 1934. Nr. 2. P. 98­99. ­ Samdinių samdymas Plungėje.
 8. Jablonskis Konstantinas. Apie XVI amžiaus ūkininkų alaus apeigas // Praeitis. K., 1933. T. 2. P. 412­414. ­ Autoriaus įvadas ir 2 dokumentai iš Žemaičių žemės teismo knygų.
 9. Jakštas A. Apie mūsų ubagus // Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. Tilžė, 1891. Nr. 20. P. 156­157.
 10. Kalnius P. Vatušių kaimo gyventojų socialinė ­ demografinė charakteristika // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 408­416, lent. ­ Rietavo apyl.
 11. Kėdaitis­Kėdavičius Kazys. Vaikų ir piemenų bausmės // GK.1942. Nr. 30. P. 107­109. ­ Laukuvos vls. Juodainių k.
 12. Mačiekus Venantas. Ekspedicijų atradimai // MK. 1993. Nr. 1. P. 136­137. ­ Kaimo sueiga Kražių apyl.
 13. Mačiekus Venantas. Papročių teisės elementai valstiečių tarpusavio santykiuose XX a. pirmojoje pusėje // Rietavo apylinkės. V., 1992. P. 365­378.
 14. Mačiekus Venantas. Paprotine teise vadovaujantis // Kražiai. V., K., 1993. P. 266­296.
 15. Mardosa Jonas. Gyventojų socialinė demografinė struktūra // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 396­408, lent.
 16. Mickevičius J. Apie dorovinių nusikaltimų baudimus Žemaičiuose // GK. 1938. Nr. 3­4. P. 412­414.
 17. Morkūnas Vitalis. Iš kumečių buities (1919­1940 m.) // Eržvilkas. V., 1970. P. 120­125.
 18. Nezabitauskis L. Šeimyna ir jos būklė Žemaičiuose // GK. 1935. Nr. 3­4. P. 365­371. ­ Samdiniai.
 19. Pakalniškis Aleksandras. Socialiniai skirtumai Žemaičių kaime // Aidai, 1973. Nr. 8. P. 366­367.
 20. Trinka Vladas. Bandos // GK. 1936. Nr. 2­4. P. 570. ­ Pasėlis samdiniams ir kitiems šeimos nariams Padubysio vls.
 21. Trinka Vl. Elgetų karšinimas // GK. 1935. Nr. 1. P. 242­243.
 22. Vaižgantas. Suturėjimas ubagų // Raštai. V., 1994. T. 5. P. 409­410.
 23. Vitauskas A. Šis tas apie baudžiavos laikų bausmes ir rekrutus // GK. Nr. 30. P. 140­143. ­ Padubysio vls.

XVIII. Šeima ir jos papročiai

 1. Adomavičienė Elena. Krikštynos // Kraštotyra. 1990. Kn. 24. P. 79­80. ­ Endriejavo apyl. Kapstatų k.
 2. Adomonytė Janina, Domininkaitė Genutė. Šeimos kultūrinis gyvenimas // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sartai ir Luokė. V., 1979. P. 83­87, lent.
 3. Buračas Balys. Žemaičių vestuvės // BLKP. P. 309­313.
 4. Čepienė Irena. Šiuolaikinės šeimos ir buitinės tradicijos Kvėdarnos apylinkėje // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 118­122.
 5. Čepienė Irena. Vestuvių papročiai // Kražiai. V., K., 1993. P. 316­327.
 6. Čilvinaitė Marijona. Ačiavimas Eržvilko apylinkėse. V.: Lietuvos kraštotyros draugija, 1990. 20 p.
 7. Čilvinaitė M. Gimdyvės ir jų higiena // GK. 1940. Nr. 3­4. P. 291–297. ­ Kvėdarnos vls. Lembo k.
 8. Čilvinaitė M. Laidotuvių papročiai // GK. 1940. Nr. 2. P. 163­166. ­ Padubysio vls. Minaičių k.
 9. Čilvinaitė Marija. Piršlybų papročiai // Eržvilkas. V., 1970. P. 148­159.
 10. Čilvinaitė M. Sarginimo, marinimo ir laidotuvių papročiai // GK. 1943. Nr. 31. P. 179­202. ­ Įvairios Aukštaitijos ir Žemaitijos vietos.
 11. Čilvinaitė M. Upynos apylinkės (Tauragės apskrities) butovė // GK. 1935. Nr. 3­4. P. 342­349. ­ Burtai, priėmėjos.
 12. Čilvinaitė M. Vestuvės Upynos apylinkėje // GK. 1935. Nr. 1. P. 238­242; Nr. 2. P. 294­301; Nr. 3­4. P. 371­378.
 13. Daunys St. Vyro ir žmonos pirmavimas ūkyje // GK. 1943. Nr. 31. P. 273­276. ­ Papilės vls.
 14. Dedelev A. Svatovstvo, devičnik i svadiba u žmūdindvi Popelianskoi volosti Šavelskovo uezda // Pamiatnaja kniga Kovenskoi gybernii na 1890 god. Kovna, 1898. S. 321–325.
 15. /Demereckis Baltr./. Apie senovės žemaičių šermenis // Lietuvių tauta. V., 1907. T. 1, d. 1. P. 145­147.
 16. Diglys Romas. Liaudies pedagogika // MK. 1993. Nr. 1. P. 105. ­ Varnių apyl.
 17. Garliauskaitė Onutė, Nausėdaitė Virginija, Neironytė Rūta. Šeimos sudėtis ir migracija // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sariai ir Luokė. V., 1979. P. 77­83, lent.
 18. Gricius A. Vaikų auklėjimas senovėje // GK. 1942. Nr. 30. P. 98­107. ­ Papilės vls. Auksučių k.
 19. Jašinskytė­Letukienė Nijolė. Piršlybos Šilalės apylinkėse // Kraštotyra. 1971. P. 232­239.
 20. Kibort J. Gals paskutinis. (Ostatnie chwile žycia u Žmujdzinów): Szkic etnograficzny // Wisła. 1903. T. 17. S. 573­580.
 21. Končius I. Žemaičio šnekos // LK. 1992. Nr. 2. P. 15­17. ­ Šeima.
 22. Lazauskaitė Elvyda. 1896 metų Žemaitijos ūkininko testamentas // Lituanistica. 1992. Nr. 1. P. 148­150. ­ Gintališkės vls. Getaučių k.
 23. Lazauskaitė Elvyda. Vienų vestuvių ūkvaizdžių raštas // Lietuvos istorijos metraštis, 1988 metai. 1989. P. 117­118. ­ Palanga 1906 m.
 24. Mickevičius J. Žemaičių Kalėdų burtai apie ištekėjimą bei vedimą // GK. 1941. Nr. 1­2. P. 96­112.
 25. Mickevičius Juozas. Žemaičių krikštynos // Tautosakos darbai. 1935. T. 1. P. 86­111. ­ Alsėdžių, Ylakių ir Platelių parapijos.
 26. Mickevičius Juozas. Žemaičių vestuvės // Mūsų tautosaka. 1933. T. 7. P. 47­125. ­ Platelių, Alsėdžių ir Ylakių parapijos. ­ Sutrumpintai skelbta: LK. 1990. Nr. 1. P. 40­45; Nr. 2. P. 26­31; Nr. 3. P. 31­35.
 27. Milius Vacys. XX a. pradžios žemaičio ūkio ir turto dalijimo raštai // Lietuvos istorijos metraštis, 1983 metai. 1984. P. 78­80. ­ Varduvos apyl. Užbradumės k.
 28. Milius Vacys. Vardinės // Kraštotyra. 1971. P. 239­240. ­ Skuodo r. Šačių apyl.
 29. Obrzęd pogrzebowy Žmudzinów // Pryjaciel Domowy. Lwów, 1851. Nr. 1. S. 3.
 30. Pakalniškis Aleksandras. Laidotuvės: Etnografinis aprašas // Aidai. Brooklyn, 1966. Nr. 9. P. 414­418. ­ Plungės apylinkės XX a. pirmoji pusė.
 31. Pakalniškis Aleksandras. Vestuvės Žemaičiuose // Aidai. Brooklyn, 1975. Nr. 8. P. 367­370. ­ Perspausdinta: Moteris. Toronto, 1976. Nr. 5. P. 15­17.
 32. Pakalniškis Aleksandras. Žemaitė moteris // Moteris. Toronto, 1978. Nr. 6. P. 4­5.
 33. Paukštytė Rasa. Gimtuvių papročiai // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 390­395.
 34. Piršlybos ir vestuvės // Vasaros darbai. V., 1910. /Nr. 1/. P. 13. ­ Mosėdžio parapija.
 35. Povilionis Juozas. Žemaičių vestuvės K. Ambr. Pabrėžos pamoksluose // Naujoji romuva. 1939. Nr. 48. P. 873­875.
 36. Račiūnaitė R. Kai kurie XX a. žemaičių šeimos gyvenimo aspektai // Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 40­41.
 37. Rad /oszewski/ A. B. Obrządki wesela na Žmudzi (Pódług podan gminu) // Muzeum Domowe. Warszawa, 1836. Nr. 35. S. 276­279.
 38. Sabonaitienė Genovaitė. Naujos tradicijos // Eržvilkas. V., 1970. P. 85­88. ­ Vardynos, mirusiųjų pagerbimas.
 39. Skrodenis Stasys. „Žemaičių parėdkos” paralelės: (M. Valančiaus „Palangos Juzės” faktai ir tikrovė) // Aitvarai. K., V., 1992. Nr. 3. P. 30­39.
 40. Toleikis Vincas. Gražūs papročiai // Katalikų pasaulis. 1995. Nr. 3. P. 28. ­ Laidotuvių papročiai Kvėdarnos ir Pajūrio parapija.
 41. Valančius M. Žemaičių vestuvės // Aidai. München, 1945. Nr. 9. P. 5­6. ­ Ištrauka iš „Palangos Juzės”.
 42. Valentinas Alb. Senovės žemaičių vestuvės // Jaunoji karta. K., 1938. Nr. 1. P. 10­12; Perspausdinta: Margutis. Chicago, 1938. Nr. 3. P. 21­24.
 43. Vyšniauskaitė Angelė. Žemaičių vestuvės // Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. V., 1985. P. 122­189, iliustr., lent. (Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 13). Santr. rus., vok.
 44. Vitauskas A. Vaikų auginimas Padubysio vls. // GK. 1937. Nr. 2­4. P. 126­132.
 45. Vitauskas A. Vaikų gimdymas ir auginimas Padubysio valsčiuje // GK. 1937. Nr. 1. P. 65­71.

XIX. Kalendorinės šventės

 1. Andriuškevičius Alfonsas. Užgavėnės Grūšlaukyje // Kraštotyra. 1969. P. 224­227, iliustr.
 2. Banguolis P. /Budreckas­Budrys P./. Užgavėnių tradiciniai papročiai Žemaičiuose // Trimitas. K., 1936. Nr. 8. P. 180­181, iliustr.
 3. Bružas Konstantinas. Apie senovinės žiemos (Užgavėnių) tradicijas Varduvos apylinkėje // Kraštotyra. 1970. Kn. 9. D. 2. P. 126­128.
 4. Budreckas P. Užgavėnių ir Pelenijos papročiai // Jaunoji karta. K., 1936. Nr. 8. P. 164­165.
 5. Buračas Balys. Raseiniškių žemaičių Velykos // BLKP. P. 215­217.
 6. Buračas Balys. Užgavėnės Kretingos apylinkėje // BLKP. P. 185­186.
 7. Buračas Balys. Užgavėnės Žemaičiuose // BLKP. P. 182­185.
 8. Buračas Balys. Žemaičių Joninės // BLKP. P. 289­290.
 9. Buračas Balys. Žemaičių Užgavėnės // BLKP. P. 177­182.
 10. Dirvianskis V. Užgavėnės Žemaičiuose // Krivulė. K., 1952. Nr. 4. P. 95.
 11. Dovydaitis Jurgis. Užgavėnių vaidinimai Užventyje // Kraštotyra. 1970. P. 243­244.
 12. Jacėnaitė Genovaitė. Užgavėnės Užventyje // LK. 1992. Nr. 1. P. 11.
 13. Jacėnaitė Genovaitė. Velykos Kuršėnuose // LK. 1991. Nr. 2. P. 20.
 14. Juciūtė Elena. Švėkšniškių papročiai // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 181­201, iliustr. ­ Kalendorinės ir šeimos šventės. ­ Perspausdinta: Žąsytis Kazys. Švėkšnos parapijos istorija. Klaip., 1993. P. 60­73.
 15. Kėdaitis­Kėdavičius Kaz. Užgavėnės // GK. 1941. Nr. 1­2. P. 136­139.
 16. Kontrimas Vaclovas. Velykų papročiai // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 387­389.
 17. Misius Kazys. Šv. Velykų išvakarės Nemakščiuose XIX a. ­ 1932 m. // LK. 1995. Nr. 2. P. 40. Santr. angl.
 18. Musteikis Vytautas. Velykų nakties persirengėliai Pievėnuose // LK. 1991. Nr. 2. P. 16­19, iliustr. ­ Mažeikių r.
 19. Pušaitė M. Užgavėnių Kotrė Žemaičiuose // Naujoji romuva. 1933. Nr. 113. P. 203.
 20. Senovės papročiai // Vasaros darbai. V., 1910. Nr. 1. P. 13. ­ Užgavėnės Mosėdžio apyl.
 21. Skaudvilaitė Elena. Šventė // Kraštotyra. 1971. P. 381. ­ 1971 m. Užgavėnės Plateliuose.
 22. Statkevičius Vladas. Jurginės Žemaitijoje // Atspindžiai. 1991. Nr. 13­14. P. 8. ­ Šilalės r.
 23. Statkevičius Vladas. Šilališkių pavasario ir vasaros švenčių papročiai // MK. 1993. Nr. 2. P. 106­108. ­ Gegužinės pamaldos, Kryžiaus dienos, gegužinės.
 24. Statkevičius Vladas. Užgavėnės Šilalės rajone // Atspindžiai. 1991. Nr. 13­14. P. 4.
 25. Švėgždavičienė Julita. Užgavėnių tradicijos // MK. 1993. Nr. 1. P. 106­110. ­ Varnių apyl.
 26. Trinka Vl. Užgavėnių ir Pelenų dienos papročiai (Padubysio valsč., Šiaulių apyl.) // GK. 1935. Nr. 1. P. 210­212.
 27. Untulis Matas. Velykų nakties papročiai // GK. 1943. Nr. 31. P. 389. ­ Šiaurės Žemaičiai.
 28. V. D. Žemaičių vaidynės // Pergalė. 1970. Nr. 3. P. 179. ­ 1970 m. Užgavėnės Plateliuose.
 29. Varnelytė­Kiaušienė Stasė. Senovės papročiai ir šventės // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 379­387. ­ Kalendorinių švenčių ir žemdirbystės papročiai.
 30. Viekšnys J. Velykiniai papročiai Žemaičiuose // Atspindžiai. 1990. Nr. 6. P. 5.
 31. Atlaidai
 32. Atlaidai Ž. Kalvarijoje // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1984. T. 7. P. 271­275.
 33. Dogelis P. Šiluva krašto šventovė // Draugija. K., 1939. Nr. 17. P. 859­860. ­ Šilinės atlaidai.
 34. Jurgaitis M. Šidlava // Vienybė. K., 1912. Nr. 16. P. 571­572. ­ Šilinės atlaidai.
 35. Persekiojama Lietuvos Katalikų Bažnyčia meldžiasi vis uoliau // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1987. T. 8. P. 22­26. ­ Atlaidai 1983 m.
 36. Šiluva // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1989. T. 9. P. 289­291.
 37. Šiluva (Raseinių raj.) // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1989. T. 9. P. 80.
 38. Šiluva ­ 1982 // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1984. T. 7. P. 347­353.
 39. Totoraitis J. Žemaičių Kalvarija. Marijampolė: Marijonų leidinys, 1937. 75 p., iliustr. ­ Žemaičių Kalvarijos šventė, p. 5­10.
 40. Varduva (Plungės raj.) // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1987. T. 8. P. 250­252. ­ Didžiosios Kalvarijos atlaidai 1984 m.
 41. Veilentas Virginijus. Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 14. P. 14­15, iliustr. ­ Didžiosios Kalvarijos atlaidai.
 42. Venckus Pr. Nuostabusis miestelis /…/ // Šaltinis. Marijampolė, 1937. Nr. 25. P. 388. ­ Žem. Kalvarijos atlaidai.
 43. Žemaičių Kalvarija // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1989. T. 9. P. 218­219. ­ 1986 m. atlaidai.
 44. X. Šidlavas: Atlaidai // Aušra. V., 1913. Nr. 23. P. 365­366.

XXI. Pramogos, etnomuzika

 1. Auškalnis Antanas. Šiaurės vakarų žemaičių instrumentinis liaudies muzikavimas // Menotyra. 1990. T. 17. P. 3­9. ­ Santr. rus.
 2. Auškalnis Antanas. Šilalės raj. Piliakalnio apylinkės muzikavimo tradicijos // Kraštotyra. 1990. Kn. 24. P. 80­84.
 3. Buračas Balys. Jauna žemaičių kanklininkė // BLKP. P. 488­490. ­ Stasė Abromavičiūtė Lyduvėnuose.
 4. Buračas Balys. Kaip gyveno ir mirė žemaičių kanklininkas Zoris // BLKP. P. 492­493. ­ Telšių vls. Badlaukių k.
 5. Buračas Balys. Žemaičių kanklininkai // BLKP. P. 490­491.
 6. Čilvinaitė M. Keimerio krimtimas // GK. 1943. Nr. 31. P. 385. ­ Kaltinėnų vls. Pakalniškių k.
 7. Daugirdas Albertas. Alsėdiškių vaišės ir pasilinksminimai // MK. 1994. Nr. 2. P. 108­111.
 8. Dowojna Sylwstrowicz Mieczysław. Podania žmujdzkie. Warszawa, 1894. Cz. 2. ­ Gry, tańce i zabawy na zebraniach wieczorowych, s. 253­257.
 9. Jucewicz L. A. Gry i zabawy ludu Litewskiego na Žmudzi // Tygodnik Peterburski. 1839. Nr. 37. S. 217­218.
 10. Jurkštas Vytautas. Žemaičių cimbolai // MG. 1977. Nr. 7. P. 36.
 11. Krzywicki Ludwik. Ligawki žmudzkie // Ziemia. Warszawa, 1910. Nr. 35. S. 551­552, ill.
 12. Lukoševičius Stepas. Kurtuvėniškių etnografinė vakaronė // Kraštotyra. 1971. P. 382. ­ Vilniuje.
 13. Motuzas Alfonsas. Tautiniai instrumentai ir Kalnų giesmės Žemaičių Kalvarijoje // LK. 1991. Nr. 3. P. 28.
 14. Motuzas A. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės ir instrumentarijus ­ Lietuvos katalikų bažnyčios fenomenas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 219­220.
 15. Misiūnienė Joana. Dainos atgaiva // LK. 1993. Nr. 4. P. 16­17, iliustr. ­ Luokės etnografinis ansamblis.
 16. Pakalniškis Aleksandras. Jaunimo pramogos Žemaičiuose // Aidai. 1971. Nr. 4. P. 173­174.
 17. Pušaitė. Žaislai // Vasaros darbai. V., 1911. Nr. 5. P. 22­23. ­ Piemenų žaidimai Nemakščių apyl.
 18. Skrodenis S. Eržvilko liaudies muzika // KB. 1976. Nr. 3. P. 64.
 19. Skrodenis S. Vaikų tautosaka, žaidimai, instrumentinė muzika // Literatūra ir kalba. V., 1962. T. 6. P. 408­410. ­ Kartenoje, Mosėdyje.
 20. Statkevičius Vladas. Pobūvių kultūra Laukuvos apylinkėje // ETL 1981 ir 1982 metais. 1982. P. 104­107.
 21. Trinka Vl. Žaidimai anų dienų Lietuvos kaime // GK. 1935. Nr. 1. P. 245­247, iliustr. ­ Padubysio vls.
 22. Šėgžda J. Vytauto Lukausko jubiliejus // Meno saviveikla. 1958. Nr. 1. P. 34­35. ­ Rietavo muzikantas.
 23. Vaitkevičius Vykintas. Šokių vakarai ir gegužinės // Batakių apylinkės. K., 1991. P. 8­9.
 24. Visockaitė Nida. Dabar jau tik primins Praną Dargį // LK. 1990. Nr. 3. P. 38­39, iliustr. ­ Barstyčių kanklininkas.
 25. Visockaitė N. Žemaičių kanklės ­ senosios etnokultūros palikimas // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 122­123, iliustr. Santr. angl.

XXII. Žinija

 1. Čilvinaitė M. „Bobų lėkarstos” // GK. 1935. Nr. 2. P. 316­317. ­ Skaudvilės vls. Ringalių k.
 2. Čilvinaitė M. ” Bobų liekarstvos” // GK. 1939. Nr. 2­3. P. 650­654. ­ Tauragės aps., Upynos parapija.
 3. Čilvinaitė Marijona. Oro, sėjos bei darbų laiko spėjimai Upynos apyl. (Šilalės raj.) // MK. Nr. 1. P. 117­120.
 4. Dagys Viktoras. Liaudies meteorologija Tauragės apylinkėse // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 103­105.
 5. Daunys St. Liaudies medicina Papilės valsčiuje // GK. 1941. Nr. 1­2. P. 142­144.
 6. Kuokėi būs uoraa? // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 32.
 7. Levickaitė Audronė. Liaudies veterinarija // Batakių apylinkėse. K., 1991. P. 9.
 8. Miežutavičiūtė Vitalija. Liaudies medicina // Kražiai. V., K., 1993. P. 314­316; Tas pats. MK. 1994. Nr. 1. P. 76.
 9. Rimkūnienė Irena. Liaudies medicina // MK. 1993. Nr. 1. P. 111­112. ­ Varnių apyl.
 10. Šlapkauskas V. Paleoastronomijos žinios Biržulio ežervietės regione // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V. 1987. P. 95­100.
 11. Vaiškūnas Jonas. Apie žvaigždes Kražių apylinkėse // Kražiai. V., K., 1993. P. 330­340, iliustr.
 12. Vilčiauskas V., Daunys S. Gyvačių gaudymas // GK. 1943. Nr. 31. P. 387­388. ­ Papilės vls. gaudoma vaistams.

XXIII. Pavardžių rodyklė
(Kursyvu surinkti skaičiai rodo, kad rašoma apie nurodomą asmenį)

 

A B C Č D E Ė F G I Y J K L M N P R S Š T U W V Z Ž

A

Adomavičienė Elena 477, 522

Adomonienė Elena 378

Adomonienė Ona 77

Adomonytė Janina 523

Aistis Jonas 499

Al. Banis 174

Aleknavičius Bernardas 1

Aleknienė Danutė 476

Alminas Leandras 398

Amatininkas 175

Ananjevas Povilas 347

Andriusevičius Jonas 32, 74, 96, 142

Andriusevičiūtė D. 95

Andriuškaitė Stanislava 348

Andriuškevičius Alfonsas 335, 567

Arbačiauskienė Liuda 479

Armon Witold 97

Augutienė I. 478

Auškalnis Antanas 610, 611

 

B

Bagiński K. 143

Bakonis Evaldas 3

Balašaitis Antanas 4

Balčiūnas J. M. 98

Balčiūnas Kęstutis 480

Balys J. 107

Baliūnaitė­Petrauskienė Alma 481

Balsienė Jeruonima 246, 439

Banguolis P. žr. Budreckas­Budrys P.

Baniulaitytė Zita 456, 457

Bartkus K. 167

Batakienė Julija 442

Bernotaitė Dalia 439

Bernotienė S. 458

B-ka M. (Biržiška M.) 314

Bogdanas K. 349

Brazauskas Ant. 11

Brensztejn Michał 350

Brežinskis Jonas 178

Briedelytė Alina 440

Bružas Konstantinas 75, 76, 179­182, 247, 569

Budkus Pr. 248, 249

Budreckas­Budrys P. 568, 570

Budrys Rimantas 33

Budrytė Zosė 338

Budžinskis N. 183

Bugailiškis Peliksas 81, 82

Buračas Balys 184, 351­354, 358, 524, 571­575, 612­614

Burkšaitienė L. 108

Butkevičius Izidorius 77, 78, 250­253

Butkus Donatas 34

Butrimas Adomas 35, 75, 185, 186

 

C

Chmielewski Konrad 36

 

Č

Čeliauskas Petras 37

Čepaitienė A. 501

Čepienė Irena 525, 526

Čerbulėnas K. 255, 355

Černiauskienė Izabelė 93

Čilvinaitė Marijona 79, 80, 81, 82, 83­85, 144­146, 256, 356, 357, 482, 527­533, 615, 635­637

Čivilėlis A. 38

 

D

 1. D. 99

Dačkevičius Alg. 11

Dagys Viktoras 638

Dambrauskas A. 111

Dambrauskas K. 39

Dargis Pranas 633, 634

Daugirdaitė­Sruogienė Vanda 147

Daugirdas Albertas 616

Daunys Stasys 86, 187, 257­260, 441, 483, 534, 639, 646

Davainis­Silvestraitis Mečislovas 48, 87­90, 261, 339, 617

Dedelev A. 535

Demereckis Baltr. 188, 536

Deveikis Stasys 76

Digeys Romas 537

Dirvianskis V. 536

Dobrovolskas J. 148

Dogelis P. 598

Domininkaitė Genutė 523

Dovydaitis Jurgis 577

Dowojna­Sylwestrowicz M. žr. Davainis­Silvestraitis M.

Driskius Klaudijus 359

Dundulienė Pranė 6, 7, 189

Dzigaitė Lina 157

 

E

Endriekaatė Regina 484

 

F

Fromas­Gužutis A. 503

 

G

Gailius­Gailevičius Steponas 394, 419

Galaunė P. 40

Gedvilienė Aldona 360

Galdikas Adomas 91, 92

Garliauskaitė Onutė 538

Gedgaudaitė Roma 485

Genys P. 8

Gerliakas P. 315

Gidžiūnas Viktoras 123, 124

Gimbutas Jurgis 93, 94, 114, 125, 151, 157, 161, 166, 298, 376

Ginkas A. 361

Girčius Petras 149

Girininkas Algirdas 35

Glemža J. 116

Glemžaitė M. 460

Gliožeris Kazys 383

Gocentas Vytautas 190

Gotaučius I. 504

Grabauskaitė M. 442

Gricius A. 539

Grinkevičienė Danutė 443

Griškevičius Gediminas 362

Groinytė Pelak M. 461

Gudas nuo Pasvalio 151

Gutautas Stasys 126, 262,263, 264

 

I

 1. S. žr. Seliukaitė I.

Ivinskis A. 140

 

J

 1. K. 363
 2. O. 150
 3. r. 376
 4. Š. 42

Jablonskiai Bronė ir Ignas 486

Jablonskis Ignas 151, 191, 265­280, 340

Jablonskis Konstantinas 506

Jacėnaitė Genovaitė 152, 366, 367, 578, 579

Jacevičiūtė Br. 364

Jakštas A. 507

Janavičienė Janina 153

Janczynowski Adam 154, 365

Janulaitis Augustinas 100

Janušauskienė D. 79

Jašinskytė­Letukienė Nijolė 540

Jonušas Antanas 95, 96, 192, 281, 283

Jucewicz Ludwik Adam žr. Jucevičius L. A.

Jucevičius Liudvikas Adomas 97­105, 151, 156, 618

Jucys Jonas 380

Juciūtė Elena 580

Juozapavičius Pranas 80, 109

Jurevičiūtė Regina 487

Jurgaitis M. 599

Jurkštas Vytautas 619

Jurkuvienė Teresė 368­370, 462, 465

Juška­Juškevičius Antanas 106­110

 

K

 1. Abr. 376

Kairiūkštytė Kazimiera 371

Kalenda Petras 391

Kalnius Petras 151, 508

Kanapkienė Vida 46

Kanarskas Julius 47, 117­119, 316

Kancedikas A. 361

Kargaudienė Aušra 91, 193, 372

Kasperavičius Julius 43, 284

Kašarauskas (Kosaževskis) Ambraziejus 111, 158

Kašauskas Raimondas 44

Kazonai Antanas ir Justas 387

Katinas B. 10

Kaveckis M. S. 376

Kėdaitis­Kėdavičius Kazys 194, 285, 509, 581

K…gis J. 317

Kibort J. 196, 541

Kynas Aleksandras 374

Klanius­Klanevičius Antanas 384

Kleinauskas Vincas 372

Kneižys Viktoras 362

Koncewicz J. 101

Končius Ignas 112­115, 157, 286, 375­377, 430, 488, 505, 542

Kontrimas Vaclovas 582

Krajinienė Aniceta 378

Krapauskas Kazimieras 359

Krzywicki Ludwik 620

Kudaba Česlovas 287, 288

Kudirka Juozas 112

Kulikauskienė Vida 289, 290, 444, 464

Kulnytė Birutė 126

Kupčiūnaitė A.. 197

Kumšlytis L. 465

Kupris Vl. 291

Kraševskis J. I. 104

Kurkulis Br. 45

 

L

Labokas Alfonsas 410

Ladyga M. 134

Laikūnas A. 198

Latvis 110

Lauraitis Vincas 379

Lazauskaitė Elvyda 543, 544

Lengvinas Aleks. 380

Lenkimaitė Danutė žr. Mukienė Danutė 113

Leskevičiūtė Sigita 381

Levickaitė Audronė 641

Levinskaitė Vyga 166

Liaudanskas Juozas 362, 406, 416

Lotužys Ontuons 325

Lovčikas Klemensas 33, 63, 68, 199

Lukauskas Vytautas 631

Lukoševičius Stepas 621

Lukšaitė Ingė 159

Lukšienė M. 103, 104

 

M

Maciūnas St. 382

Mačiekus Venantas 12, 13, 510­512

Makariūnienė Eglė 114, 115

Mardosa Jonas 200

Masteika Romas 135

Mastonytė M. žr. Miliuvienė M.

Matulionis P. S.. 467

Matulis Rimantas 292

Mažiulis A. 157, 376

Meilus E. 201

Merkelis A. 128

Merkienė Regina 202, 203, 445, 446

Mickevičius Juozas 49, 116­123, 204­209, 293­295, 383, 384, 514, 545­547

Miežutavičiūtė Vitalija 642

Mikailionienė Gražina 14­16

Mikėnaitė A. 385

Miknius Leonas 409

Mikuckis B. 386

Mikutavičiūtė Virginija 296

Milius Vacys 77, 78, 94, 120, 124­126, 137, 166, 210, 211, 297, 318, 319, 326, 387, 489­491, 548, 549

Miliuvienė Marija 466, 492, 493

Misiūnienė Joana 642

Misius Kazys 583

Mockus 358, 386

Morkūnas Vitalis 515

Morkūnienė Janina 212, 344

Motuzas Antanas 622, 623

Mukienė Danutė 53, 74, 113, 131, 388, 429

Muraitis Mykolas 376

Musteikis Vytautas 584

 

N

Nainienė J. 494

Nausėdaitė Virginija 538

Neironytė Rūta 538

Nezabitauskis Liudvikas 127, 213, 214, 516

 

P

Pabrėža Jurgis Ambraziejus 128, 129, 164, 168, 556

Pakalniškis Aleksandras 160, 161, 215­217, 298, 299, 495, 517, 551­553, 625

Paškevičius Romas 186, 190

Paszkiewicz Dionyz 300

Paukštytė Rasa 554

Paulauskas Jonas 364, 405, 418

Paulauskas Juozapas 396

Pelczar Marian 130

Petrašiūnas Aloyzas 393

Petrauskienė M. 52

Perkovskis Juzefas 130­133, 389, 390

Perminas Pranas 437

Perminienė Irena žr. Mukienė Danutė

Petrauskaitė Žydrė 447

Petrulis 358

Petrulis Juozas 17, 218­220, 301­304, 345, 393­396

Pilypaitis A. 330

Pinkus S. 18

Piškinaitė­Kazlauskienė Laura 221­223

Pocius Zigmantas 159

Počiulpaitė Alė 397­399

Poška A. 320

Potockis Augustinas 395

Povilonis Juozas 556

Pranas 105

Pšibilskis Vygintas Bronius 81, 82

Podžiukaitytė Giedrė 400

Pupienis Antanas 224

Purvinas Martynas 305

Purvinienė Marija 305

Puškorius Anicetas 392

Pušaitė M. 585, 626

R

Račiūnaitė R. 557

Račkauskas Kazimieras 83, 136

Rad (oszewski) A. B. 558

Raguckas Juozas 225

Ramonaitė Danutė žr. Mukienė Danutė

Ramanauskas J. 19

Ramanuskienė Irena 20

Raseinių Magdė 402

Rekašius Jonas 60, 134, 226, 496

Repčytė­Starkienė Elena 494

Riauba Stanislovas 349, 361, 411, 424, 427, 431, 433, 434

Rimkūnienė Irena 643

Rimkus Vytenis 327, 405, 406

Ryszkewicz Józef 162, 163

Rūgytė Alicija 138

Rumša Jeronimas 393

Rušinas Juozapas 435

Ružinskaitė Viliutė 54

 

S

Sabaliauskaitės Regina ir Zita 468

Sabaliauskas Adolfas 407

Sabonaitienė Genovaitė 559

Samas Aloyzas 328

Savickis Julius 227

Savickis Vytautas 388

Savoniakaitė Vida 448, 449

Seliukaitė Irena 84, 151

Senapėdis Rimantas 55

Simonavičius Vincas 409

Sizaitė Nijolė 410

Skaudvilaitė Elena 587

Skrodenis Stasys 56, 57, 88, 89, 164, 560, 627, 628

Skurvydaitė S. 331

Slipkuvienė Milda 450

Smilingytė Skirmantė 92

Snarskis P. 342

Sondeckis Jackus 165

Sprindis A. 321

Spudytė Elvyra 58, 59, 451, 469

Stadelninkas Algimantas 60

Stanskis J. 489

Statkevičius Vladas 135, 136, 166, 228, 229, 306,307,308, 346, 412, 452, 470, 497, 588­590, 629

Stonys Jonas 413

Stoškus Kęstutis 476

Stravinskas Antanas 21, 61, 121, 137, 230­233, 414, 415

Stravinskienė Aldona 416

Strazdūnaitė R. 127

Strolis L. 417

Stundžia B. 22

Sudaris J. 309

Sūchomlinov 167

Svičiulienė P. 23

 

Š

Šatkauskas G. 62

Šėgžda J. 631

Šiaulienė Elena 322

Šiaulys Pranas 415

Šilainytė Dalia 440

Šimkus S. 24

Šinkūnas Rimantas 63

Širmulis Alfredas 419

Šlapkauskas V. 644

Šniurevičiūtė­Šiuipienė Janina 420

Šopauskas J. 498

Šorienė Danutė 421

Šorys Juozas 157

Švėgždavičienė Julita 591

Švėgždavičius Kęstutis 64­66

Šverebas P. 332

 

T

Tamošaitienė (Mažeikaitė) Anastazija 138

Tarvydas Juozas 67, 122, 168

Toleikis Aloyzas 423

Toleikis Vincas 561

Totoraitis J. 604

Tumas J. žr. Vaižgantas

Tumėnas V. 472

 

U

Ulevičienė Aldona 424, 425

Untulis Matas 593

Urbienė (Lengvenaitė) Amelija 139, 235, 453

Usačiovaitė E. 337

 

V

 1. B. 169
 2. D. 594
 3. J. 473

Vaiškūnas Jonas 645

Vaišvilaitė Irena 132

Vaitekūnas Vincas 25, 141, 310

Vaitkevičius Vykintas 632

Vaivada Vacys 132, 133

Vaižgantas 90, 323, 324, 520

Vilainis Rimgaudas 68

Valančius M. 71, 169, 560, 562

Valatka V. 26, 41, 69

Valatkienė Laima 27, 41

Valentinas Alb. 563

Valiuškevičiūtė A. 427

Varnelytė­Kiaušienė Stasė 595

Vasiliauskas Pranas 140, 236

Veilentas Virginijus 606

Vėlavičienė Silvija 85

Vėlius N. 28

Vėlks Algėrds 333

Venckus Pr. 607

Vertelkienė Benita 70

Viekšnys J. 596

Vilainis A. (Šidlauskas A.) 237

Vilčiauskas V. 646

Visockaitė Nida 633

Višinskis P. 170, 171

Vyšniauskaitė Angelė 157, 564

Vyšniauskas Juozas 428

Vitauskas Adomas 141, 238­245, 311, 312, 343, 454, 455, 474, 475, 521, 565, 566

Vitkus Viktoras 426

Vlks J. 72

Volter E. A. 29, 30

W

Walicka Nora 172

 

Z

Zakrauskas S. 334

 

Ž

Žąsytis Kazys 580

Želvytė Danguolė žr. Mukienė Danutė

Žemaitė 173, 429

Žemaitytė Zita 395, 431­434

Žmuidzinavičius Antanas 92

Žulkus Albertas 422

Žulpaitė Genovaitė 292

 

Smush Image Compression and Optimization