Telšių vyskupija

Telšių vyskupijos kurija
JA kodas 191270864
Adresas: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lietuva
Telšių vyskupijos plotas – 13373,15 kv. km. Joje gyvena apie 731 tūkst. žmonių, iš kurių apie 600 tūkst. yra katalikai.


Svarbiausi faktai ir datos

 • Telšių vyskupijos plotas – 13373,15 kv. km. Joje gyvena apie 731 tūkst. žmonių, iš kurių apie 600 tūkst. yra katalikai.

 • 1413 m. Jogaila ir Vytautas, lydimi gausaus būrio kunigų, pradėjo krikštyti Žemaitiją.
 • 1417 m. Varniuose (Medininkuose) įkurta Žemaičių vyskupija.
 • Pirmasis Žemaičių vyskupas buvo Motiejus Trakiškis.
 • Žemaitijos ir Lietuvos kultūriniam ir politiniam gyvenimui didžiausią įtaką iš visų Žemaičių vyskupijos vyskupų padarė vyskupai Merkelis Giedraitis (1576–1609) ir Motiejus Valančius (1801–1875).
 • 1603 m. Žemaitijos vyskupijos teritorijoje įsteigtas pirmasis vienuolynas – Kretingoje įsikūrė pranciškonai-bernardinai.
 • 1616 m. Kražiuose jėzuitai įkūrė kolegiją, kuri gyvavo daugiau negu 220 metų.
 • 1622 m. Kražiuose įkurta Žemaičių kunigų seminarija, kuri vėliau veikė Varniuose, o 1864 m. buvo perkelta į Kauną.
 • 1926 m. balandžio 4 d. Popiežiaus Pijaus X Pirmojo apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“ įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Naujai suformuota Telšių vyskupija apėmė dalį buvusios Žemaičių vyskupijos teritorijos ir didžiąją Žemaitijos dalį.
 • Pirmuoju Telšių vyskupu buvo paskirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žymus Lietuvos politinis, visuomenė ir kultūros veikėjas Justinas Staugaitis (1866–1943).
 • Vyskupijos centru-vyskupo rezidencija 1926 m. tapo Telšiai, miestas simboliškai vadinamas Žemaitijos sostine.
 • 1927 m. pradėjo veikti Telšių kunigų seminarija, kurios pirmuoju rektoriumi buvo paskirtas Vincentas Borisevičius (1887–1946). 2024 m. Vyriausybė priėmė nutarimą uždaryti seminariją, nes nebesusirenka reikiamas kiekis seminaristų.
 • 1928 m. šalia senųjų Kunigų seminarijai paskirtų buvusių vienuolyno pastatų iškilo naujas statinys, skirtas seminarijai.
 • 1927–1940 m. (per 12 metų) Telšių kunigų seminariją baigė 150 kunigų.
 • 1925-1940 m. Telšiuose buvo leidžiamas katalikams skirtas laikraštis „Žemaičių prietelius“.
 • 1925 m. Telšiuose įsteigtas Vyskupo Motiejaus Valančiaus Liaudies universitetas.
 • 1928 m. Telšių vyskupija įsigijo spaustuvę ir čia pradėjo leisti knygas, kitus leidinius.
 • Prieškario metais Telšių vyskupijoje veikė ateitininkų, skautų, pavasarininkų organizacijos, Šv. Zitos tarnaičių, Šv. Vincento Pauliečio labdaros draugijos.
 • 1940 m. padėti vyskupui Justinui Staugaičius į Telšius paskirtas Borisevičius, kuris, mirus J. Staugaičiui (1943), 1944 m. sausio 21 d. tapo Telšių vyskupu.
 • 1944 m. vasario 28 d. Šventasis Sostas V. Borisevičiaus pagalbininku paskyrė prelatą Pranciškų Ramanauską (1893–1959).
 • Sovietams okupavus Lietuvą, bažnyčių ir kunigų veikla Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo ribojama.
 • 1946 m. suimtas, įkalintas, o vėliau ir sušaudytas vyskupas V. Borisevičius. Suimtas ir nuteistas buvo ir vyskupas Ramanauskas.
 • 1944 m. uždaryta Telšių kunigų seminarija.
 • 1946-1961 m. sovietų valdžia trukdė normaliam Telšių vyskupijos darbui, todėl vyskupija valdyta kapitulinio vikaro teisėmis.
 • Pirmuoju vyskupijos valdytoju tokiomis sąlygomis dirbo prof. Justinas Juodaitis (1899–1969). 1949 m. jis buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą.
 • Po J. Juodaičio vyskupijos kapituliniu vikaru buvo paskirtas kanauninkas Petras Maželis (1894–1966), kuris 1955 m. buvo konsekruotas vyskupu.
 • Pagal 1958 m. patvirtintą bažnytinę teritorinę administravimo sistemą Telšių vyskupija buvo suskirstyta į dešimt dekanatų: Klaipėdos, Kuršėnų, Mažeikių, Palangos, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Plungės. Dabar yra 11 (prisidėjo Gargždų dekanatas).
 • 1966 m. mirus vyskupui P. Maželiui, Telšių vyskupiją ir Klaipėdos prelatūrą administravo kunigas Juozapas Pletkus (1895–1975), kuris Telšių vyskupu buvo konsekruotas 1968 m. vasario 25 d. ir vyskupiją valdė iki savo mirties – 1975 m. rugsėjo 29 dienos.
 • Nuo 1975 m. spalio 3 d. kapitulinio vikaro teisėmis Telšių vyskupiją valdė kunigas Antanas Vaičius (1926–2008), kuris vyskupu konsekruotas 1982 m. liepos 25 dieną.
 • 1989 m., Lietuvoje prasidėjus tautiniam Atgimimui, buvo atkurta Telšių kunigų seminarija, kurioje pradėta rengti kunigus Telšių vyskupijai. Iki 1999 m. išleistos penkios seminaristų laidos, kunigais įšventinti 63 jaunuoliai.
 • 1991 m. gruodžio 19 d. popiežiaus Jono Pauliaus II bule Klaipėdos prelatūra inkorporuota į Telšių vyskupijos sudėtį.
 • 2000–2002 m Telšių vyskupijos vyskupo augziliaro pareigas ėjo vyskupas Jonas Kauneckas.
  2002–2017 m.
  Telšių vyskupas ordinarsas buvo vyskupas dr. Jonas Boruta SJ (1944–2022).
 • 2008 m. lapkričio 25 d., eidamas 83-uosius metus, mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.
 • 2009 m. Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta SJ Telšių vyskupijos administracinę struktūra pertvarkė ir šiuo metu yra 11 dekanatų, o buvęs Plungės dekanatas pervadintas Žemaičių Kalvarijos dekanatu. Šiuo metu Telšių vyskupiją sudaro šie dekanatai: Akmenės, Gargždų, Mažeikių, Telšių, Šilalės, Tauragės, Šilutės, Klaipėdos, Palangos, Skuodo, Žemaičių Kalvarijos. Buvusi Klaipėdos prelatūra yra integruota į Telšių vyskupiją kaip jos dalis – atskiras dekanatas. 
 • 2012–2016 m. Telšių vyskupijos vyskupo augziliaro pareigas ėjo vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.
 • Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. iki 2020vasario 19 d. Telšių vyskupo ordinaro pareigas eina  vyskupas Kęstutis Kėvalas.
 • 2019 m. liepos mėn. 18 d. duomenimis vyskupijoje buvo 151 parapijos ir 91 koplyčia.

Informacija apie parapijas ir jose dirbančius dvasininkus pagal dekanatus, abėcėlinį parapijų ir abėcėlinį dvasininkų sąrašą yra skelbiama Telšių vyskupijos interneto svetainėje https://telsiuvyskupija.lt/ 

 • 2020 m. birželio 1 d. popiežius Pranciškus Telšių vyskupu paskyrė buvusį Kauno arkivyskupijos apaštalinį administratorių Algirdą Jurevičių. Jo ingresas Telšių katedroje įvyko 2020 m. birželio 29 dieną.

 


Naudota literatūra:

 1. Informacinis leidinys „Telšių vyskupija“. Telšiai, 1999.
 2. Interneto svetainė „Telšių vyskupija“ www.telsiuvyskupija.lt.

 

Smush Image Compression and Optimization