Telšių vyskupija

Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas 191270864
Adresas: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lietuva
Banko pavadinimas LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas AGBLLT2X
Banko adresas: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 444) 60 636
Faks. (8 444) 52 300
El. paštas: tkurija@gmail.com
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt
Vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas
Vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ
 
Telšių vyskupijos plotas – 13373,15 kv. km. Joje gyvena apie 731 tūkst. žmonių, iš kurių apie 600 tūkst. yra katalikai.


Svarbiausi faktai ir datos iš Žemaičių (nuo 1926 m. – Telšių) vyskupijos istorijos

 • 1413 m. Jogaila ir Vytautas, lydimi gausaus būrio kunigų, pradėjo krikštyti Žemaitiją.
 • 1417 m. Varniuose (Medininkuose) įkurta Žemaičių vyskupija.
 • Pirmasis Žemaičių vyskupas buvo Motiejus Trakiškis.
 • Žemaitijos ir Lietuvos kultūriniam ir politiniam gyvenimui didžiausią įtaką iš visų Žemaičių vyskupijos vyskupų padarė vyskupai Merkelis Giedraitis (1576-1609) ir Motiejus Valančius (1801-1875).
 • 1603 m. Žemaitijos vyskupijos teritorijoje įsteigtas pirmasis vienuolynas – Kretingoje įsikūrė pranciškonai-bernardinai.
 • 1616 m. Kražiuose jėzuitai įkūrė kolegiją, kuri gyvavo daugiau negu 220 metų.
 • 1622 m. Kražiuose įkurta Žemaičių kunigų seminarija, kuri vėliau veikė Varniuose, o 1864 m. buvo perkelta į Kauną.
 • 1926 m. balandžio 4 d. Popiežiaus Pijaus X Pirmojo apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente” įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Naujai suformuota Telšių vyskupija apėmė dalį buvusios Žemaičių vyskupijos teritorijos ir didžiąją Žemaitijos dalį.
 • Pirmuoju Telšių vyskupu buvo paskirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žymus Lietuvos politikos ir kultūros veikėjas Justinas Staugaitis.
 • Vyskupijos centru-vyskupo rezidencija 1926 m. tapo Telšiai, miestas simboliškai pagal tradiciją vadinamas Žemaitijos sostine.
 • 1927 m. pradėjo veikti Telšių kunigų seminarija, kurios pirmuoju rektoriumi paskirtas Vincentas Borisevičius.
 • 1928 m. šalia senųjų Kunigų seminarijai paskirtų buvusių vienuolyno pastatų iškilo naujas statinys, skirtas seminarijai.
 • Iki 1940 m. Kunigų seminariją baigė 150 kunigų.
 • 1925-1940 m. Telšiuose buvo leidžiamas katalikams skirtas laikraštis „Žemaičių prietelius”.
 • 1925 m. Telšiuose įsteigtas Vyskupo Motiejaus Valančiaus Liaudies universitetas.
 • 1928 m. Telšių vyskupija įsigijo spaustuvę ir čia pradėjo leisti knygas, kitus leidinius.
 • Prieškario metais Telšių vyskupijoje veikė ateitininkų, skautų, pavasarininkų organizacijos, Šv. Zitos tarnaičių, Šv. Vincento Pauliečio labdaros draugijos.
 • 1940 m. padėti vyskupui Justinui Staugaičius į Telšius paskirtas J. Borisevičius, kuris, mirus J. Staugaičiui (1943), 1944 m. sausio 21 d. tapo Telšių vyskupu.
 • 1944 m. vasario 28 d. Šventasis Sostas V. Borisevičiaus pagalbininku paskyrė prelatą P. Ramanauską.
 • Sovietams okupavus Lietuvą, bažnyčių ir kunigų veikla Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo ribojama.
 • 1946 m. suimtas, įkalintas, o vėliau ir sušaudytas vyskupas V. Borisevičius. Suimtas ir nuteistas buvo ir vyskupas P. Ramanauskas.
 • 1944 m. uždaryta Telšių kunigų seminarija.
 • 1946-1961 m. sovietinė valdžia trukdė normaliam Telšių vyskupijos darbui, todėl vyskupija valdyta kapitulinio vikaro teisėmis.
 • Pirmuoju vyskupijos valdytoju tokiomis sąlygomis dirbo J. Juodaitis (suimtas 1949 m. ir ištremtas į Sibirą).
 • Po J. Juodaičio vyskupijos kapituliniu vikaru buvo paskirtas kanauninkas P. Maželis, kuris 1955 m. buvo konsekruotas vyskupu..
 • Pagal 1958 m. patvirtintą bažnytinę teritorinę administravimo sistemą Telšių vyskupija buvo suskirstyta į dešimt dekanatų: Klaipėdos, Kuršėnų, Mažeikių, Palangos, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Plungės.
 • 1966 m. mirus vyskupui P. Maželiui, Telšių vyskupiją administravo kunigas J. Pletkus, kuris Telšių vyskupu buvo konsekruotas 1968 m. vasario 25 d. ir vyskupiją valdė iki savo mirties (1975 m. rugsėjo 29 d.)..
 • Nuo 1975 m. spalio 3 d. kapitulinio vikaro teisėmis Telšių vyskupiją ir Klaipėdos prelatūrą valdė kunigas A. Vaičius, kuris vyskupu konsekruotas 1982 m. liepos 25 d.
 • 1989 m., Lietuvoje prasidėjus tautiniam Atgimimui, atkurta Telšių kunigų seminarija, kurioje pradėta rengti kunigus Telšių vyskupijai. Iki 1999 m. išleistos penkios seminaristų laidos, kunigais įšventinti 63 jaunuoliai.
 • 1991 m. gruodžio 19 d. popiežiaus Jono Pauliaus II bule Klaipėdos prelatūra inkorporuota į Telšių vyskupijos sudėtį.
 • 2000–2002 m Telšių vyskupijos vyskupo augziliaro pareigas ėjo vyskupas Jonas Kauneckas.
  2002–2017 m. Telšių vyskupu ordinaru buvo vyskupas Jonas Boruta SJ.
 • 2008 m. lapkričio 25 d., eidamas 83-uosius metus, mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.
 • 2012–2016 m. Telšių vyskupijos vyskupo augziliaro pareigas ėjo vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM.
 • Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Telšių vyskupo ordinaro pareigas eina  vyskupas Kęstutis Kėvalas.
 • 2009 m. Telšių vyskupas doc. dr. J. Boruta SJ Telšių vyskupijos administracinę struktūra pertvarkė ir šiuo metu yra 11 dekanatų, o buvęs Plungės dekanatas pervadintas Žemaičių Kalvarijos dekanatu. Šiuo metu Telšių vyskupiją sudaro šie dekanatai: Akmenės, Gargždų, Mažeikių, Telšių, Šilalės, Tauragės, Šilutės, Klaipėdos, Palangos, Skuodo, Žemaičių Kalvarijos. Buvusi Klaipėdos prelatūra yra integruota į Telšių vyskupiją kaip jos dalis – atskiras dekanatas. 
 • 2019 m. liepos mėn. 18 d. duomenimis vyskupijoje buvo 151 parapijos ir 91 koplyčia.

Informacijos apie parapijas ir jose dirbančius dvasininkus galite ieškoti Telšių vyskupijos interneto svetainėje https://telsiuvyskupija.lt/ pagal dekanatus, abėcėlinį parapijų ir abėcėlinį dvasininkų sąrašą.

 

Telšių vyskupijos dekanatai

 

Akmenės dekanatas

Dekanas – kun. Olijandas JUREVIČIUS (Naujoji Akmenė)

Gargždų dekanatas

Dekanas – kan. Jonas PAULAUSKAS (Gargždai)
Vicedekanas – kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUJOTIS (Vėžaičiai)

Klaipėdos dekanatas

Dekanas – kun., teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS(Klaipėda)
Vicedekanas – kun., filosof. lic. Virgilijus POŠKUS (Klaipėda)

Mažeikių dekanatas

Dekanas – kan. Donatas STULPINAS (Mažeikiai)
Vicedekanas – kun. Gintaras LENGVINAS (Mažeikiai)

Palangos dekanatas

Dekanas – kun. relig. m. mgr. Kęstutis BALČIŪNAS (Palanga)
Vicedekanas – kun. relig. m. mgr. Algirdas LUKŠAS (Kartena)

Plungės dekanatas

Dekanas – kun. Vytautas GEDVAINIS (Plungė)
Vicedekanas – kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS (Žemaičių Kalvarija)

Skuodo dekanatas

Dekanas – kun., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS (Skuodas)
Vicedekanas – kun., teol. lic. Vaidotas VITĖ (Ylakiai)

Šilalės dekanatas

Dekanas – kun., eduk. m. mgr. Saulius KATKUS (Šilalė)
Vicedekanas – kun. Virgilijus POCIUS (Laukuva)

Šilutės dekanatas

Dekanas – kan., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS (Šilutė)
Vicedekanas – kun. Julius MEŠKAUSKAS (Švėkšna)

Tauragės dekanatas

Dekanas – kun., bažn. t. dr. Marius VENSKUS (Tauragė)
Vicedekanas – kan. Alvydas BRIDIKIS (Skaudvilė)

Telšių dekanatas

Dekanas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS (Telšių Mažoji)
Vicedekanas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS (Varniai)

 

Telšių vyskupijos vyskupai ir valdytojai

 • Vyskupas Justinas STAUGAITIS
  1866 ▪ 1890 ▪ 1926 ▪ 1943
  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Telšių vyskupijos ganytojas (1926–1943).

 • Vyskupas Vincentas BORISEVIČIUS
  Dievo tarnas, kankinys, Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras 1944–1946 m.

 • Vyskupas Pranciškus RAMANAUSKAS
  (1893 ▪ 1917 ▪ 1944 ▪ 1959)
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 1940–1946? m.

 • Prelatas Justinas JUODAITIS
  (1899 ▪ 1923 ▪ 1969)
  Telšių vyskupijos valdytojas 1946–1949? m.

 • Vyskupas Petras MAŽELIS
  (1894 ▪ 1923 ▪ 1955 ▪ 1966)
  Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius 1955–1964 m., 1964–1966 m. Tešių vyskupas ordinaras.

 • Arkivyskupas Liudas PAVILONIS
  (1910 ▪ 1934 ▪ 1969 ▪ 1990)
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 1969–1973 m.

 • Vyskupas Juozapas PLETKUS
  (1895 ▪ 1921 ▪ 1968 ▪ 1975)
  Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius 1967–1975 m.
 • Vyskupas Antanas VAIČIUS
  (1926 ▪ 1950 ▪ 1982 ▪ 2008)
  Telšių vyskupijos valdytojas (1975–1982), Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius 1982–2002 m.

 • Vyskupas Jonas KAUNECKAS
  (1938 ▪ 1977 ▪ 2000 ▪ )
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 2000–2002 m.

 • Vyskupas Jonas BORUTA SJ
  (1944 ▪ 1982 ▪ 1997 ▪ )
  Telšių vyskupas ordinaras 2002–2017 m.

 • Vyskupas Genadijus Linas VODOPJANOVAS OFM
  (1973 ▪ 2000 ▪ 2012 ▪
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 2012–2016 m.

 • Vyskupas Kęstutis KĖVALAS
  (1972 ▪ 2000 ▪ 2012 ▪ )
  Telšių vyskupas koadjutorius 2017 m., Telšių vyskupas ordinaras nuo 2017 m. rugsėjo 18 d.

 • Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS (šias pareigas eina nuo 2018 m.).


VIENUOLIJOS

Moterų vienuolijos (pašvęstojo gyvenimo institutai):

Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacijos vienuolynas

Pušyno g. 2
97108 Kretinga
Tel. (445) 77 148

Šv. Klaros seserų vienuolynas

Mėguvos g. 34
97140 Kretinga
Tel. (445) 79 323

Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacijos (Motinos Teresės) vienuolynas

Laisvės g. 30
97148 Kretinga
Tel. (445) 78 529

Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų vienuolynas

Dzūkų g. 14
00128 Palanga

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių vienuolynas

 1. Vaineikio g. 30-2
  Palanga
  Tel. (460) 48 262
 2. Valančiaus g. 9
  Šilalė

Švč. Širdies seserų pranciškonių Misionierių kongregacija

Vilniaus g. 3
97129 Kretinga
Tel. (445) 55 108

 

Vyrų vienuolijos (pašvęstojo gyvenimo institutai):


Mažesniųjų brolių ordino Kretingos Viešpaties Apsireiškimo vienuolynas

Vilniaus g. 2
97129 Kretinga
Tel. (445) 77 096

Pakutuvėnų k. Aleksandravo pšt.
90030 Plungės. r. sav.

Savanorių g. 4
92291 Klaipėda

Mažesniųjų brolių konventualų ordino vienuolynas

Statybininkų 6-1
94175 Klaipėda
Mob. 8 682 52787

 

Telšių vyskupijoje veikiančios katalikiškos organizacijos:

 • Ateitininkai
 • Skautai
 • Šv. Cecilijos draugija
 • Marijos legionas
 • Gyvojo rožinio draugija
 • Pranciškonai tretininkai
 • Valančiukai
 • LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC)
 • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT)
 • Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija
 • Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“
 • VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras
 • „Tikėjimas ir šviesa“
 • Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis
 • Katalikių moterų organizacija
 • Kolpingo draugijos šeima.

 
Naudota literatūra:

 1. Informacinis leidinys „Telšių vyskupija“. Telšiai, 1999.
 2. Interneto svetainė „Telšių vyskupija“ www.telsiuvyskupija.lt.

 

Smush Image Compression and Optimization