Simonas Tadas Stanevičius: „Šlovė žemaičių (Aukšta daina)“

Poeto, tautosakininko, kultūros veikėjo Simono Tado Stanevičiaus (1799–1848) sukurta odė „Šlovė Žemaičių“ yra skirta XVIII a. I p. Vilniuje gyvenusių, čia mokslus ėjusių, kultūros srityje dirbusių žemaičių kultūrinei veiklai pašlovinti. Čia tuo metu studijavo ir pats S. Stanevičius. Joje apdainuojamas Vilniaus miestas, visuomenės gyvenime buvusios patriotinės nuotaikos. Šis kūrinys – tai originali odė lietuvių literatūroje.  XIX a. pr. tai buvo ir pažangaus, mokslo siekiančio jaunimo himnas. Kūrinys parašytas 1823 m. Pirmą kartą išspausdintas 1829 m.

*** 
  

Mačiau Vilnių, šaunų miestą,

   Seną mokslų gyvenimą,
Nuo žemaičių beapsėstą
   Ir jų tikra sutarimą.

Šlovė visus sujudino
   Gera tėviškei daryti,
Ir, ką amžiai pagadino,
   Čėsas yra sutaisyti.

Daugel metų sviets rokavo,
   Mūsų žemė kaip pražuvo,
Kaip užmiršo kalbą savo
   Ir užmiršo, kuomi buvo.

Tarp žemaičių vis atgijo
   Garbė tėvų ir liežuvis,
Meilė tarp jų išsiliejo,
   Prasidžiugo ir lietuvis.

Sveiks, Ringaude, mūsų tėve!
   Sveiks, Mindauge, karaliūnai!
Garbę jūsų skelbdink, dieve,
   Kuri linksmin mumis nūnai.

Sveiks būk, senas Gediminas!
   Sveiks, Algirde galingiausias!
Sveiks, Kęstuti minėtinas,
   Iš žemaičių ko stipriausias!

Buvot ligšiol užmiršime
   Dėl daugumo neprietelių,
Štai žemaičių surinkime
   Šlovė jūsų prisikėlė.

Prasidžiugo Lėtų šalys
   Ir geruma sūnų savo,
Nesang greitai iš nevalios
   Pražuvimo išvadavo.

Šviesi saulė užtekėjo,
   Lėtų nušvito pašaliai,
Rankas ant akių uždėję,
   Išsiskaidė neprieteliai.

Šimtabalsis garsas lėkė,
   Ilgus sparnus plasnodamas,
Nepaliaudams šaukė, rėkė,
   Po pasaulį skrajodamas:

„Veizdėk, sviete nusiminęs!
   Kas ten šiaurėj atsitiko,
Lietuvos senos giminės
   Pražuvime sveikos liko.

  

Parengė Donatas Tytuva
  
Nuotraukoje – Simono Tado Stanevičisus portreto fragmentas. Dailininkas nežinomas

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization