2023 m. Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija paskirta mitologei ir tautosakininkei Daivai Vaitkevičienei

2023 m. lapkričio 13 d. Kultūros ministerija paskelbė informaciją, pranešdama, kad Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2023 metų premiją nusprendė skirti mitologei, tautosakininkei, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausiajai mokslo darbuotojai dr. Daivai Vaitkevičienei.

Internete apie D. Vaitkevičienę:

  *   http://www.llti.lt/lt/daiva_vaitkeviciene/
  *  https://tautosmenta.lt/daiva-vaitkeviciene/ 

  
***

2023 m. spalio 17 d. Kultūros ministerija paskelbė pranešimą, kuriame skelbiama, kad „Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija iš kultūros, mokslo, visuomeninių įstaigų ir  organizacijų pasiūlytų šešių  pretendentų atrinko dvi kandidatūras gauti šią premiją. Premijos paskirtis – įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Komisijos posėdyje nutarta, kad Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimo kriterijus geriausiai atitinka dviejų kandidatų darbai ir veikla. Gauti premiją pretenduoja:

dr. Daiva Vaitkevičienė, kurios kandidatūrą pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, siūloma už reikšmingus mokslinius tyrimus ir svarią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje;

prof. dr. Rimantas Balsys, kurio kandidatūrą pateikė Klaipėdos universitetas, siūlomas už reikšmingiausius darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

Iš šių kandidatų baigiamajame komisijos posėdyje buvo išrinktas Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Komisija vertindama kandidatų veiklą vadovavosi šiais kriterijais: kūrybinės ir (ar) mokslinės veiklos reikšmingumas lietuvių etninės kultūros plėtrai ir sklaidai; veiklos, susijusios su lietuvių etninės kultūros tradicijų išsaugojimu ir plėtojimu, aktualumas, meninė, mokslinė, edukacinė ir išliekamoji vertė; veiklos reikšmingumas tautinės savimonės puoselėjimui ir etnokultūriniam ugdymui; kandidato aktyvi visuomeninė veikla lietuvių etninės kultūros srityje.“ 
  

***
Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras prof. Rimantas Balsys – Klaipėdos uiversitete dirbantis žemaitis
etnologas, mitologas, folkloro tyrinėtojas, redaktorius, pedagogas,  spaudos bendradarbis. 
Jis gimė 1961 m. vasario 25 dieną Plungės rajono Užupių kaime.  1968–1971 m. mokėsi Užupių pradinėje mokykloje, 1971–1975 m. – Plungės 1-ojoje vidurinėje mokykloje, vėliau – Plungės 3-iojoje vidurinėje mokykloje, 1984 m. baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetus. Po studijų 1984–1990 m. dirbo mokytoju Raudondvaryje (Kauno r.), tada persikėlė gyventi į Klaipėdą ir čia 1991 m. pradėjo dėstytojauti Klaipėdos universitete. 1997–2006 m. ėjo Humanitarinių mokslų fakulteto prodekano, 2006–2015 m. – dekano, 2017–2018 m. – Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekano, nuo 2018 m. – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekano pareigas. 2008 m. apsigynė mokslo daktaro disertaciją. Tais pačiais metais Klaipėdos universitete jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

2003–2006 m. kartu su Stasiu Vaitekūnu buvo žurnalo „Tiltai“ priedo „Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra I–V“ (numeriai 4, 16, 24, 29, 32) sudarytojas ir redaktorius. 2007 m. tapo žurnalo „Res Humanitariae“ vyriausiuoju redaktoriumi, 2016 m. – Lietuvos mokslo premijų komisijos nariu.

Išspausdintos svarbiausios R. Balsio knygos:

  1. „Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai“, 2003 m.
  2. „Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro, 2006 m. 22010 m.
  3. „Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai“, 2015 m.
  4. „Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos“, 2017 m.
  5. Mokslo straipsnių rinktinė „Apie savo kraštą ir jo žydinčias tvoras…“, 2019 m.
  6. Metodinė priemonė „Pagoniškojo lietuvių ir prūsų panteono raida“, 2014 m.
  7. „Paganism of Lithuanians and Prussians. Volume I“, 2020 m.
  8. „Paganism of Lithuanians and Prussians. Volume II“, 2021 m.

  
  
Nuotraukoje – 2019 m. Lietuvių literatūros ir Tautosakos instituto 2019 m. išleistos D. Vaitkevičienės monografijos „Žydinti taurė: Baltų gėrimai ir apeigos”  viršelio fragmentas
  
  
RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization