Lietuvos pajūrio žvejų pasaka apie Žemaičių  karalių (parengta pagal Butkų Juzę)

Labai sunkias dienas gyveno našlaitė Girbė Pajūriškiuose. Piktoji pamotė Kiršna dažnai ją šiurkščiais žodžiais bardavo, begaliniai plakdavo ir dar prieš saulėtekį išgindavo ją į pamiškę ožkų ganyti. Tvarte su ožkelėmis ir nakvoti turėdavo. Ypatingai neįtikdavo Kiršnai, kai visi pajūriškiais girdavo nepaprastąjį Girbės gražumą, o jos tikrąsias dukteris papeikdavo. Rodės, ji įmanytų vandens šaukite dan­giškąją našlaitę paskandinų. Kiekvieną saulėtekį pajūrio girioje skambėjo verksminga Girbės daina, o jos raudą rytmečio banga  neša į tolimąją jūrą, kurios dugne teisingasis dangus atvaizduotas.

 

O kas pražydo nakties vidury?

O kas verkė gaideliuose?.

Papartis pražydo nakties vidury,

Našlaitė verkė gaideliuose,

O kas pakando paparčio žiedą?

O kas maldė našlaitėlius?

Šalna pakando paparčio žiedą,

Našlaitėlė maldė našlaitėlius.

 

Įsmigo į jaunojo žvejo Valdžio širdj toji graudinga daina ir jis sumanė aplankyti pagarsėjusią pajūrio dainininkę. Peržengęs kopų kalneli pasuko jis į tą pusę, kurioje aidėjo pažįstama daina. Pamiškėje prie karklyno stovėjo gražioj Girbė, įsmeigusi žvilgsni į mažojo upelio čiurlenantį vandenį. Jos veideliu buvo toks – tarsi jame priešpiečių saulė ilsėtųsi, ant jos lūpų dyvina rožė skleistųsi, o jos akyte jūra žydėjo.

Užbūrė Valdį tas stebėtinas Girbės gražumas. Nuo to laiko jis tik apie ją galvoja. Išplaukia į jūrą arba grįžta iš jos, vien meilės ir ilgesio daina jį lydi.

Po Vaidžio ir Girbės vestuvių mažoji pajūrio žvejo trobelė įstabiausiai pražydo. Visur gražu, švaru, tvarkinga. Visa kas pradėjo geriausiai sektis. O ilgais vakarais prie namų židinio skam­bėjo gražiausios džiaugsmo ir lai­mės dainelės. Visame pajūryje garsėjo žinia apie laimingųjų jaunųjų žvejų gyvenimą. Bet tik trumpą laiką palaima tesilankė. Piktosios Kiršnos ilgai kankinta Girbė pagimdė nepaprastai grą­žų ir didelį sūnų. Tačiau ji pati staiga numirė, o kartu su ja ir visas Valdžlo džiaugsmas. Tik nauja­gimio likimas beišgelbėjo jo gy­vybę. Begaliniai sugeltą širdį jis guodė savuoju sūneliu, neatsitraukdavo nuo jo nė per žingsnį, imdavo jį drauge į jūrą. Klastingieji sūkuriai Valdžiui daugiau nebepa­vojingi, jokios audros jam ne­baisios ir siaubingojo Žiemelio siautimas jo  nebegąsdina, nes Girbės sūnus plaukia su juo el­dijoje. Ir laimikis jūroje visuo­met geriausias.

 

Vieną kartą, gelbėdamas skęs­tančius žvejus, paliko Valdis savąjį sūnų eldijoje ir  daugiau jau jo neberado, net pats iš paskutinės paieškų kelionės nebegrjžo. Ir niekas nieko neži­nojo apie sūnaus ir tėvo likimą.

Tik po devynerių metų grįžo Girbės tr Valūžjo sūrius ir pradėjo jis Žemaičiuose karaliauti. Tai buvo auksinis laikas Žemaičiuo­se. Nieko jiems netrūko ir valgiui kiekvleną dieną jie galėjo po vištą ar avį pjauti.

Žemaičių karalius keliavo po savąją šalį padėdamas į nelaimę patekusieji žmonėms, mal­šindamas jų ginčus, gydydamas žmonių ir gyvulių liga. Nuo mirtingųjų  jis neėmė jokio atlyginimo. Kai jis plaukdavo jūra ar upėmis, eldija be vairo ir irklų nerdavo į tą  pusę, kur tik Karalius norėdavo.

Prie Kartenos, ant kalnelio, bu­vo Žemaičių karaliaus rūmai, iš visų pusių apsemti giliausiu vandeniu. Dar ir dabar įstabieji Minijos ir Alanto slėniai teberodo didžius vandenis čia senovė­je buvus. Aplink rūmus plaukiodavo trys be galo didelės žuvys ir jokiam priešui jos neleisdavo pri­siartinti Karaliui žuvus, rūmai nugrimzdo ir vanduo nuseko.

Kitą pilį Žemaičių karalius turėjo prie Kalvarijos. Ji buvo užkerėta. Kas tik ateidavo prie jos turėdamas blogą tiks­lą, sustodavo kely tarsi prikaltas. Toks atėjūnas tuoj pat būdavo apklausiamas ir nubaudžiamas.

Žemaičių karalius turėjo spar­nuotą žirgą ir juo lakstė oru, kur tik norėjo.

Šis žirgas labai greitai nunešdavo ir karaliaus kareivius, kur tik jie norėdavo. Pats karalius turėjo apsiaustą, kuriuo apsisiautęs tapdavo nematomas ir lengvai galėdavo nukakti  į norimą vietą ir viską pamatyti. Jri tik pastebi kur nors kylantį pavojų, tuo veda ten savo kareivius. O pergalė visuomet Žemaičių karaliaus pusėje būdavo. Jei kur nors priešo kariuomenės ypatingai daug būdavo, Žemaičių karalius, labai garsiai savo žirgu atskridęs, mesdavo akmenį iš viršaus sušvilpęs, ir tas akmuo suskyla į tūkstančius  skeveldrų ir jos sunaikina priešo kariuomenę. Dar ir dabar tarp Kretingos ir Darbėnų teberymo kalnas su urvu, pro kurį srovena upelis. Čia siaubingas mūšis yra vykęs. Didžiausiais šoviniais norėta pataikyti į ant kalno stovėjusį Žemaičių karalių. Tačiau jie susmego i kalną ir išplėšė urvą. Šioje vietoje pralieta tiek daug kraujo, kad dar ir šiandien kai kur upelio vanduo raudonas.

Žemaičių karalius sa­vo užburta lazda sušvilpdavo ore ir žaibai su perkūnija  sunaikindavo priešininkus. Žygiuojant į  mūšį karalius būdavo pabarsto avižų ir iš jų išeina narsiausi kareiviai.

Vieną kartą iš visų pusių apsupo Žemaičių kraštą nesuskaičiuojama daugybė priešų. Ir šį kartą karalius būtų juos įveikęs, jei ne vienas klastingas išdavikas. Jis įviliojo karalių į pasalą. Supratęs, kad yra išduotas, karalius narsiai kovojo, tačiau šioje ne­lygioje kovoje jis krito. Na o Žemaičių žemė buvo užkariauta žiaurių priešų. Jie pavergė žmones, išvarė juos iš gražiųjų sodybų, pasisavino jų turtą.

Niekas nežino, kur yra palai­dotas Žemaičių karalius, nes vi­si tie, kurie jį laidojo, patys jau seniai yra mirę. Vieni sako, kad Žemaičių karaliaus amžinojo poilsio vieta yra Kretingos laukuose po akmeniu, nes ten kartkartėmis nakties meta. matosi liepsnos. Kiti teigia, kad Žemaičių karaliaus kapas yra pakeliui iš Plun­gės į Kalvariją.  Na o treti mini jį gulint kalnelyje prie Telšių ežero.

 

 D. Mukienės nuotraukoje – Palangos senojo tilto į jūrą likučiai 

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-28 

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

 

Smush Image Compression and Optimization