Juozas Mickevičius: Žemaitijoje užrašyti Kūčių burtai

 

Žemaičių muziejininkas, kraštotyrininkas Juozas Mickevičius (1900–1984) daugelį metų (ypač 1930–1940) įvairiuose Žemaitijos rajonuose (daugiausiai Plungės, Mažeikių, Raseinių, Skuodo, Šilalės, Telšių) užrašinėjo tautosaką. Jo paliktuose rankraščiuose daug žinių ir apie senuosius Kūčių papročius, orų spėjimus, draudimus.

Daugumą J. Mickevičiaus surinktų Kūčių burtų panašūs į tuos, kurie žinomi ir kituose Lietuvos regionuose. Kaip jis pats yra pažymėjęs, ir Žemaitijoje šio laikotarpio burtai bei prietarai yra panašūs, tačiau kiekvienoje apylinkėje jie turi ir savitumų. Vienur jų yra daugiau išlikusių, kitur – mažiau. Daugiausiai  – jaunimo burtų, kur kalba sukasi apie būsimas vestuves, jaunikį ar nuotaką, turtingas bus vyras ar ne. 

J. Mickevičius rašo, kad dažniausiai burti žmonės pradėdavo pavalgę Kūčių vakarienę. Dalis tų burtų yra susiję su ūkio reikalais. Kai kurie jo užrašyti likimą nusakantys burtai, šiek tiek net baimės kelia.

Plačiausiai Žemaitijoje iki pat šiol paplitęs toks burtas: po Kūčių vakarienės, dar nepakilus nuo stalo, susirinkusieji, nežiūrėdami, kas padėta po staltiese, tik ranką po ja pakišę, traukia po vieną šieno  ar šiaudų stagarėlį. Sakoma: kas ilgesnį ištrauks, tas ilgiau gyvens. Taip pat buvo tikima, kad jei ištrauksi ilgą stagarą, kiti metai bus geri, linai gerai augs, jei trumpą – metai linams augti bus blogi (Plateliai).

Buvo tikima, kad Kūčių vakarą iš šešėlių taip pat galima sužinoti apie gyvenimo ilgumą (Plateliai). Sakydavo, kad jei valgant kūčias virš kurio nors žmogaus pasirodo šešėlis be galvos, tai tas žmogus greitai mirs, o jei prie kurio nors ilgas šešėlis matosi, tas ilgiau gyvens  (Plateliai). Kiti, norėdami tą patį sužinoti, burdavo šiek tiek kitaip:

Troboje pastato stalą. Kai šeimyna prie jo susėda kūčiavoti, vienas išeina į lauką, atsistoja prie lango ir žiūri į valgančiųjų šešėlius. Jei prie kurio nors matosi šešėlis be galvos, tai jis iki kitų Kalėdų nebeišgyvens (Alsėdžiai). Apie besiartinančią mirtį turėdavo perspėti ir toks burtas: kūčias pavalgius, žmogus 3 kartus apibėga apie namą ir tada pažiūri pro langą į trobos vidų. Jei prie kurio nors žmogaus pamato karstą, tai žino, jog tas žmogus ateinančiais metais mirs (Plateliai).

Na o jei nori tapti vilktrasa (vilkolakiu), reikia Kūčių vakare pavalgius išeiti į kiemą ir tris kartus apibėgti apie trobą ir išlįsti per tvorą. Jei nebenori būti vilktrasa, reikia tą pačią Kūčių naktį tris kartus apibėgti trobą, tik priešinga kryptimi, surasti toroje tą pačią skylę ir per ją išlįsti (Ylakiai).

 

Jaunimo burtai apie ištekėjimą arba vedybas

Daugiausiai su Kūčiomis yra susijusių jaunimo burtų. Štai kokius jų užrašė J. Mickevičius yra užrašęs Akmenės, Mažeikių, Tryškių, Pikelių, Viekšnių, Ylakių, Platelių, Alsėdžių, Plungės, Šilalės, Telšių, Tauragės apylinkėse.

 • Kūčių dieną parsineša merginos iš lauko pagalių ir skaito juos. Jei jų yra po porą, kitais metais ištekės, priešingu atveju – neištekės.
 • Išėjusios į lauką merginos klausosi. Iš kurios pusės išgirsta šunis lojant, iš tos pusės zalietninkai (piršliai). pas ją per mėsėdį atvažiuos (Plateliai, Tubiniai). Iš kurios pusės išgirsta daugiausiai šunis lojant, iš tos pusės piršliai atvažiuos (Skaudvilė, Kvėdarna, Šilalė, Plateliai, Ylakiai, Plungė, Raseiniai).
 • Kūčių vakarą merginos neša į trobą pagalius ir juos suskaičiuoja. Jei po porą įnešė, ateinančiais metais ištekės, jei ne po porą – neištekės (Laukuva, Kvėdarna, Tauragė, Tverai, Skaudvilė). Jei malkos ne po porą – mažiausiai vienerius metus neištekės (Šilalė). Jei malkos po porą – ištekės po tiek savaičių, kiek malkų porų į trobą atnešė (Šimkaičiai).
 • Merginos po Kūčių neša į trobą pagalius ir viduje juos suskaičiuoja. Jei po porą įnešė, ateinančiais metais ištekės, jei ne po porą – neištekės (Betygala, Šilalė, Skaudvilė).
 • Merginos, norėdamos sužinti, ar kitais metais ištekės, Kūčių vakarą deda į krosnį malkas ir sako: „vienas, du – pora“ (Laukuva).
 • Kūčių vakarą mergina 24 val. eina į kiemą ir klausosi. Kurioje pusėje šunys loja, iš tos pusės piršliai atvažiuos (Viekšniai).
 • Kūčių vakarą merginos išeina į kiemą ir klausosi, bene išgirs kur nors skambėjimą. Kurioje pusėje skamba, iš ten piršliai atvažiuos, gal ateinančiais metais ir ištekės (Laukuva).
 • Kūčių vakarą merginos išeina į kiemą ir supurto tvorą. Kurioje pusėje išgirsta šunis lojant, iš tos pusės jaunikis atvažiuos (Šilalė).
 • Kūčių vakare merginos iššluoja kambarius, nes Kalėdų dieną negalima kambarių šluoti, bulvių kaišti, galvos šukuoti), apie 22–23 val. išneša sąšlavas į galvą ir meta (beria) jas per galvą už nugaros ir greit atsisuka. Jei pamato ant trobos kamino bernelį (jaunikaitį), už jo ištekės (Šilalė, Laukuva, Ylakiai).
 • Kūčių vakare merginos išneša į lauką sąšlavas ir pildamos jas klausosi. Iš kurios pusės išgirsta šunis lojant, iš tos pusės piršliai atvažiuos. Jei šunų lojimo nesigirdi, ateinančiais metais dar neištekės (Skaudvilė, Šilalė).
 • Merginos, kurios nori ištekėti, visos Kūčių savaitės sąšlavas palieka trobos kerčioje. Kūčių naktį 24 val. sąšlavas išneša į lauką, išpila jas, užlipa ant pelenų krūvos ir klausosi, kurioje pusėje šunys loja. Kokioje pusėje šunų lojimas girdisi, iš tos pusės piršliai ar būsimas jaunikis į zalietas atvažiuos (Plateliai, Skaudvilė).
 • Jei mergina nori sužinoti, kurioj pusėj gyvena jos mylimasis, Kūčių vakarą išeina iš trobos ir žiūri. Iš kurios pusės vėjas pučia, toje pusėje ir mylimasis gyvena (Tverai, Šilalė).
 • Kūčių vakarą merginos neša šuniui lakti. Jei šuo palakęs suloja, tai iš tos pusės, į kurią palakęs šuo atsisukęs suloja, iš tos pusės r jos jaunikis su piršliu atvažiuos (Skaudvilė).
 • Merginos Kūčių vakarą išneša sąšlavas į lauką ir klausosi, kurioje pusėje šunys loja. Kai išgirsta lojant, žino, kd iš tos pusės jaunikis su piršliu atvažiuos (Skaudvilė).
 • Kūčias pavalgius, merginos susuka po 3 pakulų rutuliukus, padeda ant stalo ir uždega juos iš eilės ir žiūri, kaip jie dega. Jei sudega vietoje, nejudėdami, tai reiškia, kad liksi vietoje, neištekėsi, o jei degdami rutuliukai į viršų pasikelia (kartais ir gana aukštai pasikelia), tai kitais metais mergina ištekės ar į kitą vietą gyventi persikels (Kvėdarna, Ylakiai).
 • Merginos, norinčios ištekėti, Kūčių vakarą padaro iš linų du rutuliukus. Vieną rutuliuką pasirenka sau, kitą – savo kavalieriui. Tada juos uždega. Kurio rutuliukas pirma sudega, tas / ta pirma ištekės / ves (Ylakiai).
 • Kūčių vakarą merginos paima didelį gabalą popieriaus, suspaudžia jį į kamuoliuką ir padeda kur nors ant nedegios vietos (reikia taip padėti, kad sudegus kamuoliukui, kur nors atsimuštų šešėlis). Tada kamuoliuką uždega. Jei šešėlis bus panašus į raitelį, piršliai greitai atjos (Plungė).
 • Kas nori sužinoti savo ateitį, Kūčių vakarą degina suglamžytą popierių ir iš sudegusio popieriaus anglies šešėlio spėja ateitį (Plateliai).
 • Padeda ant apverstos lėkštės dugno suglamžytą popierių ir uždega jį. Kai sudega, neša su lėkšte anglis prie sienos. Žiūri į anglies šešėlį. Jei matosi arklys su vežimu, tai greitai ištekės, o jei tik vienas vežimas matosi, neištekės (Laukuva).
 • Kūčių vakare merginos, norėdamos sužinoti, ar ištekės, traukia šiaudą (žem. ilginį). iš stogo. Ta, kuri ištraukia ilgą ir nariuotą šiaudą, ištekės ir ilgai gyvens (Šilalė). Ta, kuri ištraukia šiaudą su varpa, ištekės, o jei šiaudas be varpos, neištekės (Laukuva, Upyna). Ta, kuri ištraukia ilgesnį, greičiau ištekės (Skaudvilė). Kiek šiaudų ištraukia, po tiek metų ištekės (Raseiniai).
 • Mergina, jei nori ištekėti, Kūčių vakarą išeina į kiemą. Jei išgirsta iš trobos genant šunį ar katę, tai ištekės, ir atvirkščiai (Šilalė).
 • Jei mergina nori sužinoti, kurioje pusėje gyvena jos mylimasis (būsimasis vyras), ji paima kieno nors šliūbinį (vestuvinį). auksinį žiedą (kitoks netinka), pririša jį prie savo plauko ir įleidžia į stiklinę taip, kad jis stiklinės dugno nesiektų ir laukia, kol žiedas nustos judėti. Į kokią stiklinės pusę tada jis skambteli, toje pusėje jos būsimasis (mylimasis).  gyvena (Laukuva).
 • Kūčių vakarą merginos iš savo kasų išpeša plauką, tada ant dvilinko plauko užmaina vestuvinį (šliūbinį) žiedą, jį įleidžia į tuščią stiklinę. Kiek kartų žiedas, atsimušęs į stiklinės šonus, suskambės, po tiek metų mergina ištekės (Šilalė).
 • Kūčių naktį 24 val. reikia nueiti į duobą, pasistatyti 2 veidrodžius, dvi uždegtas grabnyčių žvakes, atsistoti tarp veidrodžių priešais uždegtas žvakes ir žiūrėti į veidrodį – pamatysi visą savo praeitą gyvenimą, vargus ir džiaugsmus, o galop ir iš tolo besiartinantį karstą. Tada reikia greit šokti iš tos vietos, kur stovėjai tarp veidrodžių ir juos suglausti krūvon. Jei taip padarysi, ateinančiais metais nemirsi. Na o jei greitai veidrodžių vieno prie kito nesuglausi, karstas prisiartins ir tu ateinančiais metais mirsi (Ylakiai, Raseiniai).
 • Mergina, norėdama sužinoti, kas bus jos vyras, Kūčių vakarą atsisėda priešais veidrodį, uždega dvi žvakes ir vidurnaktyje veidrodyje pamato būsimąjį vyrą. Tada mergina tuoj pat turi nuo veidrodžio pasitraukti, kad nebūtų nužudyta (Šilalė, Skaudvilė). Kambarį reikia užsirakinti, ilgai į veidrodyje pasirodžiusį jaunikaitį žiūrėti negalima, nes kitaip bus nelaimė. Pasakojama, kad vieną kartą mergina iš pradžių niekaip veidrodyje pasirodžiusio jaunikio negalėjusi atpažinti, tad užsižiūrėjusi, tik staiga tas jaunikis iš veidrodžio kad davė merginai delnu per veidą ir merginai ant veido visam gyvenimui liko išdeginta žymė (Kvėdarna).
 • Norint savo jaunikį pamatyti, reikia per Kūčių vakarienę ir po jos visai nieko nekalbėti. Kai visi nueina miegoti, reikia prie veidrodžio uždegti dvi nešventintas žvakes, atsisėsti priešais veidrodį ir žiūrėti, ką veidrodyje pamatyti ateinant. Ką pamatysi, tas ir bus jaunikis (Kaltinėnai).
 • Kūčių naktį reikia nueiti į negyvenamą namą, nusinešti du veidrodžius ir žvakę. Veidrodžius reikia pastatyti vieną priešais kitą, tarp jų padėti uždegtą žvakę. Tada nuo veidrodžio nubrauki rasą ir pamatai savo mylimąjį (Šilalė).
 • Po Kūčių vakarienė mergina eina į savo klėtį / kambarį, užsidega žvakę ir žiūri į veidrodį. Ką vidurnaktį pamatys žvakę užpučiant, tas bus jos vyras (Skaudvilė).
 • Kūčių naktį vaikinas / mergina pasistato prie veidrodžio šonų po vieną žvakę, uždega jas ir visą laiką žiūri tiesiai į veidrodį. Ką veidrodyje pamato, tas ir išsipildys. Jei pamato vaikino / merginos atvaizdą, už to ištekės / su ta apsives (Šilalė, Tauragė). Jei mergina pamato apysenį vyrą – ištekės už našlio (Kvėdarna).
 • Vaikinas Kūčių naktį vienuoliktą vakarą užsirakina vienas kambaryje, pasistato priešais duris veidrodį, prie kurio uždega dvi žvakes, atsisėda priešais veidrodį. Kokią merginą veidrodyje pamato vidurnaktį įeinant pro duris, tą ir ves (Šilalė).
 • Norint pamatyti sau skirtąjį Kūčių vakarą mergina užsidaro viena kambaryje, padeda ant stalo veidrodį ir žiūri į jį. Jei veidrodyje pamato seną vyrą – ištekės už seno ar našlio vyro, jei jauną – ištekės už jauno vyriškio, jei pamato karstą – greitai mirs (Šilalė).
 • Mergina Kūčių dieną pasninkauja, meldžiasi, o naktį 24 val. atsistoja tarp dviejų veidrodžių. Tada veidrodyje pamato su ja pasisveikinusį vaikiną. Kas prie jos priėjo, už to mergina ištekės (Šilalė).
 • Jei mergina nori sužinoti už ko ir kada ištekės, turi taip padaryti: Kūčių naktį 24 val. nueiti į atskirą kambarį, pasistatyti du veidrodžius, prie jų uždegti tris grabnyčines žvakes nusirengti iki Ievos kostiumo (ant jos kūno, plaukuose neturi likti ir jokių aksesuarų). Tada ji turi pavaikščioti nuoga po aslą ir po kurio laiko atsistoti tarp veidrodžių, žiūrėti ir juos ir pasakyti tokius žodžius: „Mano mielas, ateik“. Jei mergaitė veidrodyje pamato vaikiną, už jo ištekės, jei šunį – žmonės ją liežuviais apleis, mergina gali tapti nelaiminga, jei karstą – mirs. Panašiai daro ir bernai (Plateliai).
 • Kūčių naktį reikia pasistatyti 2 veidrodžius vieną priešais kitą, tarp jų pastatyti 2 uždegtas žvakes, nusirengti, nuogam atsistoti tarp veidrodžių ir žiūrėti į veidrodį, esantį už nugaros. Jame pamatysi visą savo gyvenimą (Tverai).
 • Kūčių naktį reikia žiūrėti į veidrodį. Kokius vaizdus jame pamatysi, tas ir išsipildys. Jei matysi mergaitę – apsivesi, jei karstą – mirsi (Plateliai). Besiburiantis (nesvarbu tai mergina ar vaikinas) į veidrodį turi žiūrėti tamsiame kambaryje būdamas vienas (Raseiniai, Plateliai).
 • Jei mergina nori pamatyti savąjį, Kūčių naktį 24 val. turi pastatyti du veidrodžius, uždegti dvi žvakes ir, atsisėdusi tarp dviejų veidrodžių, pamerkti į vandenį kojas ir jas mazgoti. Kas atneš vandens, tas ir bus mylimasis (Šilalė).
 • Mergina, kuri nori savąjį pamatyti, Kūčių naktį 24 val. turi apsisiausti balta paklode ir atsistoti priešais veidrodį. Jai taip bestovint veidrodyje pasirodys jaunikio atvaizdas (Plateliai).
 • Kūčių vakarą merginos, eidamos miegoti, papila po savo pagalve arba po lova po saują avižų. Jei sapne mergina pamato ateinantį avižas pjaunantį mylimąjį ar kokį nepažįstamą vyriškį, tai kitais metais ištekės, o jei jų nesusapnuoja, tai neištekės (Užrašyta Ylakiuose).
 • Kūčių vakarą vaikinai paberia po savo lova linų sėklų. Jei naktį sapnuoja linus raunančią merginą (-as) ar savo mylimąją – ateinančiais metais bus jo vestuvės, o jei nesusapnuoja, tai vestuvių nebus (Ylakiai).
 • Kūčių vakare, prieš einant miegoti, vaikinai ir merginos savo miegamajame pripila dubenį vandens, per dubens kraštus padeda lentelę (skalelę). Jei miegodami sapne pamato didelę kūdrą ir jei per ją eidamas lieptu vaikinas sutinka savo mylimą ar kitą merginą, o mergina – vaikiną, tai kitais metais apsives arba ištekės (Ylakiai).
 • Kūčių vakarą, prieš eidama miegoti, merginą savo miegamajame pripila dubenį vandens ir padeda jį po lova. Jei naktį ji susapnuoja, kad jaunikis prašo gerti – jis bus jos būsimasis vyras (Laukuva).
 • Kūčių naktį, prieš eidama gulti, mergina po savo pagalve padeda veidrodėlį, šukas ir atsigula nesupintomis kasomis. Jei sapne ji pamato ateinantį mylimąjį ar kitą vyriškį, jei žiūrėdamas į veidrodį jis šukuojasi, mergina taip pat šukuojasi, pina savo kasas, tai mergina ateinančiais metais už to vaikino ištekės (Ylakiai).
 • Pavalgę kūčias, vaikinai ir merginos įpilą į dubenį vandens, įdeda į jį medžio anglį, ant dubens krašto atokiau vieną nuo kito padeda žiedą, grabnyčių žvakę ir pinigą. Tada kiekvienas dubenyje suka aplinkui anglį, sukdami paleidžia ją ir žiūri, kur anglis sustos. Jei sustoja prie žiedo, mergina žino, kad kitais metais ištekės, jei prie pinigų – turtinga taps, jei prie žvakės – mirs (Ylakiai).
 • Merginos / vaikinai kūčių vakarą paima dubenį vandens, įsuka jame vandenį ir įmeta į vandenį dvi anglis. Tuo metu merginos turi galvoti apie savo kavalierius, o vaikinai apie savo panas. Jei anglys visą laiką, kol vanduo nustoja judėti sukasi krūvoje, kavalierius su savo pana susituoks, o jei viena greta kitos buvusios anglys išsiskirs, panos ir kavalieriaus draugystė iširs (Šilalė).
 • Kūčių vakare merginos nežiūrėdamos renka iš po pakaminio po vieną vištą. Jei ištraukia seną vištą – mergina liks senmergė, jei ištraukia jauną – ištekės, jei seną gaidį – ištekės už senbernio (Šilalė).
 • Merginos Kūčių vakarą eina į tamsų tvartą avių gaudyti. Ta, kuri sugauna aviną, ateinančiais metais ištekės, o ta, kuri avį – kitais metais dar neištekės (Šilalė).
 • Kūčių vakare jaunimas išeina į kiemą ir apsikabina tvoros mietus arba skaičiuoja statinių stulpelius. Jei yra po porą stulpų / mietų – apsives, jei liekis – neapsives (Mažeikiai, Šilalė).
 • Kūčių vakare merginos, išėjusios į kiemą, skaičiuoja tvoros žiogrius. Jei žiogrių būna po porą – ištekės, jei vienas lieka be poros – neištekės (Laukuva).
 • Kūčių vakare merginos, išėjusios į kiemą, apkabina rankom tvoros žiogrius ir skaičiuoja. Jei apkabina jų poromis – ištekės, jei ne poromis – neištekės (Šilalė).
 • Kūčių dieną merginos eina malkų (pagalių) vogti. Pavogusios skaito. Jei yra po porą – ištekės (Šimkaičiai).
 • Jei mergina nori sužinoti, ar ji ištekės, Kūčių vakarą turi parnešti į trobą malkų (pagalių) ir juos suskaičiuoti. Jei porinis skaičius – ištekės, jei neporinis – neištekės (Plungė, Plateliai, Skaudvilė, Šilalė). Geriausia, jei tos malkos būtų vogtos (Plateliai, Girkalnis). Merginos malkas turi nešti Kūčių vakarą po saldžiosios vakarienės (Kražiai). Taip buriamasi ir Kalėdų pirmosios dienos ryte (Betygala).
 • Kūčių vakarą ant stalo visų keturių kampų paberia po saują kviečių grūdų, o tada ant stalo užkelia vištą. Iš kurios grūdų kupetos višta pradeda lesti, iš tos pusės kavalierius atvažiuos.
 • Kūčių vakarą merginos lesina gaidį. Jei gaidys lesa po vieną grūdą – mergina neištekės, jei po du grūdus – ištekės (Plateliai).
 • Mergina, norėdama sužinoti, ar kitais metais ištekės, Kūčių vakarą įneša į trobą gaidį ir padeda jam lesti į lėkštę įdėtą žiedą, duonos ir smėlio. Jei ant žemės paleistas gaidys snapu pirma kerta į žiedą – mergina ištekės, jei į duoną – bus turtinga, jei į smėlį mirs (Kvėdarna).
 • Merginos, norėdamos sužinoti, kuri jų iki kitų Kūčių ištekės, Kūčių vakarą padeda savo žiedus ir vištą. Kurios žiedą višta pirma paliečia snapu, ta ištekės (Laukuva).
 • Mergina Kūčių vakarą į aslos vidurį padeda vestuvinį žiedą, anglį, duonos ir kreidos. Tada atneša juodą vištą ir ją paleidžia. Jei višta snapu knapteli į žiedą – bus vestuvės, jei duoną – bus geri metai, jei kreidą – kas nors mirs (Raseiniai).
 • Kūčių vakarą merginos, jei turėdavo spalvotų popierių, atkirpdavo keturis vienodo didumo popierėlius. Pietų pusei būdavo skiriamas baltas popierėlis, vakarams – geltonas, rytams – mėlynas, šiaurei – žalias. Jei spalvoto popieriaus neturėdavo, atkirpdavo balto, suvyniodavo atkirtus vienodo didumo ir ritinėlius pažymėdavo palikėmis (taip žymėdavo todėl, kad  nemokėdavo rašyti ir skaityti). : šiaurės pusei skirtus – keturiomis palikėmis, rytams – trimis, vakarams – dviem, pietų pusei – viena. Eidamos gulti merginos tuos popieriaus ritinėlius pasidėdavo po pagalve. Anksti atsikėlusios merginos įkišdavo po pagalve ranką ir ištraukdavo pirmą pasitaikiusį ritinėlį. Pagal jį žinodavo, iš kurios pusės jaunikis atvažiuos ir su kuriuo turės rokundą (kalbės apie vedybas) (Ylakiai).
 • Jei vaikinas turi kelias mylimąsias ir nežino, kurią vesti, Kūčių naktį, prieš eidamas gulti, jis surašo ant atskirų popierėlių mylimųjų vardus, pakiša popierėlius po pagalve. Kurią mylimąją tą naktį jis susapnuos, ta ir bus jo žmona. Jei nė vienos merginos nesusapnuos – nė vienos iš mylimųjų neves (Ylakiai).
 • Kūčių naktį, prieš eidama gulti, mergina į 12 kortelių užrašo žinomų vyrų vardus ir pasideda tas korteles po pagalve. Jei miegodama susapnuoja kokį vyrą (nesvarbu gražų ar ne), atsikėlusi įkiša ranką po pagalve ir nežiūrėdama ištraukia vieną kortelę. Koks vardas ant kortelės užrašytas, toks bus ir jos vyro vardas (Šilalė). Naktį pabudusi traukia kortelę. Gali traukti tris kartus. Vienas iš trijų vardų, užrašytų ant ištrauktų kortelių, bus būsimo vyro vardas (Kvėdarna). Galima vardą ant neriboto skaičiaus popierėlių užrašyti (Šimkaičiai).
 • Mergina, kuri nori sužinoti, ar jos vyras bus turtingas, per Kūčias ant kortelių parašo žodžius „turtingas“ ir „neturtingas“. Korteles sumaišo ir traukia vieną iš jų. Koks užrašas ant kortelės, toks ir jaunikis bus (Girkalnis).
 • Mergina, kuri nori sužinoti savojo vardą, ant devynių kortelių parašo devynis vyrų vardus. Kortelę traukia valgydama Kūčių vakarienę. Koks vardas ant kortelės prašytas, toks bus ir jaunikio vardas (Plateliai).
 • Kūčių naktį, prieš eidama gulti, mergina ant kortelių užsirašo apylinkėje žinomų vaikinų vardus ir korteles pasideda po pagalvės. Naktį prabudusi traukia korteles. Koks vardas ant ištrauktos kortelės užrašytas, toks bus ir būsimo vyro vardas (Skaudvilė, Šimkaičiai, Kaltinėnai, Laukuva, Šilalė, Skaudvilė, Girkalnis).
 • Merginos, norėdamos sužinoti savo būsimo vyro vardą, per Kūčias turi prieiti prie trobos lango ir klausytis už lango besikalbančių vyrų. Koks bus tris kartus ištartas toks pat vyro vardas, toks bus ir būsimo vyro vardas (Girkalnis).
 • Kūčių vakarą išeik į kiemą, atsistok už trobos, pasisuk į rytų pusę ir sušvilpk. Atsilieps tavasis (Plungė).
 • Mergina išeina į lauką ir žiūri pro langą į tą vietą troboje, kur už stalo Kūčių vakarienę valgė. Ten ji pamato savo būsimo vyro galvą (Raseiniai).
 • Merginos, norėdamos sužinoti savo būsimo vyro vardą, ant kortelių surašo vyrų vardus taip, kad trijose kortelėse tas pats vardas pasikartotų). Tada korteles padeda po savo pagalve. Naktį pabudusi nežiūrėdama traukia korteles iš po pagalvės. Jei tris kartus ištraukia kortelę vis su tuo pačiu vardu, būsimojo vardas bus tas, kuris ant tų kortelių užrašytas (Šilalė).
 • Kūčių vakare merginos, norėdamos sužinoti savo būsimo vyro vardą, išeina į lauką ir, sutikusios kurį nors vyrą ar vaikiną, paklausia jo vardo. Kokį vardą pasakys, toks jos vyro vardas ir bus (Šilalė).
 • Kūčių vakare reikia ant trijų lapelių užrašyti vardus tų vaikinų, už kurių nori ištekėti,. Tada kiekvieną kortelę, ant kurios yra užrašas, prisegti prie svogūno (cibulio) arba svogūnų vainiko. Kuris svogūnas arba svogūnų vainikas greičiau sudygs, toks bus ir būsimo vyro vardas (Laukuva).
 • Mergina, norėdama sužinoti, koks bus jos vyro vardas, Kūčių naktį eidama miegoti pasideda po pagalve atverstą Visų Šventųjų litaniją (maldaknygę). Naktį prabudusi ji randa maldaknygėje pabrauktą savo būsimo vyro vardą (Kvėdarna).
 • Jei mergina yra su kokiu nors vaikinu susidraugavusi ir nori sužinoti, ar jis ją ves, lapkričio 25 d. įmerkia į butelį su vandeniu žalią vyšnios šakelę. Jei ta šakelė iki Kalėdų pražįsta, tai už to vaikino ištekės, o jei šakelė išsprogsta, bet tuoj pat nuvysta, neištekės (Šilalė).
 • Jei mergina nori sužinoti savo būsimo vyro vardą, ant devynių kortelių parašo vis kitą vardą. Korteles sumaišo ir jas nežiūrėdama traukia Kūčių vakarienės metu. Koks vardas ant kortelės užrašytas, toks bus ir būsimo vyro vardas (Raseiniai).
 • Kūčių vakarą merginos surašo ant kortelių vis kitus vyrų vardus, korteles sumaišo, sudeda į dėžutę ir tada po vieną išsitraukia. Koks vardas ant kortelės parašytas, toks bus ir būsimo vyro vardas (Šilalė).
 • Kūčių vakarą merginos, norėdamos sužinoti, iš kur atjos jaunikis, paima žiedą, plauką ir stiklinę. Tada žiedą paveria ant plauko ir laiko svyruojantį ant plauko. Į kokią stiklinės pusę žiedas pradeda daužytis, iš tos pusis jaunikis atvažiuos (Šilalė).
 • Pavalgiusios Kūčias, merginos išeina į lauką ir ima barškinti šaukštais. Iš kurios pusės išgirsta šunis lojant, iš tos pusės jaunikis atvažiuos (Laukuva).
 • Mergina, norėdama pamatyti savo jaunikį, Kūčių naktį 24 val. padeda ant stalo stiklinę su vandeniu ir į stiklinę įdeda savo paveiksliuką (nuotrauką ar piešinį). Tada jos paveiksliukas pavirsta į būsimo vyro atvaizdą (Kvėdarna).
 • Kai vaikinas ar mergina nori sužinoti, kurioje pusėje gyvena jos būsimasis (-oji), paima degtuką, uždega jį ir stačiai laiko. Į kurią pusę sudegusio degtuko angliukas nusvyra, toje pusėje ir jos būsimasis (-oji). Jei degtuko angliukas lieka status, lieka status, tai iki Kalėdų neapsives / neištekės (Plateliai).
 • Kūčių vakarą vienas asmuo, kitiems nematant, įkiša į maišą kojinių, marškinių, kelnių ir duoda kitiems traukti. Kas ištraukia kelnes, tas ves / ištekės, kas marškinius – mažo vaikelio susilauks (Plungė).
 • Paima tris kepures. Merginai nematant, po viena pakiša rožančių, po kita – žiedą, po trečia papila žemių. Priėjusi mergina pakelia kepurę. Jei po ja žiedas – ištekės, jei rožančius – liks davatka, jei žemės – greitai mirs (Raseiniai).
 • Merginos Kūčių vakarą deda į pečių batus, o tada juos suskaičiuoja. Jei batai poromis – ištekės, jei ne poromis – neištekės (Šilalė).
 • Norint sužinoti, ar ateinančiais metais ištekėsi, Kūčių vakarą, jau sutemus, reikia išeiti į lauką ir mesti į viršų batus. Jei batas atsisuks smaigaliu į trobos pusę – neištekės, jei į kitą pusę – ištekės (Plungė).
 • Jei mergina nori sužinoti, kurioje pusėje jos mylimasis, išeina į lauką ir meta vieną batą. Nukritusio bato priekis parodo tą pusę, kurioje mylimasis yra (Šimkaičiai, Raseinių kraštas)
 • Kūčių vakarą merginos meta per tvorą šlepetes. Jei jos nukrenta smaigaliu nuo tvoros, tai mergina ištekės, jei priešingai – neištekės (Šilalė).
 • Merginos Kūčių vakarą spiria nuo kojos klumpes į duris. Jei pataiko su smaigaliu – ištekės, jei šonu ar kulnims – neištekės (Upyna, Ylakiai). Spiria šlepetę (Šilalė).
 • Merginos, vaikinai Kūčių vakarą, atsisėdę trobos gale, meta klumpes per galvą. Jei klumpė ant grindų nukrenta pirštų galu į priekį, mergina neištekės, vaikinas neves, samdinys (-ė). liks tarnauti toje pačioje vietoje (Ylakiai).
 • Kūčių vakarą merginos deda klumpes nuo galinio trobos lango iki durų. Jei kurpės porinis skaičius užsideda ant slenksčio, tai mergina ištekės (Skaudvilė).
 • Kūčių vakarą merginos nuo trobos (kambario) gal iki slenksčio deda pėdą po pėdos. Jei uždeda ant slenksčio dešinę koją – ateinančiais metais ištekės, jei kairę koją – neištekės (Šilalė).
 • Kūčių vakarą merginos / vaikinai paima kibirą su vandeniu ir į jį lašina vašką. Jei šaldamas vaškas pasidaro vaikino ir merginos formos, ateinančiais metais bus vaikino / merginos vestuvės, jei forma vaiko – mergina kitais metais susilauks vaiko, ji subėga į vieną gabalą – mergina ištekės už turtingo vyro (Šilalė), jei vaškas subėga į formą, panašią į stalą ir daug mažų galvelių – bus vestuvės (Laukuva). Jei vaškas vandenyje subėga į dviejų žmonių figūrą – kitais metais ištekės / ves, jei į vieną – neištekės / neves, jei į karstą – mirs (Laukuva).
 • Kūčių vakarą merginos / vaikinai į šaltą vandenį pila ciną (šviną) ir iš susidariusios formos spėja: jei žiedas – laimė, vestuvės (Rietavas, Kaltinėnai, Tverai, Skaudvilė). Jei švinas tampa panašus į vyro figūrą – ištekės, jei į vaiko – susilauks vaiko (Šilalė).
 • Jei Kūčių vakarą prieš pat pradedant varpais skambinti vakarinei maldai suspėja pasakyti porą žodžių – kitais metais ištekės, jei nespėja – neištekės (Laukuva).
 • Seniau žemaičiai labai tikėjo sapnais. Ypač reikšmingu laikytas sapnas Kūčių naktį. Kalėdų rytą atsikėlę vienas kitam savo sapnus pasakodavo. Iš sapno likimą ir ateinantį metą spėdavo, jaunimas – apie vedybas (Plateliai).
 • Kūčių vakarą merginos į lėkštę įpila pelenų, paima stiklinę su vandeniu, į ją panardina ausinį vestuvinį žiedą, tada virš lėkštės su pelenais ir stiklinės su žiedu pakabina veidrodį ir žiūri į veidrodį. Žiūrint į veidrodį žiedo viduryje gali pamatyti visą savo ateitį. Jei matai rūtų vainikėlį – ištekėsi, jei karstą – mirsi, jei Švč. Mergelę Mariją – tapsi vienuole (Betygala).
 • Merginos, po Kūčių norėdamos pamatyti savo būsimąjį vyrą, paima stiklinę, įsipila į ją tyro vandens ir į jį įmeta žiedą ir iš abiejų stiklinės pusių pastato po uždegtą žvakę. Tada prie save pasistato veidrodį ir žiūri į jį. Veidrodyje mergina pamato savo būsimąjį vyrą (Raseiniai).
 • Mergina ant aukšto padengia stalelį ir padeda ant jo po truputį tų patiekalų, kuriuos per Kūčias valgo. Pavalgius Kūčias, bėga pažiūrėti ant aukšto. Ką pamato ten valgantį, tas bus jos vyras (Raseiniai).
 • Jei namiškiai nori, kad namuose esanti mergina sužinotų, kas bus jos jaunikis ar kad pamatytų jį, nuošalesnėje vietoje, kur niekas nevaikšto ir padeda ant jo po truputį visų Kūčių vakarienės valgių. Už stalelio pastato veidrodį ir uždega žvakes. Kai jau viskas paruošta, siunčia merginą, dėl kurios buriama, į tą kambarį, kur stalelis pastatytas, ko nors atnešti. Mergina, nieko apie kitų sumanymą nežinodama, įeina į tą kambarėlį ir prie Kūčių stalelio pamato savo būsimąjį vyrą bevalgantį. Jei merginos laukia greita mirtis, ji pamato karstą (Betygala).
 • Pavalgiusi Kūčių vakarienę, mergina išeina į kiemą ir tris kartus bėga apie trobą. Ką sutinka bėgdama trečiąjį kartą, už to ir ištekės (Raseiniai).
 • Pavalgius Kūčių vakarienę, reikia rankose laikant likusias silkių galvas apeiti apie trobą. Tai padaręs pamatysi savo būsimąjį (-ąją) (Girkalnis).
 • Visą Kūčių dieną reikia nieko nevalgyti, o Kūčių vakarienės metu suvalgyti silkė. Naktį per sapną būsimasis vyras atneš vandens atsigerti (Plungė).

 

Parengė Danutė Mukienė

Bonifaco Vengalio nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization