Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: išsireiškimai, pasakymai, eilės ir kt.

 

Užrašyta 1911 m. liepos mėn. 23–24 dienomis. Pateikė L. Tautkus:

Davatkų poteriai – kiaulės drąsybė, ežero didybė, ožio piktybė .
Vėjui – plunksnos, vanagui – mėsa, stogams – iškada (tiems, kurie karvelius laiko ). [Gal mįslė? – I. Končiaus pastaba paraštėje.]
Dievui – dūšė, žemei – kūns, velniui – šūds.
Amen gratias – mergoms pasijės, boboms – miltai, žemei – kūns, velniui – šūds. [Gal mįslė? – I. Končiaus pastaba paraštėje.].
Pypką rūkydams, pypkę kūrendams,
Rūrą raukydams, pri mergų nueidams.
Kiedy goly, kad i basi,
Žadink palim papirosų.
Atjuo – atbaksnuo,
Atein – atkišnuo.

Iš ančio traukdams,
Ant votkočio maudams.
– Te, pana,vainika,
Kor nogrėbine palika.

 

Gadziukas. Gaida jų:

 1. a) Išvirink kiaulės šlaunį,
  Avino petelį, –
  Nešk vyrui į karčemą,
  Vaišink kaip svetelį.
 2. b) Ėjo Baltrelė matušei sakyti,
  Kad eitų matušė skubiai svirplių plikyti.
  Lindo svirpliai tarp koklių,
  Kad nenuplikytų.

Vieną karvelę teturėjau –
Vieną sūrelį tesuliejau.
Ir pilną bažnyčią garstyčių pribarsčiau
Ir darbo turėjau
Pakol tas garstyčias išsirinkau.

 

Ar aras arklu arti arimo armuo [Pačiam ant seilės atėjo. – I. Končiaus pastaba 1911 m. liepos 23 d.].

 

 

Užrašyta 1912 m. rugpjūčio 16 d. Pateikė B. Grossas:

Buvęs kunigas lenkas. Kalėdodamas jis paklausęs vieno vaikezo poterių. Užsirašęs parodė savo klebonui:

Devyni griekai svetimys:

Vienas – vieną galą,

Antras – antrą galą,

Ketvirts – girts,

Penkts – pempę pešė,

Šešts – šešką dyžė,

Septints – senę myžiuo,

Aštonts – ašį tašė,

Devints – dešrą darė.

 

Užrašyta 1912 m. rugpjūčio 16 d.:

Šeši griekai prieš dievą šventą:

Pirms – prištikis

Antras – pusrytis.

Trets – priešpietė.

Ketvirts – pietūs.

Penkts – pavakarė.

Šešts – večerė.

 

Užrašyta 1920 m. liepos 1 d. Pateikė B. Grossas:

Kam tą bažnyčią tankiai varstyti, juk ne karčema. Ponas Dievas – ne piemuo, o durys – ne varpai – užtenka porą sykių ant metų ir velykinė.

Ar aras arklu arti arimo armuo. [Pačiam ant seilės atėjo 1911 m. liepos 23 d. – I. Končiaus pastaba].

 

Užrašyta 1911m. spalio 14 d. Pateikė L. Tautkus:

Nutrauks mani nu altoriaus,

Pririš muni pri pypkoriaus,

Reks mon anon šikti vesti

Ir pypkelę rankoj nešti.

 

Užrašyta 1912 m. kovo 19 d. Pateikė Jonas Urbonas („pagrabe“ girdėjęs):

Išleid smaką, baisiai išalkintą,

Idant Pana būtų sunaikinta.

Ali pribėgęs kloniojos,

Panelei laižė kojas.

 

Užrašyta 1911 11 23:

Juzus – buzus

Kiaules ganęs nemažus:

Per tvorą lindęs,

Kiaulės subinę žindęs.

Per upalį plaukęs –

Žydo kulį smaukęs.

[Atsimenu iš mažens, nebežinau, net kieno išmokytas – I. Končiaus pastaba].

  
Bonifaco Vengalio nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization