Marijaus Šidlausko straipsnis apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą Čikagoje lietuvių kalba leidžiamo laikraščio „Draugas“ priede „Kultūra“

2022 m. lapkričio 198 d. Čikagoje (JAV) išleisto laikraščio „Draugas“ (jo priede „Kultūra“) 2, 8 puslapiuose išspausdintas 2022 m. rugsėjo 22 d. Užvenčio kraštotyros muziejuje įvykusios mokslinės konferencijos „Sename dvare, arba įstabus Šatrijos Raganos pasaulis“ metu Klaipėdos universiteto docento, lietuvių literatūrologo, sociologo, vertėjo Marijaus Šidlausko perskaitytas pranešimas „Šatrijos Ragana ir mes“ žr. https://zemaitiuzeme.lt/wp-content/uploads/2022/11/M_Sidlausko_straipsnis.pdf . Viešiname šį straipsnį ir  skelbiame „Draugo“ laikraščio interneto svetainės adresą – https://www.draugas.org/, kurioje galite rasti šio ledinio publikacijas politikos, ekonomikos, religijos, kultūros, visuomenės gyvenimo ir kt. temomis.  

 
Svarbiausia informacija apie laikraštį „Draugas“
  

Viešojoje erdvėje skelbiama, kad „Draugas“ yra seniausias pasaulyje be pertraukos lietuvių kalba leidžiamas laikraštis. Tai krikščioniškos krypties prenumeruojamas leidinys, kuriame spausdinamos publikacijos politikos, ekonomikos, religijos, kultūros, visuomenės gyvenimo temomis, skelbiamos žinios ir apie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir kitų šalių lietuvių veiklą, organizacijas. Sovietmečiu leidinyje daug dėmesio skirta Lietuvos nepriklausomybės idėjų sklaidai.

„Draugas“ paskutiniais metais skaitomas, prenumeruojamas net keturiuose žemynuose – Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Nuo 2006 m. veikia laikraščio interneto svetainė (adresas https://www.draugas.org/), prie kurios prisijungę interneto vartotojai turi galimybę peržiūrėti visą šio leidinio redakcijos viešinamą informaciją.

Internete veikia ir „Draugo“ katalogas http://www.lithuanianresearch.org/lit/pla/search.php?pavadinimas=draugas&submit=Ie%9Akoti,  „Draugo“ (bei „Mokslas, Menas, Literatūra“) skaitmeninis archyvas https://www.draugas.org/rodykle-index/. Internete pateikiama informacija ir apie „Draugo“ tomus, sukaktinius numerius, https://www.draugas.org/tomai-vol-numbers/, viešinamos ir šio leidinio antgalvės https://www.draugas.org/antrastes-mastheads/.  

Pirmasis „Draugo“ numeris išspausdintas 1909 m. liepos 12 d. Vilks Bare (Pensilvanijos valstija, JAV). Nuo 1912 m. liepos 4 d. jis leidžiamas Ilinojaus valstijos Čikagos mieste (JAV). Iki 1916-ųjų laikraštis vieną kartą per savaitę, o nuo 1916 m. kovo 31 d. – kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį (papildomai iki 1916 m. pabaigos dar buvo leidžiamas savaitinis „Draugo“ laikraštis). 1982 m. jis pradėtas leisti 5 kartus per savaitę, nuo 2011 m. – tris kartus.  Nuo 1946 m. rugsėjo 6 d. iki 1947 m. birželio 5 d. penktadieniais papildomai buvo leidžiamas 4 puslapių priedas anglų kalba, nuo 1996 m. liepos iki 1997 m. sausio 25 d. – vienas numeris per savaitę anglų kalba, tačiau tokio leidinio skaitytojų daug nebuvo, tad toliau laikraštis leidžiamas tik lietuvių kalba. Dabar du kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadieniais) leidinys spausdinamas 12 puslapių apimties, o šeštadieniais – 16, iš kurių  8 dabar skiriami nuo 1949 m. liepos 27 d. leidžiamam laikraščio priedui „Kultūra“ (ankstesnis jo pavadinimas buvo „Mokslas, Menas, Literatūra“). Šį priedą yra redagavęs J. Prunskis, K. Bradūnas, A. Liulevičienė, D. Bindokienė.

2003 m. laikraščio tiražas buvo 8 000 egzempliorių.

1909–1916 m. „Draugą“ leido Kunigų sąjunga, 1916–1918 m. „Draugo spaudos bendrovė“, nuo 1920 m. – vienuoliai marijonai, nuo 1941 m. – Lietuvių katalikų spaudos draugija (Lithuanian Catholic Press Society), kurios nariai yra vienuoliai marijonai ir pasauliečiai.

2006 m. balandžio mėn. veikia „Draugo“ internetinė svetainė. Svetainės skyriuje „Knygynėlis“ skelbiamas „Draugo“ redakcijos parduodamų leidinių sąrašas, nurodoma ir jų kaina. Yra skyrius, kuriame pranešama apie mirusius tautiečius. Skelbiama informacija ir apie laikraščio prenumeratos galimybes. Svetainė turi savo versiją ir anglų kalba (skyrius DRAUGAS NEWS). Ji pasiekiama iš svetainės titulinio puslapio.

2017 m. pradėtas kurti visų „Draugo“ numerių bei kultūrinių priedų skaitmeninis archyvas.

1919 m. „Draugo“ redakcija įsigijo savo spaustuvę. Prie jos 1951 m. pradėjo veikti knygų leidykla „Lietuviškosios knygos klubas“.

1951–1970-aisiais laikraščio redakcija kasmet organizuodavo grožinės literatūros (romano ir poezijos) konkursus.

Nuo 1954-ųjų kelerius metus redakcija rengdavo radijo programas.

Pirmasis leidinio redaktorius buvo Kazimieras Urbonavičius. Vėliau šias pareigas ėjo Antanas Civinskas,  Konstantinas Vasys, Vincas Kulikauskas, Vytautas Bagdanavičius, Viktoras Rimšelis, Antanas Kaupas (1909–1913), Fabijonas Kemėšis (1914–1915), Antanas Maliauskis (1915–1916), Petras Tumasonis (1916–1943), Pranciškus Būčys (1918–1921), Ignas Česaitis (1921–1924), Kazys Pakštas (1924–1925), Kazimieras Aloyzas Matulaitis (1926–1927), Leonardas Šimutis (1927–1968), Aloyzas Baronas (1955), Pranas Garšva (1957–1992), Danutė Bindokienė (1992–2007), Dalia Cidzikaitė (2007–2013). Nuo 2013-ųjų laikraščio redaktorės pareigas eina Ramunė Lapas.

„Draugo“ laikraščio redakcijoje yra dirbę iškilūs Lietuvos išeivijos visuomenės ir kultūros veikėjai, rašytojai kun. Vaclovas Bagdanavičius, Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas, Stasys Džiugas, Česlovas Grincevičius, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Bronius Kviklys, Aušrelė Liulevičienė, kun. Juozas Prunskis ir daugelis kitų.

 

Naudota literatūra:

  1. „Draugui“ – 100: už tikėjimą ir lietuvybę [sud. Marija Bareikaitė-Remienė], Vilnius: Baltijos kopija, 2009. 
  2. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/draugas-2/ (žr. 2022-11-29).
  3. Laisvoji enciklopedija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Draugas_(laikra%C5%A1tis) (žr. 2022-11-29).
Smush Image Compression and Optimization