Adolfas Tautavičius. „Prano Genio darbų bibliografija“

Pranas Genys

Pranas Genys – poetas, publicistas, visuomenės veikėjas. Jis buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, jaunalietuvis, vėliau – Žemaičių „Alkos” muziejaus steigėjas ir jo vedėjas, muziejinės medžiagos rinkėjas ir muziejaus rūmų statytojas, vienas iš literatūrinių vakarų organizatorių ir dalyvių. Šią jo veiklą iš dalies atspindi ir pateikiama bibliografija. Ji nepilna – kai kas paties autoriaus nepastebėta, kai ką jau nebebuvo galima ir surinkti, nes trūksta kelių periodinių leidinių, kuriuose savo publikacijas spausdindavo P. Genys, pilnų komplektų. P. Genys savo kūrybą – eilėraščius, apsakymus beveik visada pasirašydavo savo pavarde. Tuo tarpu po straipsniais ir korespondencijomis dažnai jis pasirašydavo ir slapyvardėmis: Telšių Pliumpis, Narūnas, Ventos ašara, o kai kada ir raidėmis Pr. G., o kai kurias gal ir P. G. be to, dalį jo korespondencijų redakcijos išspausdindavo ir be jokių parašų. Inicialai P. G. kartais gali būti ir poeto Petro Gintalo, o Narūnu pasirašinėdavo ir J. Stonys (žr. „Garsas”, 1928 m. Nr. 25, p. 3). Todėl kai kurie rašiniai su inicialais P. G. į bibliografiją neįtraukti.
Šioje bibliografijoje nėra paminėti 1945–1952 m. išspausdinti jo darbai. Po tragiškos mirties Šilutės (Macikų) lageryje jo vardas daugiau kaip 20 metų Lietuvoje nebuvo minimas, nespausdinta ir kūryba. Į šią bibliografiją neįtraukti ir P. Genio darbai, tuo laikotarpiu spausdinti JAV ir kituose užsienio lietuvių leidiniuose – autorius neturėjo galimybės tokią bibliografiją surinkti.

Knygos

Džiugo varpai. Pirmi skambėjimai. Korporacijos „Samogitia” leidinys. Dailininkas J. Perkovskis. Telšiai. 1929. 64 p.

Skelbiami 1924–1929 m. parašyti 56 eilėraščiai. Knygoje yra keturi skyreliai: „Žemaitis Žemaičiams”, „Džiugo varpai”, „Meilė ir skausmas”, Gyventi”.

Perspausdinta: Džiugo varpai. Lyrika. Telšiai. 1992. 103 p. (P. 5–35 Dacys V. Biografija arba kelias nuo Kalnėnų iki Šilutės).

* Knygos pasirodymą skelbė ano meto spauda, pranešdama, kad ją iliustruoja J. J. Burba. Autoriaus pavardė nenurodyta, bet pabrėžiama, kad jis literatūrinį darbą dirba jau devinti metai. Žr. Džiugo varpai. Telšiai // Lietuvos aidas. 1928 m. gruodžio 12 d. P. 4.

 Recenzijos:

Bičiūnas V. // Židinys. 1929. Nr. 12. P. 467–468.

Būdavas St. // Rytas. 1929 m. spalio 29 d.

Daugiliškis A. // Lietuvos aidas. 1929 m. spalio 8 d. P. 4.

Gira L. Įsidėmėtinos praeitųjų metų grožinės literatūros knygos // Šviesos keliai. 1931. Nr. 1. P. 71.

Navardauskas P. // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 8. P. 42–43.

Kontrimas J. Žemaičių legendos visai Lietuvai // Tiesa. 1994 m. kovo 19. P. 16.

Atnašavimai. Lyrika. Telšiai, „Sakalas”. 1935. 80 p.

Dailininkas P. Augustinavičius. Knygoje – trys skyreliai: „Atnašavimai”, „Žemaičių žemė”, „Vėtra kryžkelėje”. Viso 61 eilėr.

Perspausdinta knygoje: Genys Pr. Rūpintojėliai. Lyrika. Telšiai. 1992. 128 p.

 Recenzijos:

Miškinis A. // Šviesos keliai. 1936. Nr. 3. P. 183–185. Parašas: A. M.

Povilonis J. // Naujoji Romuva. 1936. Nr. 7. P. 166.

Verdenis A. // Ateitis. 1936. Nr. 2. P. 106–107.

Rūpintojėliai. „Žemaičių žemės” leidinys. Telšiai. 1941. 128 p.

Viršelis P. Augustinavičiaus. Knygoje yra skyriai: „ Nauja diena”, „Rūpintojėliai”, „Tėviškė”.

Perspausdinta: Telšiai. 1992.

Recenzijos:

Kudirka F. Pr. Genio „Rūpintojėliai”// Žemaičių žemė. 1942 m. sausio 12 d. P. 3.

Medinis M. Pr. Genio „Rūpintojėliai” // Tėviškė. 1942 m. sausio 11. P. 3.

Šimkevičius J. Rūpintojėlių poezija // Žemaičių žemė. 1944 m. birželio 10 d. P. 2–3.

Rūpintojėliai. Naujo poezijos rinkinio proga // Į laisvę. 1941 m. gruodžio 31. P. 4. Parašas: J. Braz.

Rūpintojėliai // Naujoji Lietuva. 1942 m. sausio 18 d. P. 3. Parašas: K. Žrg.

Ūkininko patarėjas. 1942 m. sausio 9 d. P. 8.

Pr. Genio poezijos knyga jau spaudoje // Žemaičių žemė. 1944 m. birželio 10 d. P. 4.

(„Sakalo” bendrovė išleidžia „Saulėgrąžai”)


Eilėraščiai, kita grožinė kūryba, publicistika 

1921 m.

Poezija

Artojo daina (iš karo laikų) // Vytis. 1921 04 15. P. 100.
Bernužėli jaunasis // Vytis. 1921 08 30. P. 388.
Į Darbą // Vytis. 1921 08 30 P. 402.
Kaip teka upelis vingiuodamas… // Vytis. 1921 04 30. P. 136. Po eilėraščiu: „Telšių gimnazija, 4. II. 21.”
Kas jaučia? (kareivio širdies rauda) // Vytis. 1921 04 30. P. 132. Prie eilėraščio autoriaus nurodomas A. Genys, bet turinyje korektūros klaida ištaisyta (P. 621).
Karžygio Mirtis // Vytis. 1921 04 15. P. 100.
Laikas lyg upelis… // Vytis. 1921 03 30. P. 68.
Paskutinės Keistučio Dienos // Vytis. 1921 07 30. P. 326. Datuota: Telšių gimnazijoje 1920 07 29.
Sesutės Rauda // Vytis. 1921 03 30. P. 68.
Svetur // Vytis. 1921 08 30. P. 406.
Štai… // Vytis. 1921 04 15. P. 103.
Žiūrėkite, jau švinta rytai… // Vytis. 1921 08 15. P. 355.

Publicistika

Amerikoje augančiai Lietuvaitei // Vytis. 1921 07 15. P. 369. Datuota: Telšių gimnazijoje 1920 10 Skaičiau aš „Vytis” // Vytis. 1921 08 30. P. 66.
Vasariniai Mokytojų Kursai // Vytis. 1921 09 30. P. 448–449. 

1922 metai

Poezija

Be laimės /./Vytis. 1922 01 15. P. 16. Datuota: 1920 09 21.
Į antrą žygį // Vytis. 1922 07 30. P. 390. Datuota: 1922 02 24.
Iš 1918 m. // Vytis. 1922 07 15. P. 367.
Jaunystė // Vytis. 1922 07 15. P. 368. Datuota: 1922 02 24.
Kanklės // Vytis. 1922 02 28. P. 167.
Laimužei. // Vytis. 1922 02 28. P. 10. Datuota: 1921 10 30.
Mūsų gėlės (Pavedu sesei Liūdai) // Vytis. 1922 01 15. P. 15–16. Datuota: 1921 11 15.
Sudiev, saulele (Elegija) // Vytis. 1922 07 15. P. 368.
Žvejai. // Vytis. 1922 02 28. P. 107. Datuota: 1921 08 21. 

Publicistika

Lietuvos Mokykla Laisvę Atgavus // Vytis. 1922 01 30. P. 42–43.

Poezija ir kūryba // Giedra (JAV). 1922 m. Nr. 9. P. 275–283.

 1923 metai

Poezija

Ant aukuro // Vytis. 1923 02 15. P. 71. Datuota: 1922 10 01
Einu aš su pasauliu… // Vytis. 1923 09 15. P. 368.
Myliu // Vytis. 1923 07 30. P. 246.
*** Nėra paguodos. // Vytis. 1923 03 15. P. 138. Datuota: 1922 10 01.
N. N. (Ateik, sesele, jau tulpės žydi) // Vytis. 1923 03 15. P. 138. Datuota: 1922 05 25.
N. N. (Tyliai blaškosi nendrelės) // Vytis. 1923 03 15. P. 146.
Tėvų žemė // Vytis. 1923 07 15. P. 261.
Valio lietuviai! // Vytis. 1923 04 30. P. 206. Datuota 1923 02 10
Laiškas Lietuvos Vyčiams // Vytis. 1923 04 30. P. 217–218. (Dėl paramos Klaipėdos sukilimui)
Mūsų dainos. // Vytis. 1923 03 15. P. 142–143. (Už dainavimą.)
Vertėjų žiniai // Lietuva. 1923 10 05. P. 7. (Apie F. Šilerio baladžių vertimą.)
Redakcijos atsakymai // Lietuva. 1923 04 11. P. 7. [ Pr. Geniui: Straipsnių „Dėl M. K. Čiurlionio šifro” ir „Rytmetinė giesmė” nedėsime. Trečiąjį dalykėlį dedame sutrumpinę.
Šiame „Lietuvos” numeryje yra tik korespondencija: „Telšiai. Žemaitiškas apsileidimas”, Datuota: slapyvardžiu Telšių Pliumpis. Gal P. Genio?]

 1924 metai

Poezija

Ankstų skaidrų rytužėlį… / Vytis. 1924 08 15. P. 322. Datuota: 1923 02 27.
Ant marių kranto // Vytis .1924 08 15. P. 326.
Atgaivinki! // Vytis. 1924 10 15. P. 422. Datuota: 1924 06 07.
Aušros žvaigždei // Vytis. 1924 03 30. P. 149. Datuota: Latvija, 1923 07 27.
Baltosios rožės // Lietuvis. 1924 11 21. P. 9.
Baltos rožės // Vytis. 1924 11 15. P. 491. Datuota: Šiauliai, 1924 08 18.
Brangios ir dienos // Vytis. 1924 05 30. P. 196. Datuota: Latvija, 1923 07 24.
Dainelė // Vytis. 1924 11 30. P. 518.
Džiugo varpai // Vytis. 1924 11 15. P. 492.
Graži dienelė // Vytis. 1924 11 15. P. 484.
Ilgu… // Vytis. 1924 10 15. P. 432. Datuota: 1924 06 08.
Yra dangaus žvaigždėtas plotas… // Vytis. 1924 03 30. P. 150. Datuota: 1924 01 27.
Iš gilybių // Vytis. 1924 05 15. P. 180.
Kada nuliūdę spinduliai // Vytis. 1924 11 30. P. 516.
Kur gėlės? // Vytis. 1924 12 25. P. 555. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 08.
Kur vedi? // Vytis. 1924 05 30. P. 200. Datuota: 1924 04 03.
Laikrodis // Vytis. 1924 11 30. P. 526.
Laimužei // Vytis. 1924 03 15. P. 135.
Mano saulei (Skirta B. R.) // Vytis. 1924 12 25. P. 554. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 15.
Mergelės skundas // Vytis. 1924 06 30. P. 248. Datuota: 1924 02 24.
Mirštančios rožės // Vytis. 1924 06 30. P. 248. Datuota: 1924. 02. 21.)
Miškų gyvybė // Vytis. 1924 09 30. P. 391. Datuota: 1924 06 07.
Neklausk // Vytis. 1924 11 30. P. 526.
Neverk // Vytis. 1924 10 15. P. 431. Datuota: Telšiai, 1923 03 15.
Nežinau, kas būtų?… // Vytis. 1924 09 30. P. 398. Datuota: Šiuliai, 1924 08 20.)
O, jaunystė!.. // Vytis. 1924 09 15. P. 366–367. Datuota: Telšiai, 1923 03 05.
Palydėk!… // Vytis. 1924 12 25. P. 561. Datuota: 1924 02 24.
Pasaulis gieda savo dainas // Vytis. 1924 02 29.
Pasiilgimas // Vytis. 1924 05 30. P. 199–200. Datuota: Kemeri, 1923 07 08.
Paskutinė auka // Vytis. 1924 03 30. P.149. Datuota: 1927 06 23.
Paskutinė styga //Vytis. 1924 10 15. P. 423. Datuota: Telšiai, 1923 03 06.
Paskutinėj valandoj // Vytis. 1924 02 29. P. 111.
Perkūnas // Vytis. 1924 11 30. P. 519.
Praeities takeliai // Vytis. 1924 11 15. P. 491.
Ramybės valandai // Vytis. 1924 09 30. P. 398. Datuota: 1922 12 22.
Rytojaus diena // Vytis. 1924 05 15. P. 181. Datuota: 1924 02 03.
Rudenio naktys Žemaitijoj // Vytis. 1924 11 15. P. 484.
Sakyk! // Vytis. 1924 02 29. P. 103.
Saulės kryžiai // Vytis 1924 09 30. P. 390–391. Datuota: Šiauliai, 1924 08 20.
Slaptas skausmas // Vytis. 1924 06 30. P. 248. Datuota: 1923 11 05.
Tarp gėlių // Vytis. 1924 06 15. P. 226. Datuota: 1923 09 16.
Tylos, kaip saulės, esu išalkęs // Vytis. 1924 10 15. P. 422. Datuota: 1922 09 13.
Troškimas // Vytis. 1924 09 30. P. 398.
Už jūružių jūružėlių // Vytis. 1924 01 30. P. 50. Datuota: 1923 03 18.
Vakaro tyla // Vytis. 1924 02 29. P. 112.
Viltis paskutinė // Vytis. 1924 03 30. P. 149. Datuota: Latvija, 1923 06 26.
Žemaičio bernelio meilė // Vytis. 1924 06 15. P. 220. Datuota: Kalnėnai, 1923 12 28.
Žemės kalinys // Vytis. 1924 06 15. P. 225. Datuota: 1924 03 31.
Žvejai. Vytis. 1924 10 15. P. 433. 

Dramos, apsakymai

Taip likimą lėmė / Trijų veiksmų pasakos drama // Vytis. 1924 02 15. P. 67–70; 1924 02 29. P. 99–103; 1924 03 15. P. 131–133 ir 03 15. P.146 – 148.
Ištremtieji // Vytis. 1924 01 30. P. 37–41. Datuota: Telšiai, 1923.
Pirmoji Meilė // Vytis. 1924 03 30. P. 137.

 Straipsniai, korespondencijos

Menas ir mūsų dienos // Giedra (JAV). 1924. Nr. 9. P. 265–271.
Žemaičių kultūros pėdsakai // Rytas. 1924 05 03. P. 2.
Žemaičių Romantizmas ir Jo autoriai // Vytis. 1924 06 30. P. 255–257. 

1925 metai

Poezija

Artojų žemėje / Vėlių kančios motyvais // Vytis. 1925 04 15. P. 196–197. Datuota: Kalnėnai, 1924 m. Velykos.
Aš ir mano ilgesys // Vytis. 1925 08 15. P. 388.
Atbalsiai (16 vasario) // Vytis. 1925 03 30. P. 165. Datuota: Telšiai, 1924 02 16.
Atminimas // Vytis. 1925 04 15. P. 202. Datuota: Mažeikiai, 1924 m. gruodis.
Atvėriau savo laisvės bokštą // Vytis. 1925 01 30. P. 37. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 17.
Aukštybė // Vytis. 1925 01 15. P. 4. Datuota: 1923 07 16.
Bemylint žvaigždę // Vytis. 1925 04 15. P. 198. Datuota: Mažeikiai, 1924 17 07.
Dėl Vilniaus // Lietuvis. 1925 09 08. P. 12. Datuota: Kalnėnai, 1925 08 27.
Dienos gale // Vytis. 1925 07 30. P. 360. Datuota: Telšiai, 1923.
Du žiedeliai // Vytis. 1925 05 30. P. 292.
Džiaugsmo šešėlis // Vytis. 1925 02 28. P. 108. Datuota: Mažeikiai, 1924 m. lapkričio mėn.
Gal juokies tu ant mano kapo!… // Vytis. 1925 03 30. P. 169.
Gėlių kalba // Vytis. 1925 04 30. P. 232. Datuota: Telšiai, 1924.
Girių sopulys // Vytis. 1925 02 28. P. 106. Datuota: Mažeikiai, 1924 m. lapkričio mėn.
Ilgu man žemėj… // Vytis. 1925 08 30. P. 420. Datuota: Telšiai, 1924 m.
Išnyko mano praeitis… // Vytis. 1925 06 30. P. 327. Datuota: Telšiai, 1924 m.
Į Trakus // Vytis. 1925 03 30. P. 166. Datuota: Telšiai, 1924 m.
Jei tu ateitum! // Vytis. 1925 03 15. P. 136. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Keleivis. Židinys. 1925. Nr. 8–12. P. 201.
Kirviai nukirto žalią liepelę… // Vytis. 1925 01 15. P. 9. Datuota: Mažeikiai, 1924 10 27.
Ko taip liūdna // Vytis. 1925 03 15. P. 139. Datuota: Mažeikiai, 1924 m.
Kovoje kritusiam draugui // Vytis. 1925 09 30. P. 483. Datuota: Telšiai, 1923.
Mano saulei (skirta R. B.) // Vytis. 1925 05 15. P. 269–270; 1925 09 15. P. 455–457; 1925 09 30. P. 486–487. Datuota: Mažeikiai, 1925 06 20.
Nakties svečiai // Židinys. 1925. Nr. 8–12. P. 201.
Našlaitė // Vytis. 1925 10 15. P. 500. Datuota: Telšiai, 1923 m.
Neliūsk // Vytis. 1925 03 15. P. 139. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Nuo kalno // Lietuvis. 1925 08 14. P. 13. Datuota: Telšiai, 1924.
Padžiūgių naktys // Vytis. 1925 04 30. P. 230. Datuota: Kalnėnai, 1924.
Pasiilgom Vilniaus // Lietuvis. 1925 09 25. P. 11. Datuota: Kalnėnai, 1920 08 25.
Rudens rekviem // Vytis. 1925 11 30. P. 600. Datuota: Kalnėnai, 1923.
Saulėn // Vytis. 1925 06 15. P. 306. Datuota: Kalnėnai, 1922.
Saulės žibintas // Vytis. 1925 01 15. P. 9. Datuota: Kalnėnai, 1924.
Saulėtas takelis // Vytis. 1925 06 30. P. 341. Datuota: Telšiai, 1923.
(Sesės albuman) // Vytis. 1925 04 15. P. 108. Datuota: Mažeikiai, 1924 11 10.
Sesės albuman // Vytis. 1925 02 28. P. 107. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Sesės gėlės // Lietuvis. 1925 01 09. P. 9.
Skausmo gėlės // Vytis. 1925 03 15. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Šauliai // Vytis. 1925 03 30. P. 170. Datuota: Latvija, 1923.
Širdis kalba // Vytis. 1925 05 15. P. 276. Datuota: Kalnėnai, 1924.
Šviesioji meilė // Vytis. 1925 03 30. P. 170. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Tavo muzika (skirta D. V.) // Vytis. 1925 04 30. P. 232. Datuota: Šiauliai, 1924 08 18.
Už kalnų mėlynųjų… // Vytis. 1925 01 15. P. 5. Datuota: Kalnėnai, 1924.
Vakaras Kalnėnuos // Vytis. 1925 04 30. P. 232. Datuota: Kalnėnai, 1924.
Žvaigždės sūnus // Vytis. 1925 02 28. P. 98. Datuota: Mažeikiai, 1924. 

Kita grožinė literatūra

Vienas iš geradarių // Vytis. 1925 01 30. P. 34–35. Parašas: Pr. G–s. (Dviejų asmenų pokalbis dėl Klaipėdos ir Vilniaus)
Aguonos // Vytis. 1925 01 15. P. 6–7. Datuota: Mažeikiai, 1924 11 20. (Apsakymėlis iš ligoninės)
Kalinys (Sielos ilgesio ekstaze, augini mane!) // Vytis. 1925 03 15. P. 137–138. (Vaizdelis) 

Vertimai

Šileris. Grafas iš Habsburgo // Vytis. 1925 02 15. P. 76–77.
Šileris. Polikrato žiedas // Vytis. 1925 01 30. P. 40–41. Datuota: Latvija, 1923.
Šileris. Narūnas // Vytis. 1925 06 30. P. 325–327. Datuota: Telšiai, 1923.
Šileris. Pirštinė // Vytis. 1925 01 15. P. 8. Datuota: Latvija, 1923. 

Publicistika

Dėl Daukanto paminklo // Lietuvis. 1925 04 10. P. 8. Parašas: Narūnas, rašyta Mažeikiuose.
Tautos kongresas // Lietuvis. 1925 05 01. P. 11–12. Parašas: Narūno.

 

1926 metai

Poezija

Aš nemėgstu tų žiedelių // Garsas (JAV) 1926 10 28. P. 5. Datuota: Ukmergė, 1926 08 18.
Atrakinkit ir man… // Vytis. 1926 03 31. Datuota: Mažeikiai, 1925.
Aš myliu, myli juk ir tu… // Garsas. 1926 11 04. P. 3. Datuota: Mažeikiai. 1925 02 07.
Aukso rūbas // Garsas. 1926 12 23. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 25.
Be sielvarto sėdžiu prie naujo kapo // Garsas. 1926 10 28. Datuota: Kalnėnai, 1926 01 01.
Dangaus viešnia // Garsas. 1926 12 23. P. 7. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 05.
Dulkės // Vytis. 1926 12 30. P. 748. Datuota: Kalnėnai, 1923.
Du takeliai // Vytis. 1926 06 15. P. 324. Datuota: Mažeikiai, 1925.
Ei, draugai, užtraukit… // Garsas. 1926 11 04. P. 7. Datuota: Mažeikiai, 1952 06 07.
Einu // Vytis. 1926 08 30. P. 492. Datuota: Kalnėnai, 1923.
Gėlių kalba // Garsas. 1926 12 09. P. 3. Datuota: Telšiai, 1924 04 09.
Gyvatos taurei // Lietuvis. 1926 02 12. P. 13. Datuota: Ukmergė, 1926 01 22.
Gulbiai // Garsas. 1926 12 09. P. 7. Datuota: Kalnėnai, 1924 10 08.
Idėjai // Garsas. 1926 12 30. P. 3. Datuota: Mažeikiai, 1925 05 13.
Ilgesys // Vytis. 1926 09 30. P. 556.
…Jei nupintų ainiai Tau garbingą vainiką // Garsas. 1926 12 09. P. 7. Datuota: Šiauliai, 1924 09 02.
(Z. D-tei) Ji atėjo // Garsas. 1926 10 28. P. 4. Datuota: Ukmergė, 1926 06 04.
Juodąją naktį… // Garsas. 1926 09 16. P. 17. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 13.
Kad myliu // Garsas. 1926 12 09. P. 2. Datuota: Kalnėnai, 1924 01 04.
Kryžkely // Vytis. 1926 08 15. P. 463. Datuota: Kalnėnai, 1925 01 01.
Kur tėviškė mano?.. // Garsas. 1926 12 16. P. 7. Datuota: Telšiai, 1924 01 30.
Laimužei // Garsas. 1926 12 09. P. 3. Datuota: Šiauliai, 1924 09 02.
Lietuvių žemė. Garsas. 1926 09 23. P. 5. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 28.
Likimas surišo mane su tavim // Garsas. 1926 10 28. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 11 13.
Mano sodnelis // Vytis. 1926 01 15. P. 6.
Mano žygiai // Garsas. 1926 11 04. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 02 15.
Minioje // Garsas. 1926 12 16. P. 7. Datuota: Telšiai, 1924 02 24.
Mano vargeliai // Vytis. 1926 05 30. P. 292. Datuota: Kalnėnai, 1924.
Mergužėlė // Vytis. 1926 04 30. P. 232. Datuota: Telšiai, 1924.
Mirties kely // Vytis. 1926 10 30. P. 630. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Nakčiai // Vytis. 1926 02 15. P. 76. Datuota: Mažeikiai, 1924.
Nusipinsiu vainiką // Vytis. 1926 09 15. P. 525. Datuota: Kalnėnai, 1923.
Pabalo galvos // Garsas. 1926 09 16. P. 7. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 26.
Palaužiau rūtų švelniausią šaką… // Garsas. 1926 12 16. Datuota: 1926 09 09.
Praeities meilė // Vytis. 1926 01 30. P. 39. Datuota: 1923.
Prieblanda // Vytis. 1926 07 30. P. 420. Datuota: Mažeikiai, 1925 05 31.
Rožės // Garsas. 1926 12 16. Datuota: Telšiai, 1923 09 06.
Rožės // Vytis. 1926 02 15. P. 70. Datuota: Telšiai, 1924.
Rožių švelniausiais žiedais… // Garsas. 1926 09 23. P. 3. Datuota: 1926 07 02.
Skriaudų marintojai // Vytis. 1926 06 30. P. 357. Datuota: Mažeikiai, 1925 04 17.
Sveiki (nepasakęs) // Garsas. 1926 11 14. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 14.
Širdies žvaigždei // Garsas. 1926 12 09. P. 7. Datuota: Mažeikiai, 1924 12 02.
Tautai // Garsas. 1926 11 04. P. 7. Datuota: Vilkmergė, 1926 02 26.
Tu atiduok man tą gruožybę… // Garsas. 1926 10 28. P. 5. Datuota: Vilkmergė, 1926 04 15.
Tu būk šviesa, tu būk kančia // Garsas. 1926 11 11. Datuota: Mažeikiai, 1925 05 07.
Valkatos priedangstėj. // Garsas. 1926 09 23. P. 7. Datuota: 1926 07 02.
Verkiantiems // Garsas. 1926 09 23. P. 3. Datuota: 1926 07 17.
Vilniaus uola (Dr-ui J. Basanavičiui, tautos tėvui) // Garsas. 1926 12 23. P. 7. Datuota: Kalnėnai, 1926 11 23.
Žaismas // Garsas. 1926 12 16. P. 3. Datuota: 1926 10 08.
Apei do bruolius durnus, o tretį be pruotą (sulig Žemaičių). Užrašė Pr. Genys. // Garsas. 1926 12 16. P. 3.
Likimo pašaipėlė // Garsas. 1926 12 09. P. 3; 1926 12 16. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1924 11 04.
Naktinis svetys (Iš žemaičių gyvenimo) // Garsas. 1926 11 18, 1926 11 25.
Nepažįstamieji // Garsas. 1926 12 30. P. 3 (Apsakymo pradžia)
Sodininkas // Garsas. 1926 12 23. P. 3. Datuota: Kalnėnai. 1926 11 20.
Trys bruole (sulig Žemaičių). Užrašė Pr. Genys, papasakojo Proncėškos Krakauskis // Garsas. 1926 12 23. P. 3. 

Vertimai

Čechovas A. P. Lažybos // Garsas. 1926 10 14, 1926 10 21. 

Straipsniai, korespondencijos

Naujas kelias iš stoties // Lietuvis. 1927 10 20. P. 3. Parašas: Ventos ašara (Telšiai)
Pritaria, bet velnį mįslija… // Lietuvis. 1927 04 30. Nr. 17. P 9–10. Parašas: Narūnas. (Apsnūdę telšiškiai)
Provincijos skurdas (Iš Žemaičių padangės) // Lietuvis. 1926 07 23. P. 5–6. Parašas: Narūnas.
Šlykštus gaivalas // Lietuvis. 1926 07 30. P. 12–13. Parašas: Narūnas. ( Žemaičių Kalvarija) 

1927 metai

Poezija

Aušros žara // Garsas. 1927 11 17. P. 3. Datuota: Telšiai, 1923 12 19.
Dangaus viešnia // Jaunoji Lietuva. 1927 01 15. Nr. 7. P. 7. Datuota: Vilkmergė, 1926 05 05.
Džiaugsmui // Garsas. 1927 02 17. (Nr. 7). P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1925 08 02.
Einu // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 66. Datuota: Kalnėnai, 1923.
Gelmių šviesybei // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 186. Datuota: Vilkmergė, 1926 03 11.
Gyvasis vynas // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 183. Datuota: Vilkmergė, 1926 06 14.
Ilgesio draugei // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 68. Datuota: 1926 05 18.
Ilgu… // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 68. Datuota: 1926 06 18.
Į Vilnių! // Garsas. 1927 02 17. Nr. 7. P. 2. Datuota: Mažeikiai, 1925 11 15.
Jaunos akys // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 184. Datuota: Kalnėnai, 1926 09 09.
Mano siela // Vytis. 1927 01 30. Nr. 2. P. 35. Datuota: Kalnėnai, 1926 12 09.
Paklausyki // Vytis. 1927 05 30. Nr. 9. P. 244. Datuota: Telšiai, 1923.
Poezijos prieglobsty // Vytis. 1927 01 15. Nr. 1. P. 4. Datuota: 1925 08 09.
Poeto kapas // Garsas. 1927 02 17. Nr. 7. P. 3. Datuota: Vilkmergė, 1926 02 15.
Žemaičių kalnuose auštant // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 179. Datuota: Kalnėnai, 1926 07 04.
Žvaigždžių takais! // Vytis. 1927 04 15. Nr. 7. P. 179. Datuota: Kalnėnai, 1926 12 07. 

Proza

Nuostabus žaismas // Lietuvis. 1927 04 22, 1927 04 25.
Trys sapnai // Vytis. 1927 02 28. Nr. 4. P. 90–91. 

Vertimai

Senkevičius H. Palaiminta // Vytis. 1927 02 15. Nr. 3. P. 64–65. Pierašas: sulietuvino Pr. Genys.

Publicistika, korespondencijos

Įdomaujasi radio laikraščiu // Lietuvis. 1927 04 30. P. 3. Parašas: Ventos ašara.
Ir Telšiuos sukilimėlis // Lietuvis. 1927 11 16. P. 3.
Kariuomenės šventė // Lietuvis. 1927 11 29. P. 3. Parašas: P. G.
Kelių taisymas Telšių apskrity // Lietuvis. 1927 07 08. P. 4. Parašas: Ventos ašara.
Lietuvių kalba per radio // Lietuvis. 1927 11 21. P. 4.
Menas provincijoje // Lietuvis. 1927 05 14. P. 3. (Kanklių pastatyta P. Vaičiūno „Sudrumsta ramybė”)
Negalima gauti „Lietuvio” // Lietuvis. 1927 01 11. P. 1. Parašas: P. G.
Rastas titnaginis peiliukas // Lietuvis. 1927 01 31. (Ylakiuose, prie Žemaičių Kalvarijos)
78 viename kambary // Lietuvis. 1927 11 26. P. 5. Parašas: Žemaitis. (Apie mokyklų būklę)
Telšiai // Lietuvis. 1927 09 30. P. 3. Parašas: Ventos ašara. (4 trumputės korespondencijos su tuo pačiu parašu – dėl gero linų derliaus, liūčių, kurios trukdo Žemaičiuose sėją ir kt.)
Telšių anegdotas // Lietuvis. 1927 11 16. P. 3. (Dėl lenkų kalbos tarp inteligentų)
Telšiai // Lietuvis. 1927 09 30. P. 3. Parašas: Ventos ašara.
Tvarka ir ramumas // Lietuvis. 1927 05 14. P. 3. Parašas: Ventos ašara.
Visi džiaugsmai / Savivaldybių keliai/ Pasibaigė laukų darbai // Lietuvis. 1927 10 31. P. 3. Parašas: V. aš. (Trumpos korespondencijos) 

1928 metai

Poezija

238… Aš nemėgstu tų žiedelių… // Garsas. 1928 07 12. Nr. 28. P. 3. Datuota: 1926 05 18.

Aš prabudau, prabilt ketu // Garsas. 1928 07 05. Nr. 27. P. 3. Datuota: 1926 07 31.
Aušra // Šatrija. 1928. Nr. 4. P. 27.
Dievaitė // Garsas. 1928 12 08. P. 5.
Draugams // Garsas. 1928 07 19. Nr. 29. P. 3 Datuota: 1925 05 07.
Įkvėpimas // Garsas. 1928 09 27. Nr. 49. P. 5.
Iš liūdesio tėvynės // Garsas. 1928 09 27. Nr. 39. 1928 10 04. Nr. 40.

Eilėraščių ciklas: 1. Liūdesio šventovė; 2. Liūdesio miestas; 3. Šventės išvakarėse; 4. Rytas; 5. Didysis svečias; 6. Naujas gyvenimas; 7. Vėliavos plakas.
Jaunystės šventovė // Šatrija. 1928. Nr. 4. P. 31.
Kelk, Žemaiti! // Tautos žiedas. 1928. Nr. 1. P. 8.  (Telšiai. Neperiodinis laikraštis)
Kilk, Žemaiti! // Garsas. 1928 10 04. Nr. 40. P. 7.

Mirusi Šatrija // Garsas. 1928 11 29. Nr. 48. P. 3.
Naktis Žemaitijoje // Garsas. 1928 06 25. Nr. 26. P. 3. Datuota: 1923 09 01.
Nemuno bangos // Garsas. 1928 04 28. Nr. 17. P. 3. Datuota: 1922 07 28.
… Niekina sielos didingas bažnyčias // Garsas. 1928 11 22. Nr. 47. P. 3.
Nuo kalno // Garsas. 1928 07 26. Nr. 30. P. 7. Datuota: 1924 04 04.
… O būk mums artima… // Garsas. 1928 10 25. Nr. 43. P. 3.
O taip dar neseniai… // Šatrija. 1928. Nr. 1. P. 3.
Pavasario naktis Lietuvoje // Garsas. 1928 05 24. Nr. 21. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1927 05 11.
Pavasaris // Garsas. 1928 03 29. Nr. 18. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1927 05 18.
Rapsodas // Žemaičių prietelius. 1928 12 21. P. 7.
Romansas // Garsas. 1928 08 16. Nr. 33. P. 3.
Sniego kuokštė // Garsas. 1928 11 01. Nr. 44. P. 3.
Šešioliktą ir Penkioliktą// Šatrija. 1928. Nr. 5. P. 44.
Tegu svyra tau po kojom… // Vytis. 1928 09 15. Nr. 17. P. 420.
Tyliųjų metų didingi bokštai… // Garsas. 1928 08 09. Nr. 32. P. 3.
Tu ir aš. 1928 10 30. Nr. 20. P. 479.
Už vieną centą… // Vytis. 1928 05 30. Nr. 10. P. 245. ( Pakartota: 1928 08 15. Nr. 15. P. 362)
Varpai // Garsas. 1928 08 16. Nr. 33. P. 3.
Vasaros naktį Žemaičiuos // Žemaičių prietelius. 1928 09 13. Nr. 37. P. 5.
Žemaičiuose // Garsas. 1928 09 13. Nr. 37. P. 3. 

Proza

Beprotis // Garsas. 1928 02 23 ir 1928 03 01. Nr. 8, 9.
Juodų šunų gauja // Garsas. 1928 06 14. Nr. 24. Datuota: Kalnėnai, 1926 08 12.
Kaip likimas žaidžia // Garsas. 1928 09 13. Nr. 37. Datuota: Kalnėnai, 1928.
Kalnų vaikas (Laisvės paskelbimo 10 m. sukaktuvėms paminėti) // Garsas. 1928 03 01, 1928 03 08, 1928 03 15, 1928 03 22. Nr. 9–12. Datuota: Kalnėnai, 1927. 

Publicistika

„Glušas” Telšiuose // Meno kultūra. 1928 12 14. Nr. 7–8. P. 22.
Jaunimas kruta (Žemaičių šaulių manevrai) // Lietuvos aidas. 1928 08 29. P. 4. Parašas: Ventos ašara.
Kartais priklysta ir… žmogus // Lietuvis. 1928 01 23. P. 3.
Mokytojai ir Šiauliai // Šatrija. 1928. Nr. 1.
„Nuodėmingas angelas” Telšiuose // Meno kultūra. 1928 11 02. Nr. 3. P. 19.
Prikydo… žmogus // Mūsų rytojus. 1928 02 23. Nr. 8. Parašas: P. G. (Apie į Stonaičių prieglaudą 1927 01 27 atklydusį beraštį nebylį, turintį apie 55-erius metus.)
Šauliai, į talką // Šatrija (Telšiai). 1928. Nr. 1. P. 15. (Kreipimasis dėl medžiagos rinkimo Žemaičių Šaulių sąjungos istorijai)
Telšių scena ir jos kūrėjas St. Poškus // Meno kultūra. 1928 11 02. Nr. 3. P. 18–19.
Žemaičių šaulių manevrai // Šatrija. 1928. Nr. 4. P. 34–36. 

1929 metai

Poezija

Artojas ir poetas // Garsas. 1929 09 19. Nr. 38. P. 3.
Atverk duris // Garsas. 1929 09 05. Nr. 36. P. 3.
Beržai // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 1. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1929 02 19.
Bobule! // Garsas. 1929 06 20. Nr. 25. P. 5.
Būki pasveikinta! // Garsas. 1929 12 05. Nr. 49. P. 3.
*** Dangus man apsiniaukęs… // Garsas. 1926 09 05. Nr. 36. P. 7.
Dvi širdys // Garsas. 1929 07 25. Nr. 30.
Džiugo varpai // Garsas. 1929 08 29. Nr. 35. P. 3.
*** E, duokit sapnininką! // Jaunoji karta. 1929. Nr. 10. P. 10. Datuota: Kalnėnai, 1929 04 08.
*** Geriau, saulele, netekėk // Jaunoji karta. 1929. Nr. 5. P. 11.
Gyvatos ilgesys // Garsas. 1929 04 11. Nr. 15. P. 3.
Gyventi! Garsas. 1929 08 05. Nr. 36. P. 3.
Ieškojau žemėj tylos, ramybės, paguodos… // Garsas. 1929 12 12. Nr. 50. P. 3.
Juodas žibintas // Garsas. 1929 10 10. Nr. 41. P. 3.
*** Kai prie tavęs glaudžiaus netyčia… // Jaubnoji karta. 1929. Nr. 6. P. 16.
Mačiau aš šiandien žmogų su ašaromis ant skruosto… // Garsas. 1929 08 29. Nr. 35. P. 2. Datuota: Kalnėnai, 1928 08 02.
Mano žemės daina // Garsas. 1929 10 17. Nr. 42. P. 3.
Meilės sapnas // Garsas. 1929 10 31. Nr. 44. P. 3.
O taip dar neseniai // Garsas. 1929 09 5. Nr. 36. P. 2.
Prabilęs kraujas // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 2. P. 4. Datuota: 1928 12 12.
Praeitis // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 2. P. 3. Datuota: 1927 09 04.
Ragana // Jaunoji karta. 1929. Nr. 11. P. 7. Datuota: Kalnėnuose, 1929 10 01.
Rubinai // Garsas. 1929 08 29. Nr. 35. P. 3.
Saulės ir žemės sūnus // Garsas. 1929 09 12. Nr. 37. P. 3.
Snaigių pasauly // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 9. P. 1. Datuota: Kalnėnai, 1929 11 09.
Tavo akyse mačiau aš saulę / Ir Ventos baltąsias lelijas… // Garsas. 1929 11 21. Nr. 47. P. 3.
Taurės ir širdys // Garsas. 1929 06 20. Nr. 25.
Taurės ir širdys // Jaunoji karta. 1929. Nr. 3. P. 9–10. Datuota: Kalnėnai, 1928 10 01.
Trys saulės // Garsas. 1929 11 14. Nr. 46. P. 3.
Vytis // Garsas. 1929 02 14. Nr. 7. P. 2.
Žemaitiška poezija // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 2. P. 3. Datuota: Kalnėnai, 1928 12 01.
Žemaitiškas saulėtekis // Jaunoji karta. 1929. Nr. 11. P. 6. Datuota: Kalnėnai, 1929 09 17.
Žemaičių žemė (I–II) // Jaunoji Lietuva. 1929. Nr. 3–4. P. 3–4.
Žemaičiukų žiemvakaris // Garsas. 1929 11 14. Nr. 46. P. 7.
Žiemos pasaka // Jaunoji karta. 1929. Nr. 3. P. 10. Datuota: Kalnėnai, 1929 01 06.
Žuvėdra (Būties soneta) // Židinys. 1929. Nr. 10. P. 209.
*** // Židinys. 1929. Nr. 8–9. P. 97. 

Proza

Jūratė // Garsas. 1929 01 10. Nr. 2, (Nr. 3–4 bibliotekose nerasta), 1929 01 31. Nr. 5, 1929 02 14. Nr. 7, 1929 03 14. Nr. 11. 1929 03 21. Nr. 12, (Nr. 13– bibliotekoje nerasta), 1929 04 11 (Nr. 15), 1929 05 09. Nr. 19. (Toliau komplekte trūksta daugelio leidinio numerių.)
Smuikas // Jaunoji karta. 1929. Nr. 11. P. 7–9. 

Publicistika

Gelbėkime mokyklas // Žemaičių prietelius (Telšiai). 1929 01 18. P. 2

(Dėl mokytojų trūkumo ir kitų bėdų Telšiuose)

Lavonas ar kūnas // Lietuvos aidas. 1929 10 08. Parašas: Narūnas.

(Remdamasis žemaičių šneka, siūlo vartoti žodį „kūną”)

Šatrijos kalno lankytojams mokestis… // Lietuvos aidas. 1929 10 12.
Žemaičių jaunimas kyla // Jaunoji karta. 1929. Nr. 6. P. 19. Parašas: P. G.

 1930 metai

Poezija

Dega ugnis erdvėj… // Garsas. 1930 09 18. Nr. 38. P. 5.
Dvi audros // Jaunoji karta. 1930. Nr. 13–14. P. 207. Datuota; Kalnėnai, 1929 07 23.
Ei, jei jaunystė kam plasta krūtinėj… // Garsas. 1930 06 12. Nr. 24. P. 3.
Gyvybė skaidri pasiliejo širdin // Garsas. 1930 05 22. Nr. 21. P. 3.
Kai prie tavęs glaudžiaus netyčia // Garsas. 1930 09 18. Nr. 38. P. 7.
Maestro // Garsas. 1930 09 18. P. 3.
Mylimojo sugrįžimas // Garsas. 1930 07 10. Nr. 28. P. 3.
Pavasario mylimai // Jaunoji karta. 1930. Nr. 8. P. 116. Datuota: Kalnėnai, 1929 04 13.
Prie kryžiaus // Jaunoji karta. 1930. Nr. 20. P. 299.
Skeveldros // Garsas. 1930 07 16. P. 3. Datuota: 1929 08 19.
Žemaitė // Garsas. 1930 06 05. Nr. 23. P. 3.
Žemaičių žemė. (P. 127), Šventoj Žemaičių žemėj (P. 128), Džiugo varpai (P. 150), Graži graži Žemaičių žemė (P. 165) // Mūsų tėvynė. Parinktieji lietuvių rašytojų kūriniai apie mūsų žemę. Parinko ir sustatė Liudas Gira. Kaunas. 1930. 321 p. 

Proza

Aliutė // Garsas. 1930 07 17. Nr. 29. P. 8.
Germanto miškų pasaka // Jaunoji karta. 1930. Nr. 2. P. 25–27.
Germanto simfonija (fragmentas) // Garsas. 1930 11 06, 1930 11 13, 1930 11 20. Nr. 45–47.
Griuvėsiuose (apysaka iš Žemaičių gyvenimo vokiečių vergovėj). I dalis // Garsas. 1930 11 20, 1930 11 27, 1930 12 11, 1930 12 18. Nr. 47, 48, 50, 51. Tęsinys – 1931 01 02, 1931 01 08, 1931 01 15 (?). Nr. 1–4), 1931 05 21. Nr. 21. (1931 m. komplekte trūksta daugelio leidinio numerių)
Gulbė / Žemaičių pasaka – trijų dalių drama // Garsas. 1930 05 15, 1930 05 22, 1930 05 29, 1930 06 05, 1930 06 12. Nr. 20–24. (Kur spausdinta pabaiga, neaišku, nes nėra Nr. 25–27.)
Ji viliojo ir svaigino… (Iš Žemaičių kaimo jaunimo gyvenimo) // Jaunoji karta. 1930. Nr. 20. P. 300–305.
Kryžkelė // Garsas. 1930 03 06, 1930 03 13, 1930 03 20. Nr. 10–12.
Mea culpa… (vienaveiksmė dramatiška deklaracija) // Garsas. 1930 07 10. Nr. 28. (Pabaiga. Nėra Nr. 27)
Širdis su antspaudu // Garsas. 1930 06 05, 1930 06 12. Nr. 23, 24.
Didysis Vytautas Žemaičiuose // Garsas. 1930 12 11, 1930 12 18. Nr. 50, 51. 

Straipsniai, korespondencijos

Laukia Vytauto Didžiojo paveikslo / Beširdis vyras / Būsimieji Telšių apylinkės kurortai // Lietuvos aidas. 1930 07 29. P. 5.
Nyksta Šatrijos kalnas // Lietuvos aidas. 1930 07 24. P. 3.
Vytauto Didžiojo paveikslas Žemaičiuose // Lietuvos aidas. 1930 07 31. P. 5, 1930 08 01. P. 4, 1930 08 04. P. 7. 1930 08 06. P. 5. Parašas: Narūnas. 

1931 metai

Poezija

Aš // Naujoji Romuva. 1931. Nr. 25. P. 595.
Auksinių varpų kirtėjai // Jaunoji karta. 1931. Nr. 4. P. 3.
Germantas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 21. P. 8.
Gintaras ir saulė // Žemaičių prietelius. 1931 02 05. P. 9.
Gyvenimiškai // Jaunoji karta. 1931. Nr. 9. P. 12.
Pyragėlis ir duonelė (vaikų scenos vaizdelis) // Žemaičių prietelius. 1931 01 15. P. 9.
Saulėmis pražysim… // Jaunoji karta. 1931. Nr. 7. P. 7.
Šatrijos žemei (žiemai žaidžiant) // Jaunoji karta. 1931. Nr. 23. P. 27.
Talismanas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 14. P. 7.
Tautai jaunąsias jėgas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 23. P. 21. Parašas: Ventos ašara. 

Proza

Burtininkas // Žemaičių balsas. 1931 03 12.
Laikas // Žemaičių balsas. 1931 12 31.

Straipsniai, korespondencijos

Atviras Pr. Genio laiškas // Žemaičių balsas (Telšiai) 1931 03 06. P. 1.
Apie Žemaičių sodybas // Žemaičių balsas. 1931 07 02. Parašas: Narūnas.
Dar viena knygnešė žemaitė // Lietuvos aidas. 1931 08 29. P. 8.
Išvyko rajono valdybos pirmininkas // Jaunoji karta. 1930. Nr. 19. P. 295–296. Parašas: Narūnas.
Naikinami Germanto miškai // Žemaičių balsas. 1931 09 24. P. 4.
Rasti šeši žemaitiški tautiški moteriški kostiumai // Lietuvos aidas. 1931 07 07. P. 7.
Telšiai turės muziejų // Žemaičių balsas. 1931 03 26. P. 4.
Tvarkosi Telšių ugniagesiai // Lietuvos aidas. 1931 06 24. P. 7. Parašas: Narūnas.
Uršulė Varnelaitė – Žemaičių liaudies žiedas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 15–16. P. 16. Iliustr. ( Tverų gyventoja, tautiniai drabužiai)
Žemaičių jaunalietuvių suvažiavimas // Jaunoji karta. 1931. Nr. 9. P. 13. Parašas: Narūnas.
Žemaičių muziejaus Telšiuose reikalu. // Žemaičių prietelius. 1931 01 15. P. 5. 

1932 metai

Poezija

Apie mylimą žemę // Mūsų balsas. 1932 12 25. P. 2.
Saulėtekis Žemaičiuose // Mūsų balsas. 1932 05 29. P. 2. 

Proza

Liūdnai švilpavo vėjai klajūnai // Mūsų balsas. 1932 05 15 , 1932 05 22. Datuota: Kalnėnai, 1931 11 01.
Nuotykis mano dūšioj (fragmentai) // Mūsų balsas. 1932 04 17.
Pasaka apie užburtą lobį // Mūsų balsas. 1932 12 11.
Radio smuikai (Ištrauka iš apysakos. 163 p. 1927) // Mūsų balsas. 1932 04 24, 1932 05 01, 1932 05 08.
A. A. Stasė ir Zosė Dajoraitės // Mūsų balsas (Telšiai). 1932 04 10. P. 1.
Apuolė // Mūsų balsas. 1932 07 31. P. 2–3.
Apuolėje verda kasinėjimo darbas // Lietuvos aidas. 1932 07 16.
Aš keliauju! Mūsų balsas. 1932 06 19. P. 2.
Atiduokite šarvus // Mūsų balsas. 1932 10 23. P. 1.
Broliai, žemaičiai // Mūsų kraštas. 1932 03 13. P. 2
(Kreipimasis dėl paramos „Alkai”)
Didžiajam tautos žmogui ir Mokytojui (Laiškas Vydūnui) // Mūsų balsas. 1932 11 13.
Germanto miškų burtininkas // Mūsų balsas. 1932 05 29. P. 5. (Apie J. Perkovskio kūrinių parodą)
Įdomūs gyvenimo reiškiniai // Mūsų balsas. 1932 04 17. P. 3.
Ties žydinčiais veidais // Mūsų balsas. 1932 05 08, 1932 05 15. (Apie A. S. Brunzos poezijos rinkinį)
1740 // Mūsų balsas. 1932 10 30, 1932 11 06, 1932 11 13, 1932 11 20. (Apie kraštotyrines keliones po Telšių apskritį) 

1933 metai

Straipsniai, korespondencijos

Alka. Žemaičių krašto senienų likimas. Alkos draugija ir muziejus // Lietuvos aidas. 1933 11 04. P. 8. Parašas: G.

Jazdaičių ir Rudaičių kasinėjimai // Mūsų balsas. 1933 07 30. P. 1. Parašas: G.
Kultūrinio darbo trukdytojai // Mūsų balsas. 1933 04 23. P. 5. (Prierašas prie Jurgio Valančiaus straipsnio dėl kovos su muziejinių vertybių spekuliantais)
Mažoji Lietuva ir Žemaičių kraštas turi pasaulinio masto ligoninę // Mūsų balsas. 1933 11 19. P. 4. (Klaipėdoje)
Muziejininkų suvažiavimas Šiauliuose // Mūsų balsas. 1933 06 25. P. 5.
Sudie, mylimi artistai // Mūsų balsas. 1933 06 11. P. 4.
Valstybės teatras lankė Žemaičių žemę // Mūsų balsas. 1933 02 19. P. 4. 

1934 metai

Straipsniai, korespondencijos

„Alka” // Gimtasai kraštas. 1934. Nr. 2. P. 122–123.
„Alka” Drobūkščiuose // Mūsų kraštas. 1934 07 29. P. 8. Parašas: Pr. G.
Didingasis Medvėgalis ir klastinga Sytuva // Mūsų kraštas. 1934 08 05. P. 8.
Statys Žemaičių muziejui namus // Lietuvos aidas. 1934 11 13. P. 6. Parašas: G. 

1935, 1936 metai

(Neišaiškinta) 

1937 metai

Poezija

Aprūpintojėlis .. Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249.
Aprūpintojėlis // Žemaičių prietelius. 1937 03 14. P. 4.
Beržas // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249.
Genys P. Mano stebuklas // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249. Eilėr.
Mano stebuklas // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249.
Mano stebuklas // Žemaičių prietelius. 1937 03 21. P. 2.
Mėlynas Lūkštas // Žemaičių prietelius. 1937 03 14. P. 4.
Vėjas iš pievų // Žemaičių prietelius. 1937 03 14. P. 4.
Žiogeliai // Naujoji romuva. 1937. Nr. 11. P. 249. ( Visi 4 eilėraščiai išspausdinti kartu su portretu) 

1938 metai

Poezija

Poeto namai; Giliai miegojo miškas; Žiogeliai; Vėjas iš pievų; Varpai; Profilis; Žemės dvesas; Žvilgsnis į saulę; Ramiai lingavo dirvos; Laukinė obelielė; Mėlynas Lūkštas // Žemaičiai. Kaunas. 1938. P. 173–180. 

1939 metai

Straipsniai, korespondencijos

Lankėsi istorinių turtų apsaugos reikalu // Žemaičių prietelius. 1939 01 19. P. 5. (V. K. Jonynas Telšiuose)
Telšiuos statoma didelė ir moderni apskrities ligoninė // Lietuvos aidas. 1939 11 22. Nr. 713. P. 3. Parašas: Pr. G.
Žemaičių rašytojų literatūros vakaras Palangoje // Žemaičių prietelius. 1939 08 10. P. 5. Parašas: Narūnas. 

1940 metai

Poezija

Dar žygin traukėm// Ilčiukas A. 60 dainų Lietuvos jaunimui. Tauragė. 1940. P. 60–61. 

1941 metai

Poezija

Mes jauni // Raštai. 1991. Nr. 5. P. 681.
Mes jauni // Tarybų Žemaitija. 1941 06 14 (Nr. 9). P. 1.
(Išrašomos operetės)
Su dalgiais žaliais // Raštai. 1991. Nr. 5. P. 682.
Su dalgiais žaliais // Tarybų Žemaitija. 1941 05 31. Nr. 7. P. 1.
Tarybų aruodai // Tarybų Žemaitija. 1991 05 10. Nr. 4. P. 2.
Į žygį // Žemaičių žemė. 1941. Nr. 23.
Lietuvai // Žemaičių kalendorius 1942 – iems metams. Telšiai. 1941. P. 28.
Mūsų kelias // Žemaičių žemė. 1941 08 09. Nr. 8. P. 3.
Už Lietuvą // Žemaičių žemė. 1941. Nr. 21.
Žemaičiou // Žemaičių žemė. 1941 11 29. Nr. 25. P. 3. 

Proza

Laimėtas lobis // Tarybų Žemaitija. 1941 05 31. P. 2. 

Straipsniai, korespondencijos

„Alkos” muziejos // Žemaičių žemė (Telšiai). 1941 10 18. P. 3.
Rašytojas turi būti išgirstas // Žemaičių žemė. 1941 12 22. P. 3.
Žemaičiai – mūsų literatūros kūrėjai // Žemaičių žemė. 1941 12 06. P. 3. 

1942 metai

Poezija

Artojų daina // Žemaičių žemė. 1942. Nr. 43.
Ateina atpirkimas // Žemaičių žemė. 1942. Nr. 25.
Audroje // Žemaičių žemė. 1942. Nr. 47.
Kraujo duoklė (Ištrauka iš rašomos muzikinės pjesės. Antrojo veiksmo pirmoji scena. Turinys paimtas iš Žemaičių liaudies pasakos) // Žemaičių žemė. 1942 11 14.
Lietuvai // Tėviškė (Šiauliai) 1942 01 11. P. 2.
Lituanica // Žemaičių žemė. 1942 07 18. P. 3.
Naujoji Lietuva // Ūkininko patarėjas. 1942 06 12. P. 5.
Tave šaukia žemė // Ūkininko patarėjas. 1942 10 13. P. 7.
Tave žemė šaukia // Žemaičių žemė. 1942 11 07. P. 3.
Tremtiniai // Ūkininko patarėjas. 1942 01 16. P. 10. (Perspausdinta iš „Rūpintojėlių”)
Žemaitiou // Žemaičių kalendorius 1941-iems metams. Telšiai. 1943. P. 28.
„Alkos” muziejaus dešimtmetis // Žemaičių žemė. 1942 02 16. P. 3.
Alsėdžiai // Žemaičių žemė. 1942 12 05. P. 3. Parašas: Pr. G.
Ant aukšto kalno Šatrijos // Žemaičių žemė. 1942 04 23. P. 3.
Kartota „Nežinomoji” // Žemaičių žemė. 1942 01 17. P. 3.
Koncertas Telšiuose // Žemaičių žemė. 1942 03 14. P. 6.
Kultūros vakarai Žemaičiuose // Žemaičių žemė. 1942 09 26. P. 3.
Muzikos darbas Telšiuose dirbamas rimtai // Žemaičių žemė. 1942 04 23. P. 2.
Palanga // Žemaičių žemė. 1942 12 22. P. 5.
Pavasaris ties Gondinga // Žemaičių žemė. 1942 06 20. P. 3.
Plungė / Gondingos piliakalnis // Žemaičių žemė. 1942 10 24. Parašas: Pr. G.
Telšiai – krašto centras // Žemaičių žemė. 1942 10 10, 1942 10 17. Parašas: Pr. G.
Ugdytinas kultūrinis paveldėjimas // Žemaičių žemė. 1942 11 07. P. 3. Parašas: Pr. G.
Visuomenė laukia grožinės literatūros // Žemaičių žemė. 1942 04 18. P. 3. 

1943 metai

Poezija

Gimtoji žemė // Lietuvių visuomenės kalendorius. 1944. Kaunas. 1943. P. 85.
Jorgena er agounas // Žemaičių žemė. 1943 09 11. P. 4.
Naktis // Žemaičių žemė. 1943 01 16. P. 2.
Rainiai // Žemaičių žemė. 1943 06 26.
Šunims // Žemaičių žemė. 1943 09 18.
Šviesa ir tiesa telydi mūsų žingsnius // Žemaičių žemė. 1943. Nr. 4. Parašas: G. Pr.
Tvarkytinas reikalas // Žemaičių žemė. 1943 10 02. P. 2. 

1944 metai

Poezija

Pavasarėja // Žemaičių žemė. 1944 05 20. P. 2.
Spindulėliai // Žemaičių žemė. 1944 05 20. P. 2.
Žiburėlis // Žemaičių žemė. 1944 05 20. P. 2. 

Straipsniai, korespondencijos

Kultūrinėj dirvoj pasižvalgius // Žemaičių žemė. 1944 01 03. P. 3.
(Džiaugiamasi naujais leidiniais. Žemaičių teatro atsiradimas Telšiuose)
„Varpai” Literatūros almanachas // Žemaičių žemė. 1944 01 08. P. 5. 

Redakcijų atsakymai P. Geniui

Atgimimas. 1923. Nr. 1. P. 24.
Krivulė. 1925 m. gegužis. Nr. 8. P. 192.
Trimitas. 1923 04 12. P. 32, 1923 10 04 (viršelis).
Mūsų Vilnius. 1928. Nr. 1. P. 33.
Lietuva. 1923 04 11. P. 7. 

Po Prano Genio mirties 

1967–1992 metai

Baltija // Graži tu mano brangi tėvyne. Antologija. Sudarė Vytautas Kazakevičius. V. 1967. P. 206–207. Trumpai apie autorių. P. 502. (Iš rinkinio „Atnašavimai”. 1935)
Žvilgsnis į saulę. (Iš ciklo „Balti vieškeliai); IV. Gyvenimas sukniubęs vingį darė; V. Ir toks gyvenimas, ir tokios kryžkelės… (iš ciklo „Pajacai”). Tai rolei aš nebertinku // Lietuvių poezija. Sudarė V. Vanagas. V. 1967. P. 569–571.
Rainių poema // Jaunimo gretos. 1989. Nr. 6. P. 14. Portr. A. Ivonciaus prierašas.
Mūsų kelias // Mastiečių žodis (Telšiai). 1989 06 08.
Atverk duris; Džiugo varpai; Kryžiaus keliai; Mano gyvenimas; Miestas; Sargeliai; Lietuvai // Telšių laikraštis. 1989 04 25. P. 6.Portr. A. Ivonciaus prierašas.
Eikim, sese, ten kur saulė //Švyturys. 1989. Nr.16. P. 30. (1923 05 01 Julijai Paltarokaitėi Šalkauskienei dovanotas eileraštis)
Visatos ranka; Valdovas; Baltija // Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija. Antologija. Sudarė Vytautas Kubilius. V. 1991. P. 226–228.
Lietuvai // Klaipėda. 1991 06 25. P. 3.
Džiugo varpai. Lyrika. Telšiai. 1992. 103 p. P. 5–35. V. Dacys. Biografija arba kelias nuo Kalnėnų iki Šilutės. Recenzija: Kontrimas Julius. Žemaičių legendos visai Lietuvai // Tiesa. 1994 03 19. P. 16.
Rūpintojėliai. Lyrika. Telšiai. 1992. 128 p. Perspausdinta „Rūpintojėliai” (1941) ir „Atnašavimai” (1935).
Žemaičiou // A mon sakaa? 1992 10 01.
Mano gyvenimas (Džiugo varpai. 1992); Baltoji obelėlė (Rūpintojėliai. 1941) // Apžvalga. 1992 03 01–1992 03 07. Nr. 8. P. 5. Portretas.
Aprūpintojėlis; Vėjas iš pievų; Gintaro vežimas; Jaunystė; Gimtoji žemė // Dienovidis. 1992 02 28–1992 03 06. P. 4. Portr.
Žemaičiou // Kalvotoji Žemaitija (Telšiai) 1992 02 22. P. 3. Portr.
Mano stebuklas // Lietuvos žinios. 1992 02 21.
„Ir toks gyvenimas, ir tokios kryžkelės…” Iš ciklo „Balti vieškeliai” // Literatūra ir menas. 1992 02 29. Nr. 9. P. 8. Portr.
Prie kankinių kapo; Patrankos; Žemėje; Rūpintojėlis; Kruvinas kelias; Tremtiniai; Mėlynas Lūkštas // Metai. 1992. P. 56–59.
Tremtiniai; Lietuvai / Iš „Rūpintojėlių” // Saulutė (Plungė). 1992 02 29. Nr. 7. P. 1.
Mes niekam nevergausim; Džiugo varpai // Tiesa. 1992 02 21. P. 6.

 

Smush Image Compression and Optimization