Mykolas Kleopas Oginskis. Bibliografijos rodyklė (1939–1998 m.)

1997 m. bibliografinę rodyklę pagal Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informaciniuose leidiniuose skelbiamą informaciją parengė Danutė Mukienė ir Laima Kryževičiūtė

(Bibliografija, parengta rusų, baltarusių kalbomis, šiame el. leidinyje neskelbiama)

Literatūra apie M. K. Oginskį lietuvių kalba
1. Adomonis T., Adomonytė N. Lietuvos dailės ir architektūros istorija. – Vilnius, 1997. – 1 d. – p. 304.
2. Aleksandravičius E., Kulikauskas A. Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva. – Vilnius, 1996. – p. 110.
3. Bartkus G. Mykolas-Kleofas Oginskis ir Lietuva // Kultūros barai. – 1968, Nr. 1, p. 58–60.
4. Belza I. Lenkų liaudies pasididžiavimas // Taryb. Klaipėda. – 1955, rugsėjo 26.
5. Belza I. Lenkų liaudies pasididžiavimas // Vakarinės naujienos. – 1965, rugsėjo 25.
6. Bikuličius V., Savickis V. Mykolas Kleopas Oginskis. (200-osioms gimimo metinėms) // Kultūros barai. – 1965, Nr. 10, p. 44.
7. Budreckis A. Valstybininkas Mykolas Kleopas Oginskis // Nepriklausoma Lietuva. – 1992, birželio 10, p. 4.
8. Drabavičius S. Oginskio polonezas // Tarybų medikas. – 1960, sausio 12.
9. Drėma I. Estetinės minties raida Lietuvoje 1770–1832 m. // Problemos. – 1944, Nr. 2, p. 69–70.
10. Dundulis B. Lietuva Napoleono agresijos metais (1807–1812) – Vilnius, 1981. – p. 160.
11. Dundulis B. Projektas atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę Rusijos imperijos sudėtyje (1811–1812). // Istorija T. 13, sąs. 1. – 1972. – p. 57–72.
12. Ivaškevičius B. Legendomis apipintas gyvenimas // Mūsų žodis. – 1964, Nr. 8, p. 10–11.
13. Jurkštas V. Polonezų autorius ir Lietuva // Tarybų mokytojas. – 1968, lapkričio 28.
14. Jurkštas V. M. K. Oginskis // Kalba. – 1968, Nr. 4, p. 13.
15. Jurkštas V. Polonezų autorius Zalesėje // Mokslas ir gyvenimas. – 1990, Nr. 2, p. 26–27.
16. Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai 1518–1918. – Vilnius, 1984. – p. 77.
17. Kudaba Č. Nerimi. – Vilnius, 1985. – p. 48–50.
18. Martusevičius J. Mykolo Kleopo Oginskio kapą Florencijoje aplankius // Voruta. – 1996, lapkričio 9–15, Nr. 42, p. 1, 6.
19. Miliūkštis F. Lietuvis – lenkų himno autorius // Lietuvos žinios. – 1939, kovo 25.
20. Nainys K. Garsiojo polonezo autorius // Kauno tiesa. – 1965, rugsėjo 18.
21. Nainys K. Garsiojo polonezo autorius // Raudonoji vėliava. – 1965, rugsėjo 25.
22. Nainys K. Garsiojo polonezo autorius // Artojas. – 1965, rugsėjo 25.
23. Nainys K. Garsiojo polonezo autorius // Draugas. – 1965, rugsėjo 25.
24. Nainys K. Garsiojo polonezo autorius // Jonavos balsas. – 1965, rugsėjo 28.
25. Pastarnokas J. Laisvė, pastovumas, nepriklausomybė // Komjaunimo tiesa. – 1976, birželio 5.
26. Pastarnokas J. Laisvė, pastovumas, nepriklausomybė // Alytaus naujienos. – 1992, birželio 16–30.
27. Pastarnokas J. Laisvė, pastovumas, nepriklausomybė // Alytaus naujienos. – 1992, liepos 3, 10, 17.
28. Pastarnokas J. Laisvė, pastovumas, nepriklausomybė // Tiesa. – 1993, gruodžio 1.
29. Pastarnokas J. Oginskio polonezas // Komjaunimo tiesa. – 1989, gruodžio 29.
30. Ravickienė E. Atsisveikinimas su tėvyne // Švyturys. – 1987, Nr. 2, p. 18–19.
31. Ravickienė E. Orkestrų šventė // Plungė. – 1995, birželio 9, p. 1.
32. Ravickienė E. Polonezas // Kibirkštis. – 1980, rugpjūčio 7.
33. Ravickienė E. Polonezų karalius // Žemaitis. – 1993, spalio 13.
34. Ravickienė E. Polonezų kūrėją prisiminus // Kibirkštis. – 1986, birželio 27–29.
35. Ravickienė E. Šimtmečių takais. // Plungė. – 1997. – p. 59–62.
36. Savickis V., Smelstorius V. Mykolas Kleopas Oginskis // Pergalė. – 1965, Nr. 9, p. 189–190.
37. Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje. – Vilnius, 1974. – p. 44, 48 ir kt.
38. Šeinauskas V. M.K.Oginskis ir jo portretas // Komunizmo švyturys. – 1964, gruodžio 12.
39. Trilupaitytė S. Keli štrichai Oginskių Rietavui // Dienovidis. – 1994, gruodžio 9, p. 11.
40. Triušis Z. Apie Rietavą ir (kunigaikščius) Oginskius // Taip ir ne. – 1993, Nr. 1, p. 9–12.
41. Trumpa V. Lietuva XIX amžiuje. – Chicago, 1987. – p. 33, 63–64, 71, 73, 75, 77.
42. Vyšteinaitė M. Mykolas Kleopas Oginskis // Plungė. – 1995, rugpjūčio 11, 25.
43. Ravickienė E. Atsisveikinimas su tėvyne“. – Vilnius, 1992.

Literatūra apie M K. Oginskį lenkų kalba
1. Bajor A. i Lubecki M. W Zalesiu, gdzie mieszkał Ogiński // Czerwony Sztandar. – 1965, 7 paźdz.
2. Belza I. Tradycja i wspólczesność // Kultūra. – 1978, p. 1, 14.
3. Brandys M. General Powalal // Twórczość. – 1980, Nr. 4, p. 32–75.
4. Jadacki J.I. Sławni wilnianie // Magazyn Wiłeński. – 1994, Nr. 7, p. 14–17, 19.
5. Kłejn B. Testamenty Tadeusza Kościuszki // Lit. Radz. – 1981, Nr. 9, p. 144–150.
6. Korman A. Powrót na sloneczny brzeg // Perspektywy. – 1973, Nr. 1, p. 33.
7. Miłość ad pierwszej naty // Przyjaźń. – 1984, Nr. 24, p. 16.
8. Morozowski A. Polonez Ogińskiego // Czerwony Sztandar. – 1977, 15 kwietnia.
9. Najnis K. Gdy brzmi polonez Ogińskiego // Czerwony Sztandar. – 1961, 5 lut.
10. Nowiny Lekarski organ wydziała Lekarskiego // Roeznik. – 1901, Nr. 13, p. 348.
11. Poczta imion. – 1979, Nr. 1784, p. 14.
12. Poczta imion. – 1979, Nr. 1793, p. 23.
13. Savicki W. Michał Kleofas Ogiński i jego korespondencija // Czerwony Sztandar. – 1968, 18 maj.
14. Savicki W. Oginski na Wileńszczyźnie // Czerwony Sztandar. – 1965, 25 wrześ.
15. Sito J.S. Polonez // Dialog. – 1978, Nr. 8, p. 5–68.
16. Smodliewa L., Savicki W. Syłwetki trzech kompozytorów // Czerwony Sztandar. – 1971, 27 paźdz.
17. Smołka S. Politika Lubeckiego przed Powstaniem Listopadowym T. 1. – Warszawa : Państw. Ind. Wydawniczy, 1984. – p. 572.
18. Smołka S. Politika Lubeckiego przed Powstaniem Listopadowym T. 2. – Warszawa : Państw. Ind. Wydawniczy, 1984. – p. 66–89, 644.
19. Słownik muzyków polskich T. 2. – Kraków, 1967. – p. 84–86.
20. Sokołowski A. Dzieje porozbiorowe parodu polskiego ilustrowane… T. 1. – Warszawa. – p. 50.
21. Sokołowski A. Dzieje porozbiorowe parodu polskiego ilustrowane… T. 2., cz. 1. – Warszawa. – p. 190.
22. Starnawski J.W. W kręgu zainteresowań literatūra polska we Francji w XIX wieku. – Wracław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1978. – p. 93.
23. Strumilo W. Zalesie Ogińskiego // Przyjaźń. – 1981, Nr. 19, p. 16.
24. Zalesie na Litwie // Zycie Literackie. – Kraków, 17 grud., p. 19.
25. Życlorys Poloneza // Trybuna Ludu. – 1972, Nr. 12, p. 7.

Literatūra apie M. K. Oginskį. Ikonografija
1. Balsytė-Kvedarienė V. Lemtis. – Vilnius, 1997. – p. 94.
2. Dundulis B. Lietuva Napoleono agresijos metais (1807–1812). – Vilnius, 1981. – p. 96–97.
3. Grenjė F. Mykolo Kleopo Oginskio portretas. // Senoji Lietuvos grafika (XVI–XIX a.). – Vilnius, 1995. – p.174.
4. Lietuvos istorijos paminklai: iš Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus rinkinių. – Vilnius, 1996. – p. 181.
5. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus 1885–1980: katalogas. – Vilnius, 1980.
6. Molinaris A. Mykolas Kleopas Oginskis; Oginskienė : [portretai] // Menotyra. – 1988, Nr. 16, p. 64–65.
7. Vakarai. – 1992, Nr. 1, p. 14.
8. Valatka V. Telšių kraštotyros muziejus. – Vilnius, 1971.
9. 1812 metų Tėvynės Karo medžiaga Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje: katalogas. – Vilnius, 1986. – p. 34–35, 45, 46.
***
1. Ciechanowicz J. (?) – Rzesców, 1996.
2. Miller A. Teatr polski i muzika na Litwie. – Wilno, 1936.
3. Oginski Michał Kleopas. Polonez a-moll. Poźegnanie Ojczyzny. // Z polonezo polskich. – Warszawa, 1975. – cz. 2. – p. 5–6.

Literatūra, kūriniai, skirti M. K.Oginskiui
1. Balsytė-Kvedarienė V. Lemtis. – Vilnius, 1997. – p. 94.
2. Drabavičius S. Labas rytas, saulėlydi. – Kaunas, 1996. – p. 47.
3. Giedra V. Už tos upės. – Vilnius, 1984. – p. 8–9.
4. Giedra V. Rinktinė. – Vilnius, 1988. – p. 346.
5. Pergalė. – 1983, Nr. 4, p. 58–63.
6. Simonaitis E. Skolos našta. – Jonava, 1991. – 1 d. – p. 38.

***
1. Krugłow W. Polonez Ogińskiego ,,Poźegnania z Ojczyzną“ // Czerwony Sztandar. – 1987, 1987, 9 stycz.

Smush Image Compression and Optimization